Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Pabalsts jaundzimušā aprūpei tiek sniegts ģimenes atbalstam sakarā ar bērna piedzimšanu, lai nodrošinātu bērna veselībai un aprūpei labvēlīgus apstākļus un veicinātu dzimstību Līvānu novadā.

Tiesības saņemt pabalstu jaundzimušā aprūpei ir vienam no vecākiem vai personai, kura adoptējusi, vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam, ja šis pabalsts nav izmaksāts vecākiem.

Pabalsta jaundzimušā aprūpei izmaksu organizē Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļa.

Pabalstu piešķir par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildnībā paņemtu bērnu, ja pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā.   

Pieteikumu pabalsta jaundzimušā aprūpei saņemšanai var iesniegt 12 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas. 

Pabalsts jaundzimušā aprūpei ir vienreizējs un tā apmērs vienam bērnam ir  200,00 EUR.

Lai saņemtu pabalstu jaundzimušā aprūpei, pabalsta pieprasītājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā šādi dokumenti:

  • iesniegums pabalsta piešķiršanai (pielikums Nr.1);
  • bērna dzimšanas apliecības kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (ja to ir izsniegusi cita pašvaldība);
  • bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu vai tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu (ja to ir izsniegusi cita pašvaldība).


Pabalstu jaundzimušā aprūpei nepiešķir:

  • ja bērns pēc dzimšanas nodzīvojis mazāk par 7 diennaktīm;
  • ja bērns ievietots sociālās aprūpes institūcijā;
  • ja pabalsts par jaundzimušā piedzimšanu saņemts citā pašvaldībā.

Dzimtsarakstu nodaļa iegūst informāciju, vai pabalsts nav saņemts citā pašvaldībā, apkopo informāciju un sagatavo rīkojuma projektu vienas nedēļas laikā no dienas, kad saņemti visi iepriekš minētie dokumenti.

Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu. Pabalsts tiek ieskaitīts pieprasītāja norādītajā kredītiestādes kontā divu nedēļu laikā no rīkojuma izdošanas dienas.

 

 

Sīkāk: Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes dzimtsarakstu nodaļā (tel. 65307265, 65307261)