2020.gads

2020.gads

27.augusta Līvānu novada domes sēde Nr.16

 

30.jūlija Līvānu novada domes sēde Nr.14

 

14.jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.13

 

25.jūnija Līvānu novada domes sēde Nr.12

 

16.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.11

 

28.maija Līvānu novada domes sēde Nr.10

 

21.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.9

 

30.aprīļa Līvānu novada domes sēde  Nr.8

 

16.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.7

 

26.marta Līvānu novada domes sēde Nr.6

 

27.februāra Līvānu novada domes sēde Nr.5

 

20.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.4

 

30.janvāra Līvānu novada domes sēde Nr.3

 

28.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.2

 

10.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.1

 

 

 

2020.gada 27.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.16

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A.Vaivods
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I.Kalvāne
 3. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne 
 4. Par dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne
 5. Par Līvānu novada pašvaldības mājokļu politikas vadlīniju 2020.-2025. gadam apstiprināšanu. Ziņo I. Kalvāne
 6. Par grozījumiem Rožupes pamatskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
 7. Par izglītojamo skaita noteikšanu atsevišķiem klašu komplektiem Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Ziņo I. Kalvāne
 8. Par grozījumu Līvānu 1.vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
 9. Par izmaiņām Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne
 10. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.– 2025.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7652 006 0003 Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu valstij Zemkopības ministrijas personā. Ziņo J.Magdaļenoks
 12. Par zemes vienību nodošanu nomai. Ziņo J.Magdaļenoks
 13. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā Līvānu novadā nomas   tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 14. Par Līvānu novada pasākuma “DIŽĶIRBJA GADATIRGUS” nolikumu. Ziņo J.Magdaļenoks
 15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A.Vaivods
 16. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo A.Vaivods
 17. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības “Veloklubs Līvāni” Latvijas-Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmas projekta “Dzīves apstākļu uzlabošana Latgales, Zemgales un Utenas reģionos, izveidojot pārrobežu sadarbības tīklu riteņbraukšanas un veselīga dzīvesveida aktīvistiem” (LLI-536) realizācijai. Ziņo A.Vaivods
 18. Par telpu nomu. Ziņo A.Vaivods
 19. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A.Vaivods
 20. Par saistošajiem noteikumiem “Par sociālajiem pakalpojumiem Līvānu novada pašvaldībā” galīgajā redakcijā. Ziņo A.Vaivods  
 21. Par Līvānu 1.vidusskolas peldbaseina “Upe” bezmaksas apmeklējumu pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām Eiropas Sporta nedēļas laikā. Ziņo A.Vaivods 

 

 

 

 

2020.gada 30.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.14

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija. Ziņo G.Kraukle
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I.Kalvāne
 3. Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs” galīgajā redakcijā. Ziņo I.Kalvāne
 4. Par 10. klases neatvēršanu Līvānu 2.vidusskolā 2020./2021. mācību gadā. Ziņo I.Kalvāne
 5. Par Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem “Par sociālajiem pakalpojumiem Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo I.Kalvāne
 6. Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo J.Magdaļenoks
 7. Par grozījumu Līvānu novada domes 2020. gada 26. aprīļa lēmumā Nr. 8-9(1) “Par zemes noma līgumu pagarināšanu”. Ziņo J.Magdaļenoks
 8. Par maksas pakalpojumu. Ziņo G.Kraukle
 9. Par biedrības “Baltā māja” sniegto sociālās aprūpes mājās pakalpojumu apmaksu. Ziņo G.Kraukle
 10. Par Līvānu novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rīkošanu. Ziņo G.Kraukle
 11. Par nekustamā īpašuma “Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo G.Kraukle
 12. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo G.Kraukle
 13. Par pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo G.Kraukle
 14. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo G.Kraukle
 15. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo G.Kraukle
 16. Par projektu „Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novada ūdenstilpēs otrā kārta”. Ziņo G.Kraukle
 17. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Rudzātu pagastā Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo G.Kraukle

 

 

 

2020.gada 14.jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.13

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu Sociāli politiskas novada attīstības biedrības “Līvāni” projektam “Motorizēta multimediju projektora ekrāna iegāde un uzstādīšana”. Ziņo A.Vaivods
 2. Par telpu nomu. Ziņo A.Vaivods
 3. Par grozījumiem Rudzātu vidusskolas nolikumā. Ziņo A.Vaivods
 4. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
 5. Par pašvaldības īpašuma un sporta aprīkojuma Rīgas ielā 101, Līvānos pārvaldīšanu. Ziņo A.Vaivods
 6. Par Līvānu novada Kultūras centra pasākuma “Bērnības svētki” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
 7. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo A.Vaivods
 8. Par projektu „Rožupes estrādes pārbūve. 3.kārta”. Ziņo A.Vaivods
 9. Par ielu tirdzniecību pastāvīgajā ielu tirdzniecības vietā “Jaunais tirgus” Rīgas ielā 108C, Līvānos. Ziņo A.Vaivods
 10. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A.Vaivods

 

 

 

2020.gada 25.jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.12

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
 3. Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas direktori. Ziņo I. Kalvāne
 4. Par saistošajiem noteikumiem “Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par zemes nomas izbeigšanu un zemes vienības nodošanu nomā. Ziņo J.Magdaļenoks
 6. Par grozījumiem saistošajos  noteikumos. Ziņo J.Magdaļenoks
 7. Par noteikumiem “Kārtība, kādā iznomā pašvaldības zemi Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo J.Magdaļenoks
 8. Par Līvānu novada pašvaldības 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
 9. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A.Vaivods
 10. Par finansējuma pārdali. Ziņo A.Vaivods
 11. Par īres maksas apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
 12. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālā. Ziņo A.Vaivods
 13. Par pabalstu krīzes situācijā. Ziņo A.Vaivods
 14. Par amatu vienību sarakstu un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A.Vaivods
 15. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A.Vaivods
 16. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A.Vaivods
 17. Par izmaiņām Līvānu novada pašvaldības budžetā 2020.gadam. Ziņo A.Vaivods
 18. Par nekustamā īpašuma „Alejas”, Kaiju ielā 14 un Kaiju ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nomas ar apbūves tiesībām izsoli. Ziņo A.Vaivods
 19. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A.Vaivods
 20. Par zemes vienību nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Vaivods
 21. Par dāvanu jaundzimušajiem. Ziņo A.Vaivods
 22. Par zemes vienības nomas tiesību izsoli. Ziņo A.Vaivods

 


2020.gada 16.jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.11

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem saistošajos noteikumos. Ziņo A.Vaivods
 2. Par izmaiņām komisiju sastāvā. Ziņo A.Vaivods


 

 

2020.gada 28.maija Līvānu novada domes  sēdes protokols Nr.10

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
 3. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par Grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.janvāra noteikumos Nr.1 „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana” Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J.Magdaļenoks
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Bērziņi” Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J.Magdaļenoks
 8. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 9. Par adreses noteikšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 10. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemei. Ziņo J.Magdaļenoks
 11. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 12. Par zemes robežu plāna un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 13. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 15. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 16. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālā. Ziņo A.Vaivods
 17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A.Vaivods
 18. Par Līvānu novada uzņēmējdarbības atbalsta konkursa „Līvānu novads VAR 2020” rīkošanu. Ziņo A.Vaivods
 19. Par biedrības “Baltā māja” par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu apmaksu. Ziņo A.Vaivods
 20. Par Energopārvaldības sistēmas (EPS|) rokasgrāmatas apstiprināšanu un Energopārvaldības sistēmas (EPS) ieviešanu un īstenošanu Līvānu novada pašvaldībā atbilstoši ISO 50001:2018 standarta prasībām. Ziņo A.Vaivods
 21. Par saistošajiem noteikumiem “Grozījumi Līvānu novada domes 2016. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 „Līvānu novada pašvaldības nolikums””. Ziņo A.Vaivods
 22. Par investīciju projekta “Ielu pārbūves darbi Līvānos, Līvānu novadā” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā izvērtēšanai valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai COVID-19 ekonomisko un sociālo seku mazināšanai. Ziņo A.Vaivods

Deputāta Valda Labinska īpašais viedoklis

 

 

 

2020.gada 21.maija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.9

 

DARBA KĀRTĪBA: 

 

 1. Par grozījumiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019.–2025.gadam 3.daļā “Rīcību plāns 2019-2025”,  4.daļā “Investīciju plāns 2019-2021” un tā pielikumā Nr.1. “ITI projektu idejas periodam 2019-2025”. Ziņo A.Vaivods
 2. Par grozījumiem 2020. gada 27. februāra Līvānu novada domes sēdes lēmumā Nr.5-23 “Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta””. Ziņo A.Vaivods
 3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A.Vaivods
 4. Par nomas maksas atbrīvojuma piemērošanu. Ziņo A.Vaivods

 

 

2020.gada 30.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.8

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
 3. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2017.gada 26.oktobra noteikumos „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta sacensību uzvarētāju apbalvošana”. Ziņo I. Kalvāne
 4. Par ēdināšanas nodrošināšanu speciālo izglītības iestāžu izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā. Ziņo I. Kalvāne
 5. Par ēdināšanas nodrošināšanu  un izdevumu apmaksu Līvānu novada obligātās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā. Ziņo I. Kalvāne
 6. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J.Magdaļenoks
 7. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 9. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 10. Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu un maiņu. Ziņo J.Magdaļenoks
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Kalnadruvas” Sutru pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J.Magdaļenoks
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Eriņu Vilcāni” Rudzātu pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J.Magdaļenoks
 13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem ,,Jaunpurenes, Purenes, Jaunkrūmiņi” Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo J.Magdaļenoks
 14. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Klaudziņas” Turku pagastā, Līvānu novada. Ziņo J.Magdaļenoks
 15. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J.Magdaļenoks
 16. Par adrešu datu kārtošanu Līvānu novada Līvānu pilsētā. Ziņo J.Magdaļenoks
 17. Par Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijas izveidošanu un nolikuma   apstiprināšanu. Ziņo J.Magdaļenoks
 18. Par Līvānu novada pašvaldības 2019.gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
 19. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A.Vaivods
 20. Par  Latgales mākslas un amatniecības centra stikla pūšanas darbnīcā saražoto stikla izstrādājumu cenu. Ziņo A.Vaivods
 21. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A.Vaivods
 22. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A.Vaivods
 23. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
 24. Par grozījumiem 2019.gada 30.maija Līvānu novada domes lēmumā Nr. 8-31 “Par projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” izmaksu apstiprināšanu”. Ziņo A.Vaivods
 25. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālā. Ziņo A.Vaivods
 26. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā, Līvānu novadā,  nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A.Vaivods
 27. Par biedrības “Baltā māja” par sociālās aprūpes mājās pakalpojumu apmaksu. Ziņo A.Vaivods


 

 

2020.gada 16.aprīļa Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.7

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamiem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējās situācijas laikā. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par ēdināšanas nodrošināšanu Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu  izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu sakarā ar Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas laikā. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2020.gada 26.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.6

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par reģistru pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanā. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par grozījumu lēmumā par Līvānu novada Vakara /maiņu/ vidusskolas likvidāciju. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par Sutru pagasta iedzīvotāju iesnieguma un Preiļu novada domes ārkārtas sēdes lēmuma izskatīšanu. Ziņo A. Vaivods. 
 7. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam “Kalnamuiža”, Turku pagastā, Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par nosaukuma maiņu. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par dzesēšanas kameras nodošanu patapinājumā. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par zemes nomas tiesības izsoles rīkošanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par projektu “Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novada ūdenstilpnēs”. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par grozījumiem Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumā. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par dzīvokļa atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par telekomunikāciju antenu izvietošanu ūdenstornī Rožupes pagastā, Līvānu novadā. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par valstij piekrītoša nekustamā īpašuma pārņemšanas atteikumu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu ārkārtas situācijā. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2020.gada 27.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.5

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par pārstāvi Līvānu 1. vidusskolas izglītības iestādes padomē. Ziņo I. Kalvāne
 4. Par Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskolas likvidāciju. Ziņo I. Kalvāne
 5. Par Jaunsilavas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne
 6. Par grozījumu veikšanu Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne
 7. Par pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jersikas pagastā Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 8. Par atļauju stenda šautuves darbībai. Ziņo J. Magdaļenoks
 9. Par adrešu datu kārtošanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 10. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam ,,Pakalni” Turku pagastā, Līvānu novadā.  Ziņo J. Magdaļenoks
 12. Par medību koordinācijas komisijas izveidi  un Medību koordinācijas komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 13. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
 14. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 15. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 16. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
 17. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 18. Par dzīvokļa Rīgas ielā 10a-3, Līvānos pirkuma līguma atcelšanu. Ziņo A.       Vaivods
 19. Par dzīvokļa īpašuma nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods
 20. Par dzīvokļu atsavināšanas procedūras izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods
 21. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
 22. Par bezcerīgo debitoru parādu norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods
 23. Par projektu „Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta”. Ziņo A. Vaivods
 24. Par Atklāta projektu konkursa “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” nolikumu. Ziņo A. Vaivods
 25. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods
 26. Par galvojuma sniegšanu. Ziņo A. Vaivods
 27. Par objektu izslēgšanu no nepabeigtās būvniecības objektu sastāva un norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods
 28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par     2019. gadu. Ziņo A. Vaivods
 29. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2020.gadam. Ziņo A. Vaivods
 30. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidējā termiņa programmu  2020. -2022. gadam. Ziņo A. Vaivods
 31. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ar 2020. gada 1. janvāri. Ziņo A. Vaivods
 32. Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
 33. Par ieguldījumu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālā. Ziņo A. Vaivods

 

 

 

2020.gada 20.februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.4

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par zemes gabala nomas līguma grozījumiem. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā Līvānu pilsētas robežās ”. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2020.gada 30.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.3

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam grozījumiem izstrādes uzsākšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 5. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par zemes vienības nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Eleonorvila II”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par grozījumiem zemes nomas līgumā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Jersikas pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Rožupes  pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Rudzātu  pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Turku pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Sutru pagastā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes rezerves fondā ieskaitīto zemes vienību un īpašuma tiesību atjaunošanai   neizmantoto zemes vienību Līvānu pilsētā atzīšanu par piekrītošu Līvānu novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Rudzīši”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par noteikumiem “ Medību tiesību piešķiršanas kārtība Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par atsevišķa neapbūvēta zemes starpgabala Celtniecības ielā 19, Līvānos, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par nekustamā īpašuma “Laiks”, Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 14, Līvānos, Līvānu novadā, atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par Līvānu 1. vidusskolas pasākuma “Absolventu vakars 2020” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par vienošanos par dzīvokļa pirkuma maksas nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par SIA “Līvānu slimnīca” par viena iemītnieka ilgstošās aprūpes nodaļā maksas palielināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par pārstāvi biedrībā “Basketbola klubs “RNS-D/Līvāni””. Ziņo A. Vaivods.


 

 

2020.gada 28.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra Līvānu novada pašvaldības noteikumos Nr. 2 “Līvānu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2020.gada 10.janvāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.1

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par parakstu vākšanas vietām. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu. Ziņo A. Vaivods

Par grozījumiem 2018.gada 27.septembra Līvānu novada pašvaldības noteikumos Nr. 2 “Līvānu novada pašvaldības budžeta (tā grozījumu) izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”. Ziņo A. Vaivods.

Par Līvānu novada pašvaldības budžetu 2020. gadam. Ziņo A. Vaivods.

Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods.

Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods.