Nomas tiesību izsoles

Zemes vienības nomas tiesību izsole

 

Līvānu novada dome 2020.gada 14.jūlijā plkst. 15.00 Līvānu novada domes sēžu zālē, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, notiks zemes vienības, kas atrodas Rudzātu pagastā Līvānu novadā, kadastra apzīmējums 7668 005 0128, kopējā zemes platība – 27,5864 ha, nomas tiesību izsole.

 

Nomas objekta sākotnējā izsoles sākumcena 40 EUR (četrdesmit euro) gadā par hektāru un PVN. Nomas tiesību izsoles solis ir 5 EUR (pieci euro) no objekta sākotnējās nomas maksas.

 

Zemes vienība ir piekritīga pašvaldībai, lietošanas mērķis – zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi. Zemes vienība tiek iznomāta bez apbūves tiesībām.

 

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Līvānu novada interneta mājas lapā – www.livani.lv.

 

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties šeit un Rudzātu pagasta pārvaldē (Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads). Izsoles dalībniekus reģistrē Līvānu novada Rudzātu pagasta pārvaldē (Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads) līdz 2020. gada 13. jūlijam plkst. 15.00. Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00  un no plkst.13.00 līdz plkst. 16.30 (piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 12.00 un no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00).

 

Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni – 65326333.

 

Nomas tiesību izsoles noteikumi 

_________________________________________

 

Nomas tiesību izsole

 

Līvānu novada dome 2020.gada 14.jūlijā plkst. 14.00 Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrā konferenču zālē, 206.telpā, Domes ielā 3, Līvānos, rīko nomas ar apbūves tiesībām mutisku izsoli ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamajam īpašumam “Alejas”, ar kadastra numuru 7652 001 0086, kas sastāv no diviem zemesgabaliem 2,1648 ha kopplatībā: neapbūvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0041, 1,2361 ha platībā,  Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, un apbūvēta zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 7652 001 0086, 0,9287 ha platībā, uz kura atrodas piecas nedzīvojamās ēkas, Kaiju ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā.

 

Nomas objekta nosacītā nomas maksa -  82,33 EUR mēnesī ( astoņdesmit divi euro 33 centi ) + 21% PVN. Izsoles solis 5,00 ( pieci euro 00 centi ) no mēneša maksas.

 

Nomas līgums ar apbūves tiesībām tiek slēgts uz trīsdesmit gadiem. Nomas objekta lietošanas mērķis – sportam un atpūtai aprīkotas dabas teritorijas (0503). Nomas objekta izmantošanas mērķis – nomnieka komercdarbības veikšana, kas saistīta ar iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu un sportiskajām aktivitātēm.

 

Dalībnieku reģistrācija un pieteikumu iesniegšana tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas Līvānu novada interneta mājas lapā – www.livani.lv. Pieteikumus līdz 2020.gada 10.jūlijam var sūtīt Līvānu novada domei elektroniski uz elektroniskā pasta adresi pasts@livani.lv , pa pastu, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, vai iesniegt Līvānu novada domē Rīgas ielā 77, Līvānos, 210. kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst.13.00-15.00 līdz 2020. gada 10.jūlijam plkst. 12.00, iepriekš sazinoties pa tālruni 65307251.  Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65307271.

 

Nomas objektu var apskatīt darbdienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot pa tālruni 29163871 ar Līvānu novada domes izpilddirektora vietnieci Aiju Usāni.

 

Iepazīties ar nomas līguma projektu un izsoles norises kārtību var 210.kabinetā darbdienās no plkst. 09.00-12.00 un no plkst. 13.00-15.00 līdz 2020.gada 10.jūlijam. Informāciju par izsoli var saņemt pa tālruni 65307261 vai 65307271.