AP 2019-2025

/images/news/large/4806.jpg

12.01.2018

Uzsākta Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. - 2025. gadam izstrāde

Līvānu novada dome informē, ka, pamatojoties uz Līvānu novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu Nr.20-25, tiek uzsākta “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2019. – 2025.gadam” izstrāde, veicot “Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012-2018.gadam” aktualizāciju.

 

Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments (līdz 7 gadiem), kurā noteikts pasākumu kopums ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

Attīstības programma
loma ir apzināt un novērtēt pašvaldības rīcībā esošos resursus (dabas resursi, infrastruktūra, cilvēkresursi), piedāvāt skaidru redzējumu un risinājumus to efektīvākai izmantošanai, sekmēt rīcību un investīciju mērķtiecīgu plānošanu (pamats pašvaldības budžeta plānošanai), visa veida investīciju piesaisti (pamats valsts atbalsta plānošanai, ārvalstu un vietējo privāto investīciju piesaiste), teritorijas atpazīstamību (teritoriju “mārketings”).

Attīstības programmas izstrādes mērķis
ir veidot pamatu Līvānu novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai. Šis dokuments būs par pamatu pašvaldības budžeta līdzekļu plānveidīgai izlietošanai attīstības projektiem un investīciju piesaistei.

Tā ietvaros ir izveidota Attīstības programmas izstrādes vadības/darba grupa ar 21 dalībnieku, tādējādi pārstāvot dažādas nozares, kā arī apstiprināts darba uzdevums, izpildes process, noteikti provizoriskie izstrādes termiņi un izstrādāts plašs sabiedrības līdzdalības pasākumu plāns, jo pilnvērtīga Attīstības programmas izstrāde nav iedomājama bez sabiedrības līdzdalības.

Attīstības programmas izstrādes laikā aktuālā informācija, t.sk. par sabiedrības līdzdalības iespējām, tiks ievietota Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv (sadaļā Pašvaldība, Līvānu novada attīstības plānošanas dokumenti, Attīstības programma 2019-2025 jeb http://livani.lv/page/708), informatīvajā izdevumā ”Līvānu novada vēstis”, kā arī citos sociālajos tīklos.

Attīstības programmas izstrādes plānotais sākuma termiņš ir 2017.gada decembris un plānotais beigu termiņš ir 2018.gada decembris.

Par Attīstības programmas izstrādes pārraudzību atbild Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļa.

 

Līvānu novada domes sēdes izraksts un pielikumi: darba uzdevums, izpildes process un termiņi, sabiedrības līdzdalības pasākumu plāns.