2015.gads

30.decembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.21

 

17.decembra Līvānu novada domes sēde Nr.20

 

8.decembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.19

 

26.novembra Līvānu novada domes sēde Nr.18

 

19.novembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.17

 

29.oktobra Līvānu novada domes sēde Nr.16

 

7.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.15

 

24.septembra Līvānu novada domes sēde Nr.14

 

14.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.13

 

28.augusta Līvānu novada domes sēde Nr.12

 

11.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.11

 

30.jūlija Līvānu novada domes sēde Nr.10

 

23.jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēde nr.9

 

16.jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.8

 

25.jūnija Līvānu novada domes sēde Nr.7

 

28.maija Līvānu novada domes sēde Nr.6

 

30.aprīļa Līvānu novada domes sēde Nr.5

 

26.marta Līvānu novada domes sēde Nr.4

 

18.marta Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.3

 

26.februāra Līvānu novada domes sēde Nr.2

 

29.janvāra Līvānu novada domes sēde Nr.1

 


2015.gada 30.decembra Līvānu novada domes sēde Nr. 21

 

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par saistošajiem noteikumiem „Par Līvānu novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par Gada balvu sportā. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par zemes nodošanu nomai. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par Rēzeknes augstskolas filiāles izveidi. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par inženierbūves - gaisa tilta tehniskā stāvokļa izvērtēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam un Investīciju plāna 2014.-2018.gadam apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par grozījumiem noteikumos „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par grozījumiem Līvānu novada domes atlīdzības noteikumos. Ziņo  A. Vaivods.
 12. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2015.gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2015.gada 17.decembra Līvānu novada domes sēde Nr.20

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 4. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 5. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par Līvānu būvvaldes nolikumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par izmaiņām komisijas sastāvā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam Ikgadējo ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.3), t.sk. trīs gadu pārskata ziņojumu. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par noteikumiem „Līvānu novada pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības noteikumi”. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par  noteikumiem „Maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība”. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par finansējuma pārdali apkures izdevumu segšanai. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par objektu izslēgšanu no nepabeigtās celtniecības objektu sastāva un norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Rasiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2015. gada 8.decembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.19

 

DARBA KĀRTĪBA: 

 1. Par Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas direktoru. Ziņo A. Vaivods

 

2015. gada 26.novembra Līvānu novada domes sēde Nr.18

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
 2. Dzīvokļa jautājumi. Ziņo A. Usāne
 3. Par saistošajiem noteikumiem „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā 2016. gadā”. Ziņo A. Usāne
 4. Par precizējumu Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr.18 „Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā.” Ziņo A. Usāne
 5. Par izmaiņām Rudzātu pagasta valdes sastāvā. Ziņo A. Usāne 
 6. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Liepkalne”. Ziņo J. Magdaļenoks
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumiem „Kalna Oši” un ,,Birzāki”. Ziņo J. Magdaļenoks
 9. Par platības precizēšanu pašvaldībai piekrītošajai zemei. Ziņo J. Magdaļenoks
 10.  Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 11. Par adrešu maiņu Līvānu novada Līvānu pilsētā un Jersikas pagastā Ziņo J. Magdaļenoks
 12. Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu notekgrāvjiem Līvānu novadā. Ziņo J. Magdaļenoks
 13. Par noteikumiem “Kārtība, kādā tiek izsniegtas subsīdijas un dotācijas komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem”. Ziņo A. Usāne
 14. Par SIA “Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu. Ziņo A. Usāne
 15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Usāne
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne
 18. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Sergunta”, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne
 19. Par pirotehnikas izstrādājumu sezonas tirdzniecību. Ziņo A. Usāne
 20. Par zemes nomas līguma pagarinājumu. Ziņo A. Usāne
 21. Par minimālās dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanu. Ziņo A. Usāne
 22. Par zemes nomu. Ziņo A. Usāne
 23. Par projektu „ Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Līvānos, III kārta”. Ziņo A. Usāne


2015.gada 19.novembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.17

 

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Usāne

 

 

 

2015.gada 29.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.16

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par mācību stipendijas piešķiršanu un stipendijas izmaksas laika pagarināšanu. Ziņo A. Usāne.
 4. Par apbalvošanu ar Līvānu novada dome Atzinības rakstu. Ziņo A. Usāne.
 5. Par pasākumu „Ziemassvētku tirgus 2015”. Ziņo A. Usāne
 6. Par konkursu uz vakanto Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktora amatu. Ziņo A. Usāne.
 7. Par izmaiņām Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvā. Ziņo A. Usāne.
 8. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par kārtību, kādā notiek Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošana” jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
 9. Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par adrešu maiņu Līvānu novada Līvānu pilsētai pievienotajām zemes vienībām un īpašuma objektiem. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par projektu „Aprīkojuma un inventāra iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
 15. Par ceļa izdevumu apmaksu. Ziņo A. Usāne.
 16. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. Ziņo A. Usāne.
 17. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne.
 18. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora darba algu. Ziņo A. Usāne.
 19. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A. Usāne.
 20. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Usāne.
 21. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.
 22. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Usāne.
 23. Par dzīvokļa Vecticībnieku ielā 8-10, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Usāne.
 24. Par telpu nomu. Ziņo A. Usāne.
 25. Par konkursu „Labākie lauksaimnieki Līvānu novadā 2015. gadā”. Ziņo A. Usāne.
 26. Par izmaiņām 2015. gada budžetā. Ziņo A. Usāne.

 

 

2015.gada 7.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.15

 

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par darba tiesiskajām attiecībām ar Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolas direktori Sandru Smilškalni. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par precizējumu Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr.18 „Noteikumi par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pamatizglītības, vispārējā izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par ziedojumu pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

 

2015.gada 24.septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.14

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Jaunušāne
 3. Par grozījumiem Līvānu novada domes konkursa skolēniem  „Mana biznesa ideja 2015” nolikumā. Ziņo I. Jaunušāne
 4. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo I. Jaunušāne
 5. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo I. Jaunušāne
 6. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo I. Jaunušāne
 7. Par  zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Baznīcas ielā 17, Līvānos, Līvānu novadā, apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam (nosaukums). Ziņo J. Magdaļenoks
 9. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 11. Par zemes vienības sadali, lietošanas mērķu un adrešu noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 12. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
 13. Par adrešu maiņu Līvānu novada Līvānu pilsētai pievienotajām zemes vienībām un īpašuma objektiem. Ziņo J. Magdaļenoks
 14. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 15. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Līvānu novada izglītības iestāžu 1., 2., 3. un 4. klases skolēniem. Ziņo A. Vaivods
 16. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra noteikumos Nr. 1  „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai”. Ziņo A. Vaivods
 17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods
 18. Par finansējuma piešķiršanu bezsaimnieka, klaiņojošo kaķu sterilizācijai un par sadarbības līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
 19. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem uz 2015.gada 1.septembri. Ziņo A. Vaivods
 20. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes  1PTS-9, valsts numura zīme P5505LK atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods
 21. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
 22. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods
 23. Par saistošajiem noteikumiem „Par likuma ”Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods
 24. Par dzīvokļa Biedrības ielā 5-46, Līvānos nodošanu atsavināšanai.
 25. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods

 

 

 

2015.gada 14.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.13

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Līvānu novada domes finansējumu Līvānu novada kopstendam pasākumā “Uzņēmēju dienas Latgalē 2015”. Ziņo A. Vaivods
 2. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
 3. Par telpu nomu VAS “Latvijas Pasts”. Ziņo A. Vaivods
 4. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu. Ziņo A. Vaivods
 5. Par valsts budžeta mērķdotācijas sadales komisijas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 6. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisijas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 7. Par Nolikuma pasākumam “14. Latvijas putnu pašvaldību salidojums” apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods

 

 

 

2015.gada 28.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.12

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo M. Grigalis.
 3. Par Līvānu novada domes konkursa skolēniem „Mana biznesa ideja 2015” nolikuma apstiprināšanu. Ziņo M. Grigalis.
 4. Par saistošajiem noteikumiem „Noteikumi par kārtību, kādā tiek segti braukšanas izdevumi pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Līvānu novadā”. Ziņo M. Grigalis.
 5. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo M. Grigalis.
 6. Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu. Ziņo M. Grigalis.
 7. Par adresācijas objektiem. Ziņo M. Grigalis.
 8. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo M. Grigalis.
 9. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo M. Grigalis.
 10. Par Līvānu novada Līvānu pilsētas teritorijā iekļaujamo zemes vienību kadastra apzīmējumu precizēšanu. Ziņo M. Grigalis.
 11. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Krasti”. Ziņo M. Grigalis.
 12. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo M. Grigalis.
 13. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo M. Grigalis.
 14. Par saistošajiem noteikumiem „Par mājas /istabas/ dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Līvānu novadā”. Ziņo M. Grigalis.
 15. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļām. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Radošā apvienība „Perspektīva” projektam „Radošo darbnīcu nodrošināšana Līvānos”. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2015. gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.

 


 2015.gada 11.augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.11

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Usāne.
 2. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne.

 

 

 2015.gada 30.jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.10

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par grozījumiem noteikumos Nr.4 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu /ziedojumu/ pieņemšanu un izlietošanu Līvānu novada pašvaldībā”. Ziņo A. Usāne.
 4. Par Līvānu novada teritoriālo vienību - pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
 5. Par pagastu valžu nolikumu apstiprināšanu. Ziņo A. Usāne.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par atteikšanos no zemes gabala nomas. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par kritēriju apstiprināšanu Līvā nu novada domes dalībai Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks
 12. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Rīgas ielā 179/181, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Usāne.
 13. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Usāne.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņa. Ziņo A. Usāne.
 15. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Usāne.
 16. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat, reģistrācijas numurs EB 6149 pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Usāne.
 17. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.

 

 

 

2015.gada 23.jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.9

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas līguma slēgšanu ar pašvaldības SIA „Līvānu siltums”. Ziņo A. Usāne.

 

 

2015.gada 16.jūlija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.8

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par Vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Līvānos. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo A. Usāne.
 3. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2015. gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par precizējumu Līvānu novada domes 28.05.2015. gada saistošajos noteikumos Nr.12 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības””. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par precizējumu Līvānu novada domes 28.05.2015. gada saistošajos noteikumos Nr.13 „Grozījumi Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija           saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par izmaiņām Līvānu novada domes komiteju un komisiju sastāvā. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par ziedojumu pieņemšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

2015.gada 25.jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.7

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2015. gadā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par izcilības balvas piešķiršanu Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par pasākuma „Līvānu  pilsētas svētku tirgus 2015” nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes vienību apvienošanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam Baznīcas ielā 17, Līvānos. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par SIA „Preiļu slimnīca ” kapitāla daļām. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Dakteri” Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu „Beči”, Turku pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu Turku pagastā, Līvānu novadā, nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat, reģistrācijas numurs EB 6149, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 28. Par deputāta pilnvaru izbeigšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 


2015.gada 28.maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.6

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
 4. Par Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne
 5. Par Rudzātu speciālās internātpamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
 6. Par Rožupes pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
 7. Par grozījumiem Rudzātu vidusskolas nolikumā. Ziņo A. Usāne.
 8. Par grozījumiem Līvānu novada vakara /maiņu/ vidusskolā. Ziņo A. Usāne.
 9. Par precizējumu Līvānu novada domes 2015. gada 26. marta saistošajos noteikumos Nr.7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
 10. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo A. Usāne.
 11. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo A. Usāne.
 12. Par saistošajiem noteikumiem „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurša palicis bez vecāku gādības”. Ziņo A. Usāne.
 13. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”. Ziņo A. Usāne.
 14. Par X Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. Ziņo A. Usāne.
 15. Par konkursa „Topi skaistāks, mans novads!” nolikumu. Ziņo A. Usāne.
 16. Par telpu nodošanu patapinājumā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 21. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 22. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 23. Par zemes reformas pabeigšanu Līvānu novada lauku apvidū. Ziņo                         J. Magdaļenoks.
 24. Par Medību koordinācijas komisijas nolikumu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 25. Par Līvānu novada pašvaldības 2014. gada publisko pārskatu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas piekabes Ruso-Balt izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL ar reģistrācijas numuru T1087LP izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 31. Par atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu „Lācēni” Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 32. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043, reģistrācijas numurs DV 478, izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 33. Par dzīvokļa pirkuma līguma slēgšanu līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Ziņo A. Vaivods.
 34. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 35. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 36. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2015. gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
 37. Par dalības maksas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 38. Par pašvaldībai piekrītošā zemesgabala „Osis”, Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 39. Par galvojuma sniegšanu. Ziņo A. Vaivods.
 40. Par Līvānu novada domes 2015.gada 30. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 11 izdošanu galīgā redakcijā. Ziņo A. Vaivods.
 41. Par precizējumu Līvānu novada domes 2015.gada 30. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Līvānu novadā”. Ziņo A. Vaivods.
 42. Par zvejas tiesībām. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2015.gada 30.aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.5

 

DARBA KĀRTĪBA:


 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Baltie bērzi”. Ziņo    J. Magdaļenoks.
 3. Par nosaukuma piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 4. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 5. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par adreses precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par izlejas servitūta līgumu slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par saistošajiem noteikumiem „Par aizliegumu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšanai Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 10. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā reģistru. Ziņo I. Kalvāne.
 11. Par Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 12. Par Latvijas Pašvaldību savienības 26. kongresa delegātiem. Ziņo I. Kalvāne.
 13. Par Līvānu novada pašvaldības noteikumiem dāvinājumu un ziedojumu pieņemšanai. Ziņo I. Kalvāne.
 14. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem un dāvanām Līvānu novadā”. Ziņo I. Kalvāne.
 15. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par SIA „Preiļu slimnīca” kapitāla daļu pārdošanu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Jauniešu organizācija „IMKA Līvāni” projektam „Tautas tērpu iegāde Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopas „Ceiruleits” jaunākajai un vecākajai grupai”. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bērzu ielā 13, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Dakteri”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu  novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par atsevišķa neapbūvētu zemesgabalu „Lācēni”, Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par zemes nomas līguma noslēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Draudzības ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā atsavināšanas termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Kraujiņas”, Turku pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, reģistrācijas numurs T1087LP, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas piekabes Russo-Balt izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T-150K, reģistrācijas numurs T1086LP, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par pašvaldības kustamā mantas – traktora piekabes 1PTS-9, reģistrācijas numurs P5505LK, atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par pašvaldības kustamā mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043, reģistrācijas numurs DV 478, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 31. Par pašvaldības kustamā mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat, reģistrācijas numurs EB 6149, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 32. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali 2015. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 33. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 34. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 35. Par kompensāciju sakarā ar žoga demontēšanu būvprojekta realizācijas gaitā. Ziņo A. Vaivods.
 36. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Vaivods.
 37. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 38. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 39. Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem. Ziņo A. Vaivods.
 40. Par Līvānu novada pašvaldības gada pārskatu par 2014. gadu. Ziņo A. Vaivods.
 41. Par kompensāciju sakarā ar vārtu demontēšanu būvprojekta realizācijas gaitā. Ziņo A. Vaivods.
 42. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 43. Par Līvānu novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 44. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo A. Usāne.

 


2015.gada 26.marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.4

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par dzīvokļa (adrese) privatizācijas maksu. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par dzīvokļa (adrese) atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par dzīvokļa (adrese) atsavināšanu uz nomaksu.    Ziņo A. Vaivods.
 5. Par dzīvokļa (adrese) privatizācijas samaksas termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par Līvānu novada pašvaldības iepirkumu organizēšanas noteikumiem. Ziņo               A. Vaivods.
 9. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par projektu „Lielā latgaliešu tautasdziesmu ķēde un tradīciju skola – nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai”. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par atļaujas izsniegšanu totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par atteikšanos no zemes gabala nomas. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par zemes vienību robežu un platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 21. Par zemes nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 22. Par saistošajiem noteikumiem „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu organizēšanas noteikumi Līvānu novadā”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 23. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 24. Par grozījumiem Kultūras un sporta komisijas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 25. Par grozījumiem pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķīši” nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.
 26. Par Līvānu 1. Vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 27. Par Līvānu novada centrālās bibliotēkas nolikuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 28. Par saistošajiem noteikumiem sociālās palīdzības jomā. Ziņo I. Kalvāne.
 29. Par grozījumiem IX Jēkaba Graubiņa Jauno pianistu konkursa nolikumā.                Ziņo  I. Kalvāne.
 30. Par vēlētāju parakstu apliecināšanas deleģējumu. Ziņo I. Kalvāne.
 31. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 32. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Sava kabata” dalībai atbalsta pasākuma „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” īstenošanā. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

 

 

 

 

2015.gada 18.marta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.3

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par projektu „Esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED tehnoloģiju gaismekļiem Līvānu pilsētā”.
 2. Par medību koordinācijas komisijas izveidi.
 3. Par publiskās apspriešanas rīkošanu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanai Līvānu novada administratīvajā teritorijā.

 

 

 


2015.gada 26.februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods
 2. Par Līvānu novada domes budžetu 2015. gadam. Ziņo A. Vaivods
 3. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods
 4. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods
 5. Par grozījumiem Līvānu novada domes atlīdzības noteikumos. Ziņo A. Vaivods
 6. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 3. kārta”. Ziņo A. Vaivods
 7. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Skrituls” projektam „Abrenes tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam “Daugavieši”. Ziņo A. Vaivods
 8. Par Līvānu novada domes līdzfinansējumu biedrības „Jauniešu organizācija “IMKA Līvāni”” projektam „Tautas tērpu iegāde Līvānu 1. vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits” jaunākajai un vecākajai grupai. Ziņo A. Vaivods
 9. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods
 10. Par izmaksām ilgstošās sociālās aprūpes nodaļā. Ziņo A. Vaivods
 11. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem uz 2015.gada 1.janvāri. Ziņo A. Vaivods
 12. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Kraujiņas” Turku pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 13. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 14. Par pašvaldības īpašuma objekta – būvju „Rušenieku kaltes”, Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
 15. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora JUMZ 6KL, valsts numura zīme T1087LP atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods
 16. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora piekabes  1PTS-9, valsts numura zīme P5505LK atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods
 17. Par pašvaldības kustamās mantas – traktora T-150K nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 18. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas VAZ 21043 nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 19. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās automašīnas piekabes Russo-Balt nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods
 20. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Vaivods
 21. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
 22. Par atpakaļpirkuma līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
 23. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
 24. Par nekustamā īpašuma – atsevišķu dzīvokļu īpašumu izslēgšanu no pašvaldības  bilances. Ziņo A. Vaivods
 25. Par kompensāciju sakarā ar žoga demontēšanu būvprojekta realizācijas gaitā. Ziņo A. Vaivods
 26. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I.Kalvāne
 27. Par grozījumiem 2006. gada 31. augusta saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par Līvānu novada pašvaldības palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Ziņo I.Kalvāne
 28. Par Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I.Kalvāne
 29. Par grozījumiem Latgales Mākslas un amatniecības centra nolikumā. Ziņo I.Kalvāne
 30. Par grozījumiem Sutru pamatskolas nolikumā. Ziņo I.Kalvāne
 31. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I.Kalvāne
 32. Par Fotokonkursu „Līvāni – manu sajūtu pilsēta”. Ziņo I.Kalvāne
 33. Par izmaiņām Līvānu novada domes Kultūras un sporta komisijas sastāvā. Ziņo I.Kalvāne
 34. Par adrešu maiņu Līvānu novada Līvānu pilsētā un Jersikas pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks
 35. Par nosaukuma piešķiršanu, adrese noteikšanu un maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
 36. Par zemes ierīcības projekta nekustamajam īpašumam Zaļā ielā 5, Līvānos, Līvānu novadā, apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 37. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 38. Par nekustamā  īpašuma lietošanas mērķu maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
 39. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
 40. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 41. Par VAS “Latvijas Dzelzceļš” paredzētās darbības “Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija” akceptēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 42. Par Līvānu būvvaldes nolikumu. Ziņo J. Magdaļenoks
 43. Par dalību biedrībā „Reģionālo attīstības centru apvienības”. Ziņo A. Vaivods


 

 

 

2015.gada 29.janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.1

 

DARBA KĀRTĪBA:

1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
2. Par minimālo mēneša darba algu. Ziņo A. Vaivods.
3. Par asenizācijas mašīnas pakalpojumu maksu. Ziņo A. Vaivods.
4. Par nekustamā īpašuma – dzīvojamās mājas izslēgšanu no bilances. Ziņo A. Vaivods.
5. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Dubnas viensētās, 6. Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
7. Par pašvaldības īpašuma objekta – zemesgabala „Peonijas”, Dimantos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
8. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas, valsts numura zīme EB 6149, izsoli. Ziņo A. Vaivods.
9. Par koku uzskaiti. Ziņo A. Vaivods.
10. Par dzesēšanas kameras nodošanu patapinājumā. Ziņo A. Vaivods.

11.  Par nomas līguma slēgšanu ar mednieku klubu „Rudzātu mežmala”. Ziņo A. Vaivods.

12. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Transportlīdzekļa izmantošanas, izdevumu uzskaites un kontroles kārtība”. Ziņo A. Vaivods.
13.  Par nedzīvojamo telpu nodošanu apakšnomā. Ziņo A. Vaivods.

14.Par Valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A. Vaivods.

15. Par pabalstu asins donoriem. Ziņo A. Vaivods.

16. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.

17. Par zemes nomas līgumu pārjaunojumu. Ziņo A. Vaivods.

18. Par zemes nomas līgumu pagarinājumu. Ziņo A. Vaivods.

19. Par tehniskā projekta izslēgšanu no nepabeigtās celtniecības objektu sastāva un norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.

20. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda līdzekļu izlietojuma pārskatu par 2014. gadu. Ziņo A. Vaivods.

21. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda izlietojuma plānu 2015. gadam. Ziņo A. Vaivods.

22. Par Līvānu novada kultūras centra direktoru. Ziņo I. Kalvāne.

23. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.

24. Par Gada balvu kultūrā. Ziņo I. Kalvāne.

25. Par Līvānu novada pašvaldības Ētikas kodeksu un Ētikas komisijas nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.

26. Par Līvānu novada pašvaldības korupcijas risku analīzes un pretkorupcijas pasākumu plānu. Ziņo I. Kalvāne.

27. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes 2011. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”. Ziņo I. Kalvāne.

28. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.

29. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

30. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

31. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.

32. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

33. Par zemes ierīcības projekta „Parka iela 2; Parka ielā 10” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

34. Par nosaukuma piešķiršanu un  zemes lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

35. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

36. Par lēmuma atcelšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

37. Par nosaukuma piešķiršanu ielai un adrešu maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.

38. Par zemes vienību sadali atbilstoši Līvānu novada teritorijas plānojumam. Ziņo J. Magdaļenoks.

39. Par zemes reformas pabeigšanu Līvānu novada Līvānu pilsētā. Ziņo A. Usāne.

40. Par atbildīgo amatpersonu pašvaldības izglītības iestāžu rīkoto konkursu, sacensību, čempionātu vai citu pasākumu nolikumu izvērtēšanai un saskaņošanai. Ziņo A. Usāne.