Projekti

/images/news/large/6250.jpg

11.06.2019

Atskats uz projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” II semestrī paveikto

Kopš pagājušā gada Līvānu novada dome ir iesaistījusies Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.3.4. projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir veicināt ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

 

Projektā no Līvānu novada ir iesaistījušās 3 skolas: Jersikas un Rožupes pamatskolas un Rudzātu vidusskola. Skolas aktivitāšu realizāciju ir uzsākušas 2018./2019. m.g. II semestrī. Projekta realizācijai skolās II semestrī ir piesaistīti 28 pedagogi (10 Rudzātu vidusskolā, 6 Rožupes pamatskolā un 12 Jersikas pamatskolā). 2018./2019. m.g. II semestrī projekta ietvaros ir notikušas konsultācijas un individuālo atbalsta pasākumu plānu īstenošana 1457 h apmērā (448 h Rudzātu vidusskolā, 413 h Rožupes pamatskolā un 596 h Jersikas pamatskolā).

 

Skolēnu iesaistīšanās projektā ir devusi rezultātu – uzlabojusies skolēnu attieksme pret sevi un apkārtējiem, parādījusies motivācija tiekties uz labākiem mācību rezultātiem, jaunieši ir noticējuši, ka paši var atrisināt daudzas lietas, ka var mācīties labāk, ka spēj komunicēt ar citiem un iejusties kolektīvā.

 

PuPMuRS aktivitātes ir devušas ievērojamu ieguldījumu skolēniem attieksmes maiņā, mācību uzlabošanā un savstarpējā komunikācijā.