Apbedīšanas pabalsts

 

Apbedīšanas pabalstu piešķir personai, kura apņēmusies veikt personas, kuras deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Līvānu novads, apbedīšanu.

Apbedīšanas pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 120,00 EUR.
   
Apbedīšanas pabalstu var pieprasīt divu mēnešu laikā no miršanas reģistrēšanas brīža.

Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, personai, kura apņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Līvānu novada Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz:

  • iesniegums ar apliecinājumu, ka persona apņemas veikt mirušās personas apbedīšanu (pielikums Nr.2);
  • miršanas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu.


Pabalsta izmaksa tiek veikta saskaņā ar pašvaldības izpilddirektora rīkojumu.

Tiesības uz apbedīšanas pabalstu par personu, kura pirms miršanas ir saņēmusi aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē, ir tad, ja šīs personas pamata dzīvesvieta pirms ievietošanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestādē bija deklarēta Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ja mirušai personai nav piederīgo, kas veiktu apbedīšanu, vai viņi atsakās to darīt, apbedīšanu veic Līvānu novada pašvaldība, saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto rēķinu.

 

Sīkāk: Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 11 „Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes dzimtsarakstu nodaļā (tel. 65307265, 65307261)