Projektu un risku vadības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā

Projektu un risku vadības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā

 

 

Praktiskā rokasgrāmata Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu kvalitātes un risku vadības uzlabošanai Līvānu novadā

 

Pētījums „Projektu izstrādes un ieviešanas risku analīze Līvānu novada pašvaldības projektos"

 

Zināšanu krātuve - jautājumi un atbildes par projektiem

 

 Novērtējuma tests

 

 

 ESF projekts „Eiropas Savienības fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un risku vadības kvalitātes uzlabošana Līvānu novadā” (Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/042)

100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Projekta realizācijas laiks: 01.09.2011.-30.06.2012, projekta kopējās attiecināmās izmaksas t.sk. ESF finansējums: 24 847,80 LVL.

Darbības programma 2007.–2013.gadam: 1. Cilvēkresursi un nodarbinātība; Prioritātes numurs un nosaukums: 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana; Pasākuma numurs un nosaukums: 1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana; Aktivitātes numurs un nosaukums: 1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana; Apakšaktivitātes numurs un nosaukums: 1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.