LOKĀLPLĀNOJUMS

 

Oficiālā publikācija Latvijas Vēstnesī Nr.: 2021/63.TP1 Paziņojums par lokālplānojuma atcelšanu (31.03.2021)

 

Paziņojums par lokālplānojuma atcelšanu un pilnveidošanu (24.03.2021.)

 

Ar Līvānu novada domes 23.03.2021. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 4-1 ir apstiprināti Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr.7  “Par Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atcelšanu”, kā arī ar Līvānu novada domes 23.03.2021. ārkārtas sēdes lēmumu Nr. 4-2 ir uzsākta jaunas pilnveidotas lokālplānojuma redakcijas izstrāde.

 

Ar lokālplānojuma izstrādēs procesu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18938).

 

23.03.2021. ĀRKĀRTAS DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTIE DOKUMENTI

 

Līvānu novada domes ārkārtas sēdes lēmums Nr.4-1 par Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atcelšanu (24.03.2021.)

 

2021.gada 23.marta ārkārtas sēdes lēmuma Nr. 4-1 pielikumi: 2021.gada 23.marta saistošie noteikumi Nr. 7 “Par Līvānu novada domes 2020.gada 26.novembra saistošo noteikumu Nr.14 “Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” atcelšanu” un paskaidrojuma raksts (24.03.2021.)

 

Līvānu novada domes ārkārtas sēdes lēmums Nr.4-2 par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, pilnveidošanu (24.03.2021.)

__________________________________________________________________________

 

26.11.2020. DOMES SĒDĒ APSTIPRINĀTAIS DOKUMENTS (atcelts saskaņā ar 23.03.2021. ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr.4-1)

 

Lēmums (26.11.2020)

 

Izstrādes vadītāja pamatojums redakcionālu kļūdu labošanai (26.11.2020.)

 

Līvānu novada domes saistošie noteikumi Nr.14 "Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritorijas, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi" (26.11.2020.)

 

Paskaidrojuma raksts (26.11.2020.)

 

Lokālplānojums Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (26.11.2020.)

 

Funkcionālais zonējums un galvenie izmantošanas aprobežojumi (26.11.2020.)

 

 

__________________________________________________________________________

 

 

 

Ziņojums par lokālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju nosacījumiem un atzinumiem (09.10.2020.)

 

Lēmums par lokālplānojuma 1. redakciju (30.07.2020.)

 

Lokālplānojuma 1. redakcija (07.08.2020.)

 

Paziņojums par Lokālplānojuma 1. redakcijas publisko apspriešanu (07.08.2020.)

 

Iesnieguma forma Lokālplānojuma 1. redakcijas publiskajai apspriešanai (07.08.2020.)

 

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu (05.02.2020.)