Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

 

Sniedzam informāciju daudzbērnu ģimenēm par atbalsta iespējām Līvānu novada pašvaldībā.

 

 

1. Vienreizējs pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu EUR 142,29  - pabalsts tiek piešķirts par katru jaundzimušo, adoptēto vai aizbildniecībā paņemtu bērnu, ja pabalsta pieprasītāja un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Līvānu novadā. Līvānu novada domes 2011.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr. 9 „Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”, ar 2013.gada 26.septembra grozījumiem. Plašāka informācija: Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā vai pa tālruni 65307265.

 

2. Pabalsts daudzbērnu ģimenēm, kas audzina trīs un vairāk nepilngadīgus bērnus un kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu novadā – 1x gadā par katru bērnu (katru gadu tiek apstiprināts ar Līvānu novada domes lēmumu, informācija par pabalsta saņemšanas iespējām tiek publicēta laikrakstā „Līvānu novada vēstis”, Līvānu novada mājas lapā www.livani.lv, kā arī citos masu saziņas līdzekļos.

 

3. Brīvpusdienas Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņiem  - pašvaldība ir piešķīrusi brīvpusdienas visiem Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kas apgūst  obligātās pirmsskolas izglītības programmas  un 3 -  12. klašu skolēniem (izņemot 1.un 2.klašu skolēnus un Rudzātu speciālās internātpamatskolas skolēnus, kam brīvpusdienas piešķir valsts).

 

4. Personas no ģimenēm ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem  ir atbrīvotas no nodevas maksāšanas par Līvānu novada domes izstrādāto dokumentu (izziņu, atzinumu, aktu u.c.) un dokumentu kopiju saņemšanu. Līvānu novada domes 2014.gada 29.maija saistošie noteikumi  Nr.11 „Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”).

 

5. Latgales mākslas un amatniecības centrā un Līvānu stikla muzejā  pieejama ģimenes biļete - 2 pieaugušajiem un 2 vai vairāk nepilngadīgiem skolas vecuma bērniem (pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas). Plašāka informācija Latgales mākslas un amatniecības centrā vai pa tālruni 65381855.

 

6. Mācību maksas atlaides Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā (maznodrošinātām ģimenēm) - ja skolā no vienas maznodrošinātas ģimenes vienlaicīgi mācās vairāki bērni: par otro bērnu maksa ir 50 % apmērā, par trešo bērnu maksa netiek noteikta. Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra saistošie noteikumi nr.6 „Par profesionālās ievirzes izglītības ieguves maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā”.

 

7. Bezmaksas mācības Līvānu bērnu un jaunatnes sporta skolā, kā arī bezmaksas  interešu izglītība.

 

8. Piešķirot trūcīgas ģimenes statusu, daudzbērnu ģimenēm īpašumā var būt līdz 10 ha zemes. Noteikts ar Līvānu novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Plašāka informācija:  Līvānu novada domes sociālajā dienestā vai pa tālruni 65307165, 65307166.

 

9. Eiropas Savienības pārtikas pakas (trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm, balstoties uz Līvānu novada  Sociālā dienesta ierosinājumu). Plašāka informācija:  Līvānu novada Sociālajā dienestā vai pa tālruni 65307165, 65307166.

 

10. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei  Līvānu novadā dzīvesvietu deklarējušo personu (ģimeņu), kuras atzītas par trūcīgām, bērniem EUR  35,57 gadā. Pabalsta izmaksa tiek veikta tekošā gada augusta – septembra mēnesī. Līvānu novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošie noteikumi Nr. 10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Plašāka informācija:  Līvānu novada Sociālajā dienestā vai pa tālruni 65307165, 65307166.

 

11. Sadarbībā ar biedrību „GAIN Latvija” Līvānu novada trūcīgās daudzbērnu ģimenes tiek nodrošinātas ar zīdaiņu pārtiku, humānās palīdzības precēm (apģērbs, apavi, mazgājamie līdzekļi u.c.). Plašāka informācija:  Līvānu novada Sociālajā dienestā vai pa tālruni 65307165, 65307166.

 

12. Labdarības pasākumi daudzbērnu ģimenēm, ko rīko Līvānu novada Sociālais dienests sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām 3 – 5 reizes gadā. Plašāka informācija:  Līvānu novada Sociālajā dienestā vai pa tālruni 65307165, 65307166.