Kā var saņemt maznodrošinātas ģimenes statusu?

Ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja tās materiālais stāvoklis nepārsniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu un tās vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli (vai personas ienākumi) pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 145,00 EUR vienai personai mēnesī.

Ģimenes (personas) atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam pašvaldības sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu.
Lai tiktu novērtēti ienākumi un materiālie resursi, prasītājs aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk - deklarācija), kas noteikta Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu, kā arī iesniedz Sociālajam dienestam dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas.

Sociālais dienests ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc iesniegto ziņu saņemšanas un to pārbaudes mutiski paziņo pieprasītājam lēmumu par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu, bet lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā ari lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

Persona (ģimene) tiek atzīta par maznodrošinātu uz laiku:

  • sešiem mēnešiem, ja vismaz viens no prasītāja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs;
  • divpadsmit mēnešiem, ja neviens no prasītāja pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, ģimene ir tikai pensionāri un personas ar invaliditāti.


Sociālais dienests izsniedz prasītājam izziņu par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu.

 

Sīkāk: Saistošajos noteikumios Nr.9  „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes sociālajā dienestā (tel. 65307165, 65307166).