2014.gads

 

30.decembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.21

 

18.decembra Līvānu novada domes sēde Nr.20

 

27.novembra Līvānu novada domes sēde Nr.19

 

6.novembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.18

 

30.oktobra Līvānu novada domes sēde Nr.17

 

1.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.16

 

25.septembra Līvānu novada domes sēde Nr.15

 

18.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.14

 

11.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr.13

 

28.augusta Līvānu novada domes sēde Nr.12

 

11. augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr. 11

 

31. jūlija Līvānu novada domes sēde Nr. 10

 

26. jūnija Līvānu novada domes sēde Nr. 9

 

3. jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēde nr. 8

 

29. maija Līvānu novada domes sēde Nr. 7

 

13. maija Līvānu novada domes ārkārtas sēde nr. 6

 

24. aprīļa Līvānu novada domes sēde Nr. 5

 

27. marta Līvānu novada domes sēde Nr. 4

 

27. februāra Līvānu novada domes sēde Nr. 3

 

20. februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēde Nr. 2

 

30. janvāra Līvānu novada domes sēde Nr. 1

 

 

 

2014.gada 30.decembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.21

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2014. gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam aktualizētā Rīcību plāna 2012.-2018.gadam un Investīciju plāna 2014.-2018.gadam apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par dzīvokļa Lāčplēša ielā 11 – 12, Līvānos privatizācijas samaksas termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas GAZ 52, reģistrācijas                Nr.BZ1558, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par pašvaldības kustamās mantas – piekabes kravas kastes, reģistrācijas               Nr.F5989, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par pašvaldības īpašuma objekta – gatera ēkas, „Jaunajos Rožkrastos”, Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Vindas” Jersikas pagastā, Līvānu novadā, pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014. gada 27. novembra  saistošajos noteikumos Nr.16 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Līvānu būvvaldē”. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par dzīvokļa Rīgas ielā 43-18, Līvānos atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par pašvaldības pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par naudas balvu piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Vaivods.

 

 

 

2014.gada 18.decembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.20

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 3. Par grozījumiem alternatīvās aprūpes pakalpojuma centra „Rožlejas” nolikumā. Ziņo A. Usāne.
 4. Par naudas balvas piešķiršanu Līvānu novada sportistiem. Ziņo A. Usāne.
 5. Par Gada balvu sportā. Ziņo A. Usāne.
 6. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par Līvānu novada pašvaldības amatpersonu /darbinieku/ komandējumiem un darba braucieniem”. Ziņo A. Usāne.
 7. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Par reprezentācijas uzdevumu uzskaites no norakstīšanas kārtību”. Ziņo A. Usāne.
 8. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Usāne.
 9. Par izmaiņām Līvānu novada domes Kultūras un sporta komisijas sastāvā. Ziņo A. Usāne.
 10. Par lēmuma par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu. Ziņo  J. Magdaļenoks.
 11. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par naudas soda atmaksas termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Usāne.
 13. Par maksas noteikšanu. Ziņo A. Usāne.
 14. Par pirkuma slēgšanu ar dzīvokļa Nr.25 saules ielā 12, Līvānos īpašnieku līdz dzīvojamās mājas privatizācijai. Ziņo A. Usāne.
 15. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.
 16. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo A. Usāne.
 17. Par zemes nomu. Ziņo A. Usāne.
 18. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Usāne.
 19. Par pašvaldības kustamā mantas – vieglās pasažieru automašīnas VAZ 21043 un traktora T-150K atsavināšanu. Ziņo A. Usāne.
 20. Par pašvaldības kustamā mantas – vieglās automašīnas piekabes Russo-Balt atsavināšanu. Ziņo A. Usāne.
 21. Par Ziemassvētku pabalstu audžuģimenēm piešķiršanas kārtību. Ziņo A. Usāne.
 22. Par Līvānu bērnu un jaunatnes centra direktoru. Ziņo A. Usāne.
 23. Par zemes vienību platību precizēšanu. Ziņo A. Usāne.

 

2014.gada 27.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.19

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 3. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 4. Par pašvaldības lietojumā/valdījumā esošo zemes vienību platības precizēšanu Līvānu novada lauku teritorijā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 5. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, platību precizēšanu un piekritību pašvaldībai un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par zemes vienību iekļaušanu rezerves zemes fondā un nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par neapbūvētu zemes  vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Turku pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par komisiju, darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi, izvērtēšanai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Dzīvokļu jautājumi Ziņo I.Kalvāne
 10. Par Līvānu novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu Ziņo I.Kalvāne
 11. Par Ikgadējo Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.–2018.gadam ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.2) Ziņo A.Vaivods.
 12. Par projektu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Līvānu novada domes īpašumā „Vuškārnieku Mežs” 2. kārta”. Ziņo A.Vaivods
 13. Par dzīvokļa (adrese) nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Vaivods.
 14. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A.Vaivods
 15. Par pašvaldības īpašuma objekta – gatera ēkas „Jaunajos Rožkrastos”, Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu Ziņo A.Vaivods.
 16. Par pašvaldības īpašuma objekta – būvju „Rušenieku kaltes”, Rušeniekos, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Peonijas” Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Vindas” Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nosacītās cenas apstiprināšanu.. Ziņo A. Vaivods
 19. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Līvānu būvvaldē”. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par pabalsta piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par atbalstu Ukrainas konfliktā cietušajiem. Ziņo A. Vaivods.
 23.  Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par grozījumiem Līvānu noada domes atlīdzības noteikumos. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par domes dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu vidusskolas pirmsskolas grupas audzēkņu ēdināšanas izdevumiem. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par tehnisko projektu izslēgšanu no nepabeigtās celtniecības objektu sastāva un norakstīšanu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par izmaiņām Līvānu novada domes Administratīvās komisijas un Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sastāvā. Ziņo A.Vaivods.
 28. Par Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju. Ziņo A.Vaivods
 29. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A.Vaivods   

 

2014.gada 6.novembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 18

 

 

2014.gada 30.oktobra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.17

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada pagastos un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 3. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 4. Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Līvānu novada pašvaldības vārda. Ziņo J. Magdaļenoks.
 5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu no rezerves zemes fonda un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par adrešu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Sutru pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes robežu plānu un uzmērītās platības apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm. J. Magdaļenoks.
 14. Par filtrēšanas ūdens krātuves nojaukšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par pašvaldības kustamā mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala „Lāčuki”, Beirupurvā, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo          A. Vaivods.
 25. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 26. februāra noteikumos Nr.1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai”. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par domes dotācijas daļas apstiprināšanu Rudzātu vidusskolas skolēnu ēdināšanas izdevumiem. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam aktualizācijas uzsākšanu. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par Līvānu Bērnu un jauniešu centra direktora darba algu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skolas interešu izglītības grupā. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par izmaiņām Līvānu novada domes 2014. gada budžetā. Ziņo A. Vaivods.
 31. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 32. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 33. Par dzimtsarakstu nodaļas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 34. Par Līvānu novada Ziemassvētku tirgus 2014 nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.
 35. Par mācību stipendijas piešķiršanu un stipendijas izmaksas laika pagarināšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 36. Par kandidatūru izvirzīšanu apbalvošanai ar atzinības rakstu un par apbalvošanu ar Līvānu novada domes Atzinības rakstu. Ziņo I. Kalvāne.
 37. Par darba grupas darbības termiņa pagarināšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 38. Par būvatļaujas atcelšanas un nodarītā morālā kaitējuma atlīdzināšanas pieprasījumu. Ziņo A. Vaivods.

 

2014.gada 1.oktobra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.16

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par SIA „Līvānu karbons” iesnieguma par plānotās B kategorijas piesārņojošās darbības pētīšanas režīmā izskatīšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

2014.gada 25.septembra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.15

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par nolikumu „Par mācību stipendijas piešķiršanu Līvānu novada jauniešu studijām augstskolā” jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par izmaiņām Līvānu novada domes komisiju un Līvānu būvvaldes sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par ēdināšanas maksas noteikšanu Līvānu novada izglītības iestāžu 1., 2. un 3. klases skolēniem. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par projektu  „Skatuves tērpu iegāde Rudzātu un Jersikas pagastu pašdarbības kolektīviem”. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par projektu „Abrenes tautas tērpu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīvam „Daugavieši””. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par saistošajiem noteikumiem „Par likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanu Līvānu novadā 2015. gadā”. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par izmaiņām amatu vienību sarakstos. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala Meža ielā 6, Līvānos, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par adrešu informācijas precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 21. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Borovka 1”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 22. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 23. Par adrešu noteikšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 24. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 25. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 26. Par SIA „Līvānu karbons” iesnieguma par plānotās B kategorijas piesārņojošās darbības pētīšanas režīmā izskatīšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

 

2014.gada 18.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.14

 

DARBA KĀRTĪBU:

 1. Par nodarītā morālā un personīgā kaitējuma atlīdzināšanas pieprasījumu. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par valsts mērķdotācijas sadali Līvānu novada izglītības iestādēm. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par izglītības iestāžu vadītāju darba algu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Svīres”, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.


 2014.gada 11.septembra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr.13

 

DARBA KĀRTĪBA:


1.Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Vaivods.

2.Par dzīvokļa Zaļā ielā 8-29, Līvānos nodošanu atsavināšanai. Ziņo A.Vaivods

 

2014.gada 28.augusta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr.12

 

 

DARBA KĀRTĪBA:

1.Domes priekšsēdētāja vietnieces un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Usāne.

2.Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne

3.Par biznesa ideju konkursa skolēniem „Bizness olas čaumalā” nolikumu. Ziņo I. Kalvāne.

4.Par atsevišķu klašu komplektu skolēnu skaita noteikšanu. Ziņo I. Kalvāne.

5.Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 26. septembra noteikumos Nr.6. Ziņo I. Kalvāne.

6.Par izmaiņām Līvānu novada domes Administratīvās komisijas un Vides uzraudzības un kārtības komisijas sastāvā. Ziņo I. Kalvāne.

7.Par precizējumiem Līvānu novada domes 2014. gada 26. jūnija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par Līvānu novada Līvānu pilsētas robežu”. Ziņo I. Kalvāne.

8.Par grozījumiem Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo I. Kalvāne.

9.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atcelšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

10.  Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

11.  Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Divozoli”. Ziņo         J. Magdaļenoks.

12.  Par adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

13.  Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību. Ziņo               J. Magdaļenoks.

14.  Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

15.  Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

16.  Par zemes ierīcības projektu izstrādāšanu zemes īpašumam „Kļavusala”. Ziņo        J. Magdaļenoks.

17.  Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.

18.  Par zemes piekritību pašvaldībai. Ziņo J. Magdaļenoks.

19.  Par valstij piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu pilsētā. Ziņo J. Magdaļenoks.

20.  Par valstij piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.

21.  Par dzīvojamo telpu statusa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.

22.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Usāne.

23.  Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Usāne.

24.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Usāne.

25.  Par izmaiņām Līvānu 1. vidusskolas amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Usāne.

26.  Par zemes nomu. Ziņo A. Usāne.

27.  Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Usāne.

28.  Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Svīres”, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Usāne.

29.  Par nekustamā īpašuma iegādi. Ziņo A. Usāne.

30.  Par nomas līguma pagarinājumu uzstādītajai interneta komutācijas aparatūras un elektroenerģijas uzskaites iekārtai uz ūdenstorņa „Rožupe”, Rožupes pagastā. Ziņo A. Usāne.

31.  Par telpu nomu. Ziņo A. Usāne.

 

 

 

2014. gada 11. augusta Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 11

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par aizņēmumu no Valsts kases. Ziņo A. Usāne.
 2. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Usāne.
 3. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu. Ziņo A. Usāne.
 4. Par dāvinājuma pašvaldībai pieņemšanu. Ziņo A. Usāne.

2014.gada 31. jūlija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 10

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 3. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014.gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Ziņo              I. Kalvāne.
 5. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014.gada 29. maija saistošajos noteikumos Nr. 9 „Grozījumi Līvānu novada domes 2010.gada 29.jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā””. Ziņo I. Kalvāne.
 6. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija  saistošajos noteikumos Nr. 10 „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”. Ziņo I. Kalvāne.
 7. Par Līvānu novada bāriņtiesas locekļu vēlēšanām. Ziņo I. Kalvāne.
 8. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes piekritību. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes nomu un piekritību. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novadā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par izcilības balvas piešķiršanu Līvānu novada vispārizglītojošo skolu pedagogiem. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par lēmuma par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanas atcelšanu nesamaksātajā daļā. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par pabalstu daudzbērnu ģimenēm. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par nekustamā īpašuma ar nosaukumu „Svīres”, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nomas tiesību izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Lauros, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par Līvānu novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo I. Kalvāne.


2014.gada 26. jūnija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 9

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par dzīvokļa Rīgas ielā 43 – 18, Līvānos pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par pašvaldības kustamās mantas – automašīnas GAZ 52 un piekabes kravas kastes atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par projektu „Jersikas pagasta sporta zāles izveide”. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par glabājumā nodotās mantas nodošanu īpašnieka mantiniekiem. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par projektu „Sutru pamatskolas piebraucamā ceļa un stāvlaukuma vienkāršota renovācija”. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem Līvānu novada Jersikas pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes vienību platību precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par zemes nomas izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par zemes gabala nodošanu nomā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 21. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem Līvānu novada Rudzātu pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 22. Par informācijas precizēšanu adresācijas objektiem Līvānu novada Līvānu pilsētā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 23. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 24. Par Līvānu novada administratīvās teritorijas teritoriālā iedalījuma robežu noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 25. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 26. Par apbalvojuma „Līvānu Goda pilsonis” piešķiršanu 2014. gadā. Ziņo I. Kalvāne.
 27. Par precizējumu Līvānu novada domes 2014. gada 29. maija  saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”. Ziņo A. Vaivods.
 28. Par Līvānu novada autoceļu /ielu/ fonda vidēja termiņa programmu 2014. – 2016. gadiem. Ziņo A. Vaivods.

2014.gada 3. jūnija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 8

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” pamatkapitālā. Ziņo A. Vaivods.

 

2014.gada 29. maija Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 7

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par adrešu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 3. Par adrešu piešķiršanu telpu grupām. Ziņo J. Magdaļenoks.
 4. Par zemes gabalu nodošanu nomā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 5. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā un platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par pašvaldībai piekrītošās zemes un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 11. Par pašvaldībai piekrītošo zemi vienību platības precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 12. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 13. Par zemes ierīcības projekta „Adenaitsils” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 14. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 15. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Jersikas pagastā un zemes platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 16. Par vienotu ūdens skaitītāju nomaiņu vai uzstādīšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 17. Par  nolikumu „Līvānu pilsētas svētku tirgus 2014”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 18. Par saistošajiem noteikumiem „Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Līvānu novada pašvaldības izglītības iestādēs”. Ziņo A. Usāne.
 19. Par IX Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursa nolikumu. Ziņo A. Usāne.
 20. Par saistošajiem noteikumiem „Grozījumi Līvānu novada domes 2010. gada        29. jūlija saistošajos noteikumos Nr.10 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā”. Ziņo A. Usāne.
 21. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas”. Ziņo A. Usāne.
 22. Par ar dzīvojamās telpas īri saistīto ikmēneša izdevumu apmaksu. Ziņo A. Usāne.
 23. Par Jaunsilavas pamatskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo A. Usāne.
 24. Par Līvānu novada izglītības iestāžu mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, sporta čempionātu uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo A. Usāne.
 25. Par Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošanu. Ziņo A. Usāne.
 26. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 27. Par Latvijas Pašvaldību savienības 25. kongresa delegātiem. Ziņo A. Usāne.
 28. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 29. Par papildus vienošanos pie 2006. gada 18. septembra pirkuma līguma par dzīvokļa Rīgas ielā 80 – 6, Līvānos privatizāciju. Ziņo A. Vaivods.
 30. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 31. Par Līvānu novada pašvaldības 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 32. Par mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļus sadali 2014. gadam. Ziņo A. Vaivods.
 33. Par saistošajiem noteikumiem „Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu”. Ziņo A. Vaivods.
 34. Par zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 35. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 36. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu. Ziņo A. Vaivods.
 37. Par nekustamā īpašuma piespiedu nojaukšanu. Ziņo A. Vaivods.
 38. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 39. Par nodrošinājumu ar dzīvojamām telpām. Ziņo A. Vaivods.
 40. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 41. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
 42. Par pašvaldības īpašuma objektu – zemesgabalu „Kokinu mājas”, Spēlesķeiros, Turku pagastā, Līvānu novadā pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.

 

2014.gada 13. maija Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 6

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Par projektu „Līvānu satiksmes infrastruktūras tīkla uzlabošana industriālo zonu sasniedzamībai un uzņēmējdarbības veicināšanai”. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par zemes gabala pārņemšanu pašvaldības īpašumā. Ziņo A. Vaivods.

 

2014.gada 24. aprīļa Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 5

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par pašvaldības viedokli par SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” tarifu projektu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par Līvānu novada domes pārskatu par 2013. gadu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par nokavējuma naudas dzēšanu, kas saistīta ar nodokļa atbalsta pasākuma pamatparādu. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par telpu nomas maksas samazināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par atteikumu nokavējuma naudas dzēšanai. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par nekustamā īpašuma pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo. A. Vaivods.
 9. Par dzīvokļa Raiņa ielā 1 – 29, Līvānos atsavināšanu uz nomaksu. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par cesijas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par zemes ierīcības projekta „Līvānu ķieģelis” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 19. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 21. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Sutru pagastā un zemes platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 22. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 23. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā un zemes platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 24. Par pašvaldībai piekrītošās zemes noteikšanu Līvānu novada Turku pagastā un zemes platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 25. Par zemes vienību platību precizēšanu Līvānu novada Sutru pagastā un ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 26. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rožupes pagastā un zemes platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 27. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Rudzātu pagastā un zemes platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 28. Par zemes ieskaitīšanu rezerves zemes fondā Līvānu novada Turku pagastā un zemes platību precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 29. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu Līvānu novada Sutru pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 30. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu Līvānu novada Rožupes pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 31. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu Līvānu novada Rudzātu pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 32. Par pašvaldībai piekrītošo zemes vienību platības precizēšanu Līvānu novada Turku pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 33. Par platību precizēšanu pašvaldībai piekrītošajām zemēm Līvānu novada Līvānu pilsētā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 34. Par zemes vienību iekļaušanu rezerves zemes fondā un nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 35. Par zemes nomas līguma izbeigšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 36. Par zemes nomas līgumu darbības termiņa pagarināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 37. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 38. Par zemes ierīcības projekta „Gaiņu Lāči” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 39. Par ceļa servitūta nodibināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 40. Par zemes patapinājuma līguma slēgšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 41. Par grozījumiem Līvānu 1. vidusskolas nolikumā. Ziņo A. Usāne.
 42. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo A. Usāne.
 43. Par pašvaldības palīdzības dzīvokļu jautājumā risināšanā reģistru. Ziņo A. Usāne.
 44. Par Līvānu novada domes apbalvojumu noteikumiem. Ziņo A. Usāne.
 45. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Ziņo A. Usāne.

 

2014.gada 27. marta Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 4

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par pabalstu asins donoriem. Ziņo A. Vaivods.
 3. Par pašvaldības kustamas mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW Passat atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 4. Par mācību maksu Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas sagatavošanas grupā. Ziņo A. Vaivods.
 5. Par telpu nomas maksas samazināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 6. Par telpas patapinājumu. Ziņo A. Vaivods.
 7. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 8. Par Valsts nekustamā īpašuma pārņemšanu. Ziņo A. Vaivods.
 9. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra noteikumos Nr.1 „Par ceļa izdevumiem un dienas naudu Līvānu novada izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri dodas ar mācību procesu saistītos braucienos”. Ziņo A. Vaivods.
 10. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par zemes nomu. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par pilsētas robežzīmes „Līvāni” idejas skiču konkursa nolikumu. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par pašvaldības kustamās mantas atsavināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par zemes nomu veikborda parka izveidei. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 17. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 18. Par Līvānu novada domes noteikumiem „Kārtība, kādā notiek Līvānu novada interešu izglītības audzēkņu un pedagogu apbalvošana”. Ziņo I. Kalvāne.
 19. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Adenaitsils”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 20. Par zemes ierīcības projekta „Senči” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 21. Par zemes ierīcības projekta „Znotiņi” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 22. Par nosaukuma piešķiršanu un adreses noteikšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 23. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 24. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Jersikas pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 25. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Sutru pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 26. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Rožupes pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 27. Par adrešu precizēšanu Līvānu novada Turku pagastā. Ziņo J. Magdaļenoks.
 28. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un zemes nomu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 29. Par zemes ierīcības projekta „Dzegūzes” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 30. Par īpašuma sadali un nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 31. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks.


 2014.gada 27. februāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 3


DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne.
 3. Par dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu. Ziņo I. Kalvāne.
 4. Par Rudzātu vidusskolas nolikumu jaunā redakcijā. Ziņo I. Kalvāne.
 5. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 6. Par zemes gabalu nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Līvānu ķieģelis”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 8. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes īpašumam „Ozolsalas”. Ziņo J. Magdaļenoks.
 9. Par zemes vienības platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks.
 10. Par dzīvokļa Rīgas ielā 43-18, Līvānos nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 11. Par dzīvokļa Raiņa ielā 1 – 29, Līvānos pirkuma līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 12. Par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem uz 2014. gada 1. janvāri. Ziņo A. Vaivods.
 13. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Jaunsilavās, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 14. Par pašvaldības īpašuma objekta – atsevišķa apbūvēta zemesgabala „Osis” Iesalniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 15. Par pašvaldības īpašuma objektu –atsevišķu neapbūvētu zemesgabalu „Lāčīši” Turkos, Turku pagastā, Līvānu novadā nodošanu atsavināšanai. Ziņo A. Vaivods.
 16. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 17. Par pašvaldības kustamās mantas – autobusa izsoli. Ziņo A. Vaivods.
 18. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods.
 19. Par līdzekļu piešķiršanu. Ziņo A. Vaivods.
 20. Par lēmuma atcelšanu. Ziņo A. Vaivods.
 21. Par mājās aprūpes pakalpojuma apmaksas palielināšanu. Ziņo A. Vaivods.
 22. Par zemes nomas līguma slēgšanu. Ziņo A. Vaivods.
 23. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods.
 24. Par nolikumu projektu konkursam Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai. Ziņo A. Vaivods.
 25. Par saistošajiem noteikumiem. Ziņo A. Vaivods.
 26. Par morālo kaitējumu un administratīvā akta izdošanu. Ziņo A. Vaivods.
 27. Par izmaiņām amatu vienību sarakstā. Ziņo A. Vaivods.

 

 

  2014.gada 20. februāra Līvānu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 2

 

DARBA KĀRTĪBA:

 

 1. Par projektu „Zivju resursu pavairošana Daugavas upes baseinā 2. kārta”. Ziņo A. Vaivods.


 2014.gada 30. janvāra Līvānu novada domes sēdes protokols Nr. 1

 

DARBA KĀRTĪBA:

 1. Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora informācija. Ziņo A. Vaivods.
 2. Par Līvānu novada domes budžetu 2014. gadam. Ziņo A. Vaivods
 3. Par amatu vienību sarakstiem un noteiktām mēneša darba algām. Ziņo A. Vaivods
 4. Par domes komisiju un valžu (darba grupu) darba apmaksu. Ziņo A. Vaivods
 5. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 26. februāra noteikumos Nr. 1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus Līvānu novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņiem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai”. Ziņo A. Vaivods
 6. Par grozījumiem Līvānu novada domes atlīdzības noteikumos. Ziņo A. Vaivods
 7. Par  saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem. Ziņo A. Vaivods
 8. Par dāvanu simts gadu jubilejā. Ziņo A. Vaivods
 9. Par nokavējuma naudas dzēšanu, kas saistīta ar nodokļa atbalsta pasākuma pamatparādu. Ziņo A. Vaivods
 10. Par telpu nomu. Ziņo A. Vaivods
 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu. Ziņo A. Vaivods
 12. Par zemes nomas līgumu slēgšanu. Ziņo A. Vaivods
 13. Par Valsts kases aizdevumu procentu likmju maiņu. Ziņo A. Vaivods
 14. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 6. februāra Nolikumā konkursam „Līvānu novada Gada balva kultūrā”. Ziņo A. Vaivods
 15. Par maksas pakalpojumiem. Ziņo A. Vaivods
 16. Par grozījumiem Līvānu novada domes 2013. gada 3 oktobra saistošajos noteikumos Nr. 26 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Līvānu novadā 2014. gadā”. Ziņo A. Vaivods 
 17. Par  grozījumiem Līvānu novada domes 2010. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8  „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Līvānu novadā.” Ziņo A. Vaivods
 18. Par zvejas tiesību nomu. Ziņo A. Vaivods
 19. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu. Ziņo A. Vaivods
 20. Par nosaukuma piešķiršanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 21. Par adrešu precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 22. Par zemes vienības platības precizēšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 23. Par zemes gabala nodošanu nomai. Ziņo J. Magdaļenoks
 24. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu. Ziņo J. Magdaļenoks
 25. Par zemes ierīcības projekta „Skujenieki” apstiprināšanu. Ziņo J. Magdaļenoks
 26. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju. Ziņo J. Magdaļenoks
 27. Dzīvokļu jautājumi. Ziņo I. Kalvāne
 28. Par izmaiņām komisiju un valžu sastāvā. Ziņo I. Kalvāne
 29. Par Līvānu novada domes Izglītības pārvaldes vadītāju. Ziņo I. Kalvāne
 30. Par konkursa „Līvānu novada Gada balva kultūrā” apbalvojuma pretendentu noteikšanu. Ziņo I. Kalvāne