Pabalsts personai (ģimenei) nonākušai ārkārtas situācijā

Sociālajam dienestam ir tiesības piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, plūdi u.c. gadījumos) nonākušai personai, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, ja stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ tā nespēj apmierināt savas pamatvajadzības.

Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs nav lielāks par divu valstī noteikto minimālo darba algu apmēru.
Vienreizējā pabalsta ārkārtas situācijā nonākušām personām apmērs var tikt piešķirts lielākā apmērā ar Līvānu novada domes lēmumu, ja stihiskas nelaimes gadījumā ir būtiski bojāta personas dzīvojamā māja un to apliecina atbilstošu institūciju izsniegts dokuments.

Pēc ārkārtas apstākļu un esošās situācijas izvērtēšanas lēmumu viena mēneša laikā par pabalsta piešķiršanu pieņem sociālā dienesta vadītājs.

 

 

Sīkāk: Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes sociālajā dienestā (tel. 65307165, 65307166).