AP 2019-2025

/images/news/large/5358.jpg

03.07.2018

Par aptaujas rezultātiem Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025. gadam izstrādes ietvaros

Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019-2025.gadam izstrādes ietvaros no 23.marta līdz 15.aprīlim norisinājās iedzīvotāju aptauja, kurā piedalījās 316 iedzīvotāji (tika iesniegta 261 atbilde internetā un 55 atbildes papīra formātā), kā arī paralēli norisinājās trīs citu mērķu grupu anketēšana, kurā piedalījās  7 uzņēmēji, 19 ārējo ekspertu (valsts iestāžu pārstāvji) un 21 speciālists no kaimiņu pašvaldībām.

 

Aptauju mērķis bija noskaidrot Līvānu novada iedzīvotāju un uzņēmēju redzējumu par esošo situāciju savā pagastā, pilsētā un novadā kopumā, kā arī izzināt ārpus Līvānu novada esošo, bet ar novadu saistīto cilvēku un blakus esošo pašvaldību pārstāvju viedokļus par pašreizējo Līvānu novada situāciju, tā nākotnes attīstības redzējumu un iespējamiem sadarbības modeļiem.

 

Iedzīvotāji anketās ir izteikuši dažādus priekšlikumus Līvānu novada attīstības plānošanai, kā svarīgāko minot darba iespēju, uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstības veicināšanu. Dažādi priekšlikumi tika sniegti arī par Līvānu novada esošās publiskās infrastruktūras uzlabošanu un jaunu izveidi.

 

Par prioritārajām jomām (virzieniem), ko Līvānu novadā vajadzētu attīstīt turpmākos 7 gados, iedzīvotāji min ceļu, dabas un atpūtas infrastruktūru, izglītības kvalitātes paaugstināšanu, darba vietu un veselības aprūpes pieejamību.

 

Jautājumā par trīs jauniem infrastruktūras objektiem novadā, kas varētu tikt uzbūvēti/izveidoti nākamajos 7 gados, lielākā daļa iedzīvotāju piemin estrādes, ārtelpas atpūtas objektu/vietu izbūvi – parki, skvēri, peldvietas, rekreācijas zona pussalā starp Dubnu un Daugavu.

 

Jautājumā par lielākajām problēmām iedzīvotāji uzsver darba vietu, mājokļu, kā arī atpūtas vietu trūkumu, pagastu slikto ceļu stāvokli un iedzīvotāju skaita samazināšanos.

 

Kaimiņu pašvaldību speciālisti par novada spēku uzskata tā atrašanās vietu un mērķtiecīgu tirgus nišas izveidi, un Līvānu novada attīstību kopš 2012.gada vērtē pozitīvi - novads kļūst arvien sakoptāks, interesantāks un pievilcīgāks.

 

Aptauju rezultātos sniegtais redzējums un racionālie priekšlikumi tiks analizēti un iegūtā informācija tiks izmantota Līvānu novada integrētās attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādei, novada sekmīgai un saskaņotai attīstībai un turpmākajam pašvaldības darbam.


Pateicamies ikvienam respondentam par aktivitāti un atsaucību!