Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbībā cietušiem pilngadīgiem cilvēkiem

tiek sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumu Nr.790 „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”

 

Cietušo rehabilitācijas mērķis ir:

 • nodrošināt cilvēkam psihosociālu palīdzību;
 • novērtēt apdraudējumu un plānot drošības pasākumus;
 • motivēt cilvēka sociālās funkcionēšanas spēju (ierobežotas cilvēka spējas strādāt, aprūpēt sevi, iekļauties sabiedrībā) atjaunošanai vai uzlabošanai;
 • nostiprināt vai atjaunot cilvēka sociālās funkcionēšanas spējas. 

Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu sniedz vienā no šādiem veidiem:

1) sociālās rehabilitācijas kursa veidā – līdz 30 dienām sociālās rehabilitācijas institūcijā ar izmitināšanu (turpmāk – cietušo rehabilitācijas pakalpojums institūcijā);

Cietušo rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā var pagarināt līdz 60 dienām pēc personas pamatota iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālajā dienestā,  ja persona ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros;

2) individuālu konsultāciju veidā – ne vairāk par desmit 45 minūtes ilgām psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām, kuras var saņemt arī krīzes centrā bez izmitināšanas (turpmāk – cietušo rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā).

pēc personas pamatota iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālajā dienestā cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā var palielināt par desmit psihologa, jurista vai sociālā darbinieka konsultācijām.

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu persona var pieprasīt institūcijā, kas reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā (piemēram, krīzes centrā, ģimenes atbalsta centrā), vai sociālajā dienestā, ja:

 • tā pārcietusi pret sevi vai tuvinieku vērstu vardarbību un tai ir psiholoģiskas traumas pazīmes, kuru dēļ traucēta sociālā funkcionēšana sabiedrībā;
 • tā ir atzīta par cietušo ar vardarbību saistīta administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros vai ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu saistīta kriminālprocesa ietvaros;
 • ir pieņemts tiesas vai tiesneša lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmums par nošķiršanu.

Lai saņemtu cietušo rehabilitācijas pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālās rehabilitācijas institūcijā vai sociālajā dienestā iesniedz:

 • iesniegumu;
 • ja ir - izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir);
 • ja ir - tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir).

Speciālists sagatavo atzinumu piecu darbdienu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas.

Sociālās rehabilitācijas institūcija pēc speciālista atzinuma saņemšanas nekavējoties nosūta iepriekšminētos dokumentus un atzinumu sociālajam dienestam.

Pēc šo dokumentu saņemšanas sociālais dienests piecu darbdienu laikā pieņem lēmumu:

 • par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, kā arī, ja nepieciešams, transporta izmaksu kompensācijas apjomu, ja persona saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā;
 • par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu un personas uzņemšanu cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindā sociālajā dienestā, kurā persona ir vērsusies;
 • par atteikumu piešķirt cietušo rehabilitācijas pakalpojumu, ja:
  • personas statuss vai iesniegtie dokumenti (arī pēc precizējošas informācijas saņemšanas) neatbilst šo noteikumu prasībām;
  • pēc iepriekšējā cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nav pagājuši 12 mēneši, izņemot gadījumus, ja personai veselības stāvokļa dēļ ilgāk nekā mēnesi nepieciešams uzturēties ārstniecības iestādē; persona ievietota valsts vai pašvaldības finansētā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, atrodas ieslodzījuma vietā ilgāk nekā vienu mēnesi vai zināms, ka soda izciešana būs ilgāka par vienu mēnesi; persona pakalpojumu nevar saņemt sava veselības stāvokļa vai citu pamatotu iemeslu dēļ;
  • šo noteikumu speciālista atzinumā norādīts, ka personai pirms cietušo rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas nepieciešams iesaistīties citos atbalsta pasākumos vai sociālās rehabilitācijas programmās.

Ja persona iesniegusi tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu, tai ir tiesības cietušo rehabilitācijas pakalpojumu saņemt steidzamības kārtā.

 

Papildus informācija zvanot uz Līvānu novada Sociālo dienestu: 65307161 vai 65307167