Sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

Sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem

 

Kārtību, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgie bērni saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nosaka Ministru kabineta 06.11.2006. noteikumi Nr.914 “Kārtība, kādā no psihoaktīvām vielām atkarīgās personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” (turpmāk tekstā - MK 06.11.2006 noteikumi Nr.914)


Tiesības uz valsts apmaksātiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem ir

No psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem pēc pilna ārstēšanās un motivācijas kursa pabeigšanas ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanās kursa pabeigšanas.


Pakalpojuma saņemšanai pašvaldības sociālajā dienestā iesniedzamie dokumenti:

  • bērna likumiskā pārstāvja iesniegums ar lūgumu uzņemt bērnu sociālās rehabilitācijas institūcijā (ja tiek iesniegts aizbildņa iesniegums, tad jāiesniedz arī bāriņtiesas/ pagasttiesas lēmums par vecāku aprūpes tiesību atņemšanu un lēmumu par aizbildņa iecelšanu kopiju);
  • narkologa atzinums saskaņā ar MK 06.11.2006 noteikumu Nr.914 1.pielikumu, kurā norāda kontrindikāciju neesamību;   
  • izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u).

 

Pašvaldības sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas reģistrē iesniegtos dokumentus un triju darbdienu laikā:

  • novērtē bērna sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu saskaņā ar MK 06.11.2006 noteikumu Nr.914 3.pielikumu;
  • pieņem lēmumu par dokumentu nosūtīšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrai;
  • nosūta Sociālās integrācijas valsts aģentūrai izvērtēšanai personas dokumentus un lēmumu.  

Lēmuma par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu pieņemšana:

  • Sociālās integrācijas valsts aģentūra triju darbdienu laikā izvērtē iesniegtos dokumentus;
  • pieņem lēmumu par pakalpojuma sniegšanu un pakalpojuma sniedzēju, bērna uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai atteikumu piešķirt pakalpojumu

Ja ir pieņemts lēmums sniegt bērnam pakalpojumu:

  • izsniedz bērna likumiskajam pārstāvim norīkojumu bērnam uz sociālās rehabilitācijas institūciju;
  • nosūta dokumentus pakalpojumu sniedzējam.

Vairāk informācijas: https://www.siva.gov.lv/Soci%C4%81l%C4%81_rehabilit%C4%81cija_no_psihoakt%C4%ABv%C4%81m_viel%C4%81m_atkar%C4%ABgiem_b%C4%93rniem.html