Asistenta pakalpojums

Asistenta pakalpojums cilvēkiem ar I un II grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam

 

No 2013.gada 1.janvāra cilvēkiem ar I un II invaliditātes grupu un bērniem ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam pašvaldībā ir tiesības pieteikties asistenta pakalpojuma saņemšanai. Tas paredzēts, lai atvieglotu cilvēku ar invaliditāti pārvietošanos ārpus mājokļa un nokļūšanu vietā, kur cilvēks strādā, mācās, saņem pakalpojumu vai veic sabiedriskās aktivitātes.

Normatīvie akti, kas reglamentē personai ar invaliditāti sniedzamā asistenta pakalpojuma pašvaldībā līdz 40 stundām nedēļā (turpmāk – asistenta pakalpojums) piešķiršanu:

 • Invaliditātes likuma 1.panta 1.punkts, 7.pants, 12.panta pirmās daļas 3. un 31.punkts, 12.panta 51. daļa un 6.daļa.
 • Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” (turpmāk - MK noteikumi Nr.942).
 • Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.592 “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18.decembra noteikumos Nr.942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā””

Asistenta pakalpojums paredzēts, lai veicinātu personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī, lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus.

Šo pakalpojumu var saņemt:

 • pieaugušās personas ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību,
 • un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

Pakalpojuma saņemšanai personai vai viņas likumiskajam pārstāvim, ņemot līdzi personu apliecinošus dokumentus, jāvēršas tās pašvaldības sociālajā dienestā, kuras teritorijā reģistrēta personas dzīves vieta, un jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu (iesniegumā norāda vēlamo asistenta pakalpojuma saņemšanas apjomu, vēlamā asistenta pakalpojuma sniedzēja vārdu un uzvārdu, informāciju par to, vai persona saņem asistenta pakalpojumu vai pabalstu par asistenta izmantošanu Eiropas Savienības finansēto projektu ietvaros);
 • likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (kopija), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • VDEĀVK atzinums;
 • Institūcijas apliecinājums par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistents (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa, piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem);
 • Darba devēja apliecinājums, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja;
 • Izglītības iestādes apliecinājums, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā mācību iestādē;
 • Dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ja persona apmeklē attiecīgās iestādes.

Sociālais dienests:

 • Reģistrē iesniegtos dokumentus;
 • Pārbauda sniegtās informācijas patiesumu, pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, izvērtē personas iesaisti pasākumos atbilstoši 18.12.2012. MK noteikumu Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”1.pielikumā minētajiem kritērijiem;
 • Mēneša laikā pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot asistenta pakalpojuma apjomu un ilgumu, vai par atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu, ja persona neatbilst asistenta pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
 • 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to informē asistenta pakalpojuma pieprasītāju;
 • Slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju;
 • Kontrolē konkrētās personas izmantotā pakalpojuma apjomu.

Asistenta pakalpojuma pieprasītājam ir pienākums triju darbdienu laikā informēt sociālo dienestu par:

 • Personas dzīvesvietas maiņu;
 • Personas ievietošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā;
 • Izmaiņām personas dalībā pasākumos;
 • vai citiem apstākļiem, kas varētu būt par pamatu izmaiņām asistenta pakalpojuma apjomā vai asistenta maiņai.

Asistenta pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta uz laiku, kamēr asistenta pakalpojuma saņēmējs atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ieslodzījuma vietā.

Asistenta pakalpojuma sniegšana tiek izbeigta:

 • ja persona dzīvesvietu deklarējusi citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 • ja persona iesniedz sociālajā dienestā iesniegumu par atteikšanos no asistenta pakalpojuma;
 • ja ir beidzies VDEĀVK atzinuma derīguma termiņš;
 • ja sociālais dienests vai Labklājības ministrija konstatē, ka persona neatbilst kritērijiem, kuri nosaka asistenta pakalpojuma saņemšanas nepieciešamību.

Papildus informācijas zvanot pa tālruni: 65307162 vai 65307163