Dzīvokļa pabalsts

Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu:

  • personai (ģimenei), kura atzīta par trūcīgu;
  • personām, kuras ģimenē ir tikai pensionāri un/vai personas ar invaliditāti vai personām, kuras ģimenē visi ģimenes locekļi nav darbspējīgi, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 215,00 EUR mēnesī.

Dzīvokļa pabalstu  personai (ģimenei) piešķir vienu reizi gadā izvērtējot personas materiālo stāvokli atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu.

Kritēriji Dzīvokļa pabalsta apmēra noteikšanai dzīvokļos ar centrālo apkuri:

  • pabalsta lielums dzīvokļos trūcīgām ģimenēm, kur dzīvo:
    • viena persona –137,00 EUR;

    • divas un vairāk personas – uz katru personu 72,00 EUR, bet ne vairāk kā  356,00  EUR kopsummā.

  • pabalsta lielums dzīvokļos pensionāriem un/vai personām ar invaliditāti vai personām, kuras ģimenē visi ģimenes locekļi nav darba spējīgi, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 215,00 EUR mēnesī, kur dzīvo viena persona, kurai nav citur dzīvojoša laulātā –137,00 EUR.

Kritēriji Dzīvokļa pabalsta apmēra noteikšanai kurināmā iegādei individuālās (lokālās) apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī):

 

  • pabalsts tiek piešķirts 148,00 EUR apmērā*;
  • pabalstu piešķir personai, kuras ģimenes locekļiem ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā dzīvoklī (mājoklī), un kurai nav citur dzīvojoša laulātā.


*tiek veikta apmaksa par kurināmo (malku) un tās piegādi pakalpojuma sniedzējam.

Ja personai (ģimenei) ir parāds par īri vai pamatpakalpojumiem, Dzīvokļa pabalstu var pārskaitīt mājas apsaimniekotājam vai pakalpojuma sniedzējam, parāda summas segšanai.

 

 

Sīkāk: Līvānu novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā” vai Līvānu novada domes sociālajā dienestā (tel. 65307165, 65307166).