Projekti

/images/news/large/190.jpg

12.11.2010

Apstiprināts Eiropas Sociālā fonda projekts „Speciālistu piesaiste Līvānu novada pašvaldībā”

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods 2010.gada 10.novembrī Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (VRAA) parakstīja vienošanas par projekta „Speciālistu piesaiste Līvānu novada pašvaldībā” realizāciju Eiropas Sociālā fonda un apakšaktivitātes 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem ietvaros.

Projekta vispārīgais mērķis ir paaugstināt Līvānu novada pašvaldības administratīvo kapacitāti un ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanu dzīves kvalitātes uzlabošanai vietējiem iedzīvotājiem.

Projekta specifiskais mērķis ir vismaz uz 24 mēnešiem piesaistīt Līvānu novada pašvaldībai vienu būvinženieri uz pilnu slodzi un vienu juriskonsultu uz nepilnu slodzi kvalitatīvu normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju veikšanai un kopējās administratīvās kapacitātes stiprināšanai (uz doto brīdi pašvaldībā ir 1 būvinženieris, 1 juriskonsults, 1 priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos).

Kā arī pēc projekta pabeigšanas Līvānu novada pašvaldība algos piesaistītos speciālistus vismaz sešus mēnešus un nodrošinās piesaistīto speciālistu darba rezultātu uzturēšanu un izmantošanu vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto pašvaldību autonomo funkciju veicināšanu, projekta tiešā mērķa grupa, kuru tieši ietekmēs projekta rezultāti ir Līvānu novada pašvaldība ar tās teritoriālajām vienībām: Līvānu pilsēta, Jersikas pagasts, Rožupes pagasts, Rudzātu pagasts, Sutru pagasts, Turku pagasts, un pagastu pārvaldēm, kas ar pašvaldības Administrāciju teritoriālajās vienībās nodrošina pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

Nepieciešamība pēc sekojošiem speciālistiem skaidrojama ar būvinženierim un juriskonsultam būtisku darba apjoma pieaugumu, jo pēc pēdējās administratīvi teritoriālās reformas, kad 2009.gada jūlijā Līvānu novadam papildus pievienojās Sutru, Rudzātu un Jersikas pagasti, palielinājās novada pašvaldības kopējais iedzīvotāju skaits, teritorija un pakalpojumu apjoms. Bet darba apjoms Līvānu novada pašvaldībā pieauga ne tikai sakarā ar paplašināšanos, bet arī ar daudzajiem realizācijā esošajiem projektiem, ar kuru palīdzību pašvaldības funkciju nodrošināšanai tiek piesaistīts papildus finansējums: 2007.gadā realizācijā bija 10 projekti, 2008.gadā – 5 projekti, 2009.gadā –19 projekti, 2010.gadā – 19 projekti. Kā arī vienlaicīgi ar realizācijā esošo projektu koordinēšanas norisinās darbs pie jaunu projektu pieteikumu izstrādes, jo šobrīd projektu izstrāde un ieviešana ir vienīgā reālā iespēja stimulēt novada attīstību un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Līdz šim aktivitāte nav tikusi uzsākta, jo Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra sēdē tika nolemts: "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai atlikt 1.5.3.1.aktivitātes „Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” projektu uzsākšanu 2009.gadā līdz nākamajam Ministru kabineta lēmumam". (Avots: http://www.vraa.gov.lv/lv/esf/specialist/)

2010.gada 8.jūnijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"", kas izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu.

Plānotais projekta realizācijas laiks: no 2010.gada 1.novembra līdz 2012.gada 31.oktobrim.

Plānotās projekta kopējās izmaksas: 21 000 LVL Eiropas Sociālā fonda finansējums (100%)