Kā var saņemt sociālo pabalstu Līvānu novadā?

Līvānu novada Sociālais dienests

Adrese: Rīgas iels 77, Līvāni 1. stāvā

 

Kā sazvanīt Sociālo dienestu?

Tālr. 653 07165 (vadītāja)

Tālr. 653 07166 (vadītājas vietniece)

Tālr. 653 07161; 65307167

 

Kas jādara, lai saņemtu sociālo palīdzību Līvānu novadā?

Lai saņemtu pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Līvānu novada sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka Līvānu novada pagastu pārvaldēs.

 

Kādi dokumenti man būs jāiesniedz?

Pabalsta pieprasītājs sociālajā dienestā iesniedz rakstveida iesniegumu vai mutvārdos sniedz ziņas par šajos noteikumos noteiktajiem ienākumiem, materiālo stāvokli, izdevumus un iesniedz apliecinošus dokumentus. Lūdzot pabalstu ārkārtas situācijā, pabalsta pieprasītājs iesniedz dokumentu, kas apliecina ārkārtas situācijas esamību.

 

Vai sociālais darbinieks drīkst pieprasīt papildus dokumentus?

Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot iesniegtos dokumentus un izmantojot pieejamās valsts vienotās informācijas sistēmas datus. Sociālā darba speciālistam ir tiesības pieprasīt pabalsta pieprasītājam arī citus dokumentus, ja tie nepieciešami nozīmīga fakta konstatēšanai.

 

Cik bieži man jāsniedz atskaite par maniem ienākumiem, ja gribēšu saņemt pabalstu?

Lai saņemtu sociālo palīdzību, personai (ģimenei) ienākumi jādeklarē:

· ik pa sešiem mēnešiem, ja vismaz viens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs;

· ik pa divpadsmit mēnešiem, ja neviens no iesniedzēja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, ģimenē ir tikai pensionāri un personas ar invaliditāti.

 

Vai varu pretendēt uz pabalstu, ja man pieder zeme?

Novērtējot pieprasītāja materiālo stāvokli, papildus Ministru kabineta noteikumos noteiktajam, netiek ņemts vērā nekustamais īpašums – zeme platībā līdz 5 ha ieskaitot, daudzbērnu ģimenēm, kurā ir 3 un vairāk nepilngadīgi bērni, - zeme platībā līdz 10 ha ieskaitot, kas pieder pieprasītājam vai kādam no ģimenes locekļiem.

 

Cik ātri es saņemšu atbildi par pabalsta /ne/piešķiršanu?

Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad saņemti dokumenti.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

 

Kādā veidā varēšu pabalstu saņemt?

Pabalstus izmaksā Līvānu novada domes un Līvānu novada pagastu pārvalžu norēķinu kasēs. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai par laika posmu, kurā ģimenei (personai) noteikts trūcīgas ģimenes (personas) statuss izmaksā mēneša 20.datumā vai mēneša pēdējā darba dienā par kārtējo mēnesi, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

/Ar grozījumiem 28.04.2011. Saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā/

 

Vai pabalstu var novirzīt, piemēram, lai dzēstu manis uzkrāto parādu?

 

Persona (ģimene) vai atsevišķi dzīvojoša persona tiek atzīta par trūcīgu un pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai personai (ģimenei) tiek aprēķināts un izmaksāts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā. GMI pabalstu naudā pēc ģimenes (personas) vēlēšanās daļēji vai pilnībā var aizstāt ar pabalstu natūrā (ar uzskaiti naudā), veicot samaksu par pabalsta saņēmēja lūgumā norādītajiem pakalpojumiem.

/Ar grozījumiem 28.04.2011. Saistošo noteikumu Nr. 7 redakcijā/

 

Citi gadījumi

Pašvaldība ir tiesīga izmaksāt arī citus pabalstus, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.

 

Ja ir ierobežoti līdzekļi cita veida pabalstu piešķiršanai, prioritāte pabalstu izmaksā ir personām, kuru ģimenēs ir nepilngadīgi bērni.