Projekti

/images/news/large/6861.jpg

27.01.2020

Veiksmīgi turpinās projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/006 realizācija

 

Kopš 2017. gada marta tiek realizēts projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem”. Iedzīvotājiem projekta ietvaros ir iespēja pievērsties veselīgam dzīvesveidam bez maksas apmeklējot dažāda veida nodarbības un lekcijas.

 

Kopumā projekta aktivitātēs aizvadītajā gadā piedalījās vairāk nekā 4000 dalībnieki. Visiem, atkarībā no interesēm, šajā gadā bija iespēja apmeklēt dažādas tematiskās lekcijas par atkarību profilaksi, garīgo veselību, veselīgu uzturu, gan iesaistīties izglītojošās nodarbībās par veselīga uztura pagatavošanu, fizisko aktivitāšu nozīmi, gan aktīvi piedalīties vingrošanas nodarbībās, fizisko aktivitāšu dienas pasākumos, ūdens vingrošanas nodarbībās, nūjošanas nodarbībās, deju nodarbībās, uzlabojot savu fizisko veselību.

 

2019. gadā aizvadītas 1422 aktivitātes:

 

1) 27 tematiskās lekcijas:

9 atkarību profilakses lekcijas;

11 lekcijas par veselīgu uzturu bērniem un bērnu vecākiem;

7 garīgās veselības veicināšanas lekcijas.

 

2) 71 izglītojošās nodarbības:

26 praktiskās nodarbības par veselīga uztura pagatavošanu;

7 izglītojošās nodarbības par atkarību izraisošām vielām;

6 izglītojošās nodarbības par fizisko aktivitāšu nozīmi;

6 veselīga uztura izglītojošās nodarbība

10 izglītojošās nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību;

16 interaktīvās, izglītojošās nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību

 

3) Fiziskās veselības veicināšanas pasākumi:

1131 vingrošanas nodarbības Līvānu novada izglītības iestādēs no janvāra līdz maijam un no oktobra līdz decembrim;

50 vingrošanas nodarbības fizioterapeita un trenera vadībā no maija līdz oktobrim JIC “Kvartāls”;

32 vingrošanas nodarbības fizioterapeita un trenera vadībā Rudzātu, Turku, Sutru un Rožupes pagastos;

9 fizisko aktivitāšu dienas pasākumi;

6 fizisko aktivitāšu dienas – kolektīvais sports

34 mūsdienu dejas fiziskās aktivitātes veicināšanai bērniem no jūnija līdz augustam

13 nūjošanas nodarbības no jūnija līdz augustam

44 ūdens vingrošanas nodarbības Līvānu novada izglītības iestāžu bērniem no 7.-12. klasei

 

4) Četras atbalsta grupu nodarbības jaunajām māmiņām;

 

5) Viena 3 dienu nometne iedzīvotājiem vecākiem par 54 gadiem.

 

Projekts tiks pagarināts līdz 2023. gadam, pārplānojot aktivitātes, taču joprojām sniedzot iespēju bezmaksas piedalīties ikvienam novada iedzīvotājam, atbilstoši pasākuma plānoto aktivitāšu mērķa grupai. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības  riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 146 351.00 EUR,  no kurām 85 %  ir  ESF  finansējums 124 398.35 EUR apmērā un  15% valsts budžeta finansējums 21 952.65 EUR apmērā.

 

Projekts tiks realizēts ESF  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

 

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt http://www.esfondi.lv.

 

Vairāk informācijas: 

Kristīne Volonte

Līvānu novada domes

Projekta vadītāja

T:+371 65307800

e-pasts: kristine.volonte@livani.lv