Pašvaldības pabalsts audžuģimenēm

Pabalsta apmēru audžuģimenēm bērna uzturam nosaka un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam minimālajam uzturlīdzekļu apmēram bērnam.

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei 60,00 EUR apmērā piešķir personai, kuras ģimene Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu, un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un pašvaldības un audžuģimenes noslēgto līgumu, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ilgāks par 1 mēnesi. 

Personai, kas noslēgusi līgumu ar pašvaldību, ir tiesības saņemt audžuģimenes pabalstu no dienas, kad bērns nodots aprūpē audžuģimenē.

Ja bērnu nodod audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par vienu mēnesi, pabalsta apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot pabalstu 143,00 EUR mēnesī.

Pabalsta izmaksu pārtrauc, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa.


 

Sīkāk: Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes sociālajā dienestā (tel. 65307165, 65307166).