Tehnisko palīglīdzekļu saņemšana

Tehnisko palīglīdzekļu saņemšana

Tehnisko palīglīdzekļu saņemšana


Tehniskie palīglīdzekļi ir ierīces, kas atvieglo cilvēka spējas pārvietoties, aprūpēt sevi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku. Tie ir personīgās pārvietošanās palīglīdzekļi (ratiņkrēsli, ortozes un protēzes, kvadripodi, rollatori, pārvietošanās galdi u.c.), alternatīvas komunikācijas palīgierīces,  pašaprūpes palīglīdzekļi (spilveni izgulējumu profilaksei, tualetes, vannas, dušas krēsli u.c.), kā arī palīglīdzekļi mājsaimniecībā, piemēram, produktu griešanai, smalcināšanai, sadalīšanai. Pilnīgs šo palīglīdzekļu uzskaitījums sniegts Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi" 2.pielikumā.

Tehniskie palīglīdzekļi var būt nepieciešami gan veciem, gan jauniem cilvēkiem pēc traumām vai  operācijām. Dažādu saslimšanu gadījumos tie var būt nepieciešami pastāvīgai lietošanai, tātad  - visu dzīvu.

 

Kas piešķir tehniskos palīglīdzekļus

Ministru kabineta noteikumu Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"  1.1.punkts nosaka, ka valsts deleģēto uzdevumu – piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros nodrošināt personas ar tehniskajiem palīglīdzekļiem – veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" (NRC). Tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu nodrošina NRC "Vaivari" struktūrvienība "Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs".

Šī centra galvenie uzdevumi ir izsniegt iedzīvotājiem tehniskos palīglīdzekļus vai organizēt tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu saņemšanu pie citiem pakalpojumu sniedzējiem. Centra pienākums ir  arī saņemt un ievadīt datubāzē ziņas par personām, kam nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi, un par tām, kuras tos jau saņēmušas.

 

Kam pienākas valsts apmaksātie tehniskie palīglīdzekļi

Tehniskos palīglīdzekļus par valsts budžeta līdzekļiem ir tiesības saņemt šādām personām ar ilgstošiem vai nepārejošiem organisma funkciju traucējumiem vai anatomiskiem defektiem, ja tās saņēmušas ārstniecības personas atzinumu par šāda pakalpojuma nepieciešamību: 

 • visu grupu invalīdiem un bērniem invalīdiem līdz 18 gadu vecumam;
 • personām, kurām tehniskais palīglīdzeklis nepieciešams, lai samazinātu vai novērstu funkcionālo mazspēju; 
 • personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām šāda pakalpojuma nepieciešamība noteikta individuālajā rehabilitācijas plānā; 
 • personām ar anatomiskiem defektiem – protēzi vai ortopēdiskos apavus. 

Valsts apmaksā tikai tos palīglīdzekļus, kas ir iekļauti Ministru kabineta Tehnisko palīglīdzekļu noteikumos.

 

Iesniedzamie dokumenti

Lai persona lietošanā saņemtu kādu no tai nozīmētajiem palīglīdzekļiem, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā jāiesniedz

 • rakstisks iesniegums,
 • ārstējošā ārsta atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai,
 • bērnam vai pilngadīgai personai, kurai ir pārstāvis – pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopiju.

Valsts apmaksātos tehniskos palīglīdzekļus atkarībā no to veida persona saņem īpašumā vai patapinājumā (lietojumā uz laiku).

Dokumentus var iesniegt:

 • personiski kādā no Tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļām Rīgā, Rēzeknē vai Kuldīgā;
 • pa pastu, sūtot uz kādu no no Tehnisko palīglīdzekļu centra nodaļām Rīgā, Rēzeknē vai Kuldīgā;
 • elektroniski, sūtot uz e-pastu vtpc@nrc.lv (dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, neder skenētie dokumenti) vai arī.

Papildu informācija atrodama NRC "Vaivari" mājaslapā http://nrcvaivari.lv  

 

Vienreizējā iemaksa

Pamatojoties uz saņemto personas iesniegumu, Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrs 20 darbdienu laikā pieņem lēmumu par tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanu. Ja pieņemts lēmums par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu vai ir pienākusi gaidītāja rinda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, centrs nosūta uzaicinājumu.

Iedzīvotājiem jārēķinās, ka, lai pakalpojumu saņemtu, jāveic vienreizējā iemaksa

 • par bērnu – 1,42 euro,
 • par personu, kas vecāka par 18 gadiem, – 7,11 euro.

No šīs iemaksas atbrīvotas trūcīgas personas; personas, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; personas, kuras dzīvesvieta reģistrēta stacionārā ārstniecības iestādē; personas, kas izcieš sodu brīvības atņemšanas vietā.

 

Kad palīglīdzekļus var saņemt ārpus rindas

Diemžēl nepieciešams rēķināties ar to, ka ne vienmēr vajadzīgās palīgierīces iespējams saņemt uzreiz pēc vajadzīgo dokumentu iesniegšanas. Ir gadījumi, kad rindā jāgaida pat vairāki gadi.

Uz tehniskajiem palīglīdzekļiem var pieteikties arī steidzamības kārtā personas ar pirmreizējiem funkcionāliem traucējumiem; personas ar prognozējamu invaliditāti; bērni; nodarbinātie un tie, kuri mācās; grūtnieces, kam antropometrisko rādītāju izmaiņu dēļ jānomaina iepriekš saņemtais tehniskais palīglīdzeklis.

 

Vaivaru centrs dodas izbraukumos

Lai nodrošinātu personas ar palīglīdzekļiem, NRC "Vaivari" dodas izbraukumos. Izbraukumos centra darbinieki tehniskos palīglīdzekļus izsniedz tām personām, kas iepriekš šādu vēlmi izteikušas. Tāpat izbraukuma laikā personāls pieņem dokumentus un atbild uz visiem interesējošajiem jautājumiem.

 

NRC „Vaivari” Rēzeknes nodaļa veic izbraukumus arī pie Līvānu novada iedzīvotājiem. Klientu pieņemšana notiek pēc iepriekšēja pieraksta (64622273; 26577364) Līvānu slimnīca, Zaļā iela 44.