Projekti

/images/news/large/5679.jpg

10.11.2018

Nemācies un nestrādā? Maini to! Iesaisties projektā “Proti un dari”

Kas ir projekts ”PROTI un DARI”?

TEV ir iespēja piedalīties jauniešu prasmju un motivācijas attīstīšanas projektā, kura mērķis ir dot, TEV, iespēju veiksmīgi izvēlēties savu izglītības ceļu, atrasts savām vēlmēm piemērotu profesiju un darba vietu.

 

Kās tas notiks?

Pēc pārrunām ar programmas vadītāju, skaidri tiks noteiktas tikai TAVAS vajadzības un vēlmes, TEV tiks izveidota individuāla aktivitāšu programma, kas tiks balstīta tikai uz tavām zināšanām, prasmēm, darba pieredzi.

 

Kādas aktivitātes un iespējas TEVI sagaida?

  • brīvprātīgā darba iespējas;

  • dažādas meistarklases (pēc interesēm, vajadzībām)

  • valodu apmācības;

  • dažādu izglītības iestāžu iepazīšana un apmeklēšana;

  • pieredzes vizītes dažādos uzņēmumos, iepazīstot galvenos darbības virzienus un mērķus un uzdevumus, profesiju kurā vēlas strādāt vai turpināt mācības;

  • profesiju iepazīšana, uzzinot sīkāk par profesiju, kurā vēlas strādāt vai turpināt mācības;

  • speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u.c);

  • neformālas apmācības( semināri, nometnes, nodarbības, kas nepieciešamas tieši TEV un u.c)

  • dažādi kursi un apmācības, piem., šūšanas kursi, autovadītāju kursi, mūžizglītības kuri u.c.

Tu iegūsi atbalstu un iespēju piedalīties tieši, TEV, pielāgotos pasākumos, kas palīdzēs, TEV , nostiprināt savu pašapziņu un noticēt sev, ka vari veiksmīgi atrast darbu vai uzsākt mācības un kļūt par sabiedriski aktīvu jaunieti.

 

Kas var pieteikties?

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un NEMĀCIES, NESTRĀDĀ, NEAPGŪSTI arodu un NEESI reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, tad nesēdi mājās, bet nāc un iesaisties Līvānu novada domes īstenotajā projektā “PROTI un DARI!”.

 

Kur es varu pieteikties?

Līvānu novada Sociālajā dienesta 107.kabinetā vai zvani pa tālr.65307165.

 

Informācija par projektu

 

Projekta mērķis

Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

 

Mērķa grupa

Projekta "PROTI un DARI!" mērķa grupa ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

 

Īstenotāji

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir finansējuma saņēmējs un projektu īsteno sadarbībā ar pilsētu vai novadu pašvaldībām vai pašvaldību apvienībām (sadarbības partneri), kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.

Stratēģiskie partneri  var būt valsts un pašvaldības institūcijas, biedrības, nodibinājumi, jauniešu centri, sociālie partneri un uzņēmēji, kurus projekta īstenošanā ir iesaistījis sadarbības partneris, lai kopīgi apzinātu un motivētu mērķa grupas jauniešus vai sadarbotos mērķa grupas jauniešu atbalsta pasākumu īstenošanā projekta ietvaros, sadalot partneru lomas, atbildību un funkcijas, kā arī plānojot veicamās darbības un tām atbilstošo attiecināmo izmaksu apmēru projekta ietvaros.

 

Paredzētais atbalsts jauniešiem

1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
– regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
– formālās un ikdienas mācīšanās,
– speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
– dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
– brīvprātīgā darba aktivitātes,
– iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
– profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
– iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
– specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

 

Īstenošanas termiņš Līvānu novadā

2018. gada novembris– 2020. gada decembris

 

Finansējums

Projekta kopējais budžets: 8 999 975,19 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 649 978,91 EUR un valsts budžets – 1 349 996,28 EUR.

 

Papildu informācija par projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājas lapā