Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotām personām

Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir paredzēts personas pamatvajadzību apmierināšanai, ja personas deklarētā dzīves vieta pirms ieslodzījuma bija Līvānu novadā.

Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājam sociālajā dienestā jāuzrāda pase un jāiesniedz:

  • iesniegums;
  • ieslodzījuma vietas institūcijas izdotās izziņas par atbrīvošanu kopija (uzrādot oriģinālu).

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 36,00 EUR.

 

Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas un pabalsta pieprasītājam nav patstāvīgu ienākumu.

 

 

Sīkāk: Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes sociālajā dienestā (tel. 65307165, 65307166).