Līvānu novada domes komisijas

Atšķirībā no komitejām, kurās strādā tikai vēlēti Līvānu novada domes deputāti, komisijās darbojas arī Līvānu novada iedzīvotāji. Līvānu novada pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai izveidotas šādas komisijas:

 

Rožupes pagasta valde: Oskars IVANOVS, z/s „Kurmīši”  īpašnieks, Aija USĀNE, domes priekšsēdētāja vietniece, Gunta JAUDZEMA, AAC „Rožlejas” vadītāja, Gundars KUCENČEIRS, Rožupes pamatskolas direktors, Maija JASINSKA, Rožupes bibliotēkas vadītāja, Lidija PUNDURE, z/s Irbenāji”, Marija VAIVODE, Rožupes veselības punkta ārsta palīgs. Atbildīgā par valdes darbu ir Rožupes pagasta pārvaldes lietvede Spīdola VAIVODE.

 

Turku pagasta valde: Aigars GRUGULIS, z/s „Pļaviņas” īpašnieks, Viktorija TURKUPOLE, z/s „Kāpnes” īpašniece, Pēteris ROMANOVSKIS, domes deputāts, Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs, Miķelis BALTMANIS, zemes ierīcības inženieris, Juris BROŅĶA, SIA „Jēkabpils siltums” tehniskais direktors, Turku pagasta iedzīvotājs, Janīna Usāre, Jaunsilavas pamatskolas direktore. Atbildīgā par valdes darbu ir Turku pagasta pārvaldes lietvede Kristīne KIRILOVA.

 

Jersikas pagasta valde: Artūrs VILCĀNS, SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" valdes priekšsēdētājs, Jānis RUŠENIEKS,  kurinātājs, Jersikas pagasta iedzīvotājs, Inese JAUNUŠĀNE, Jersikas pamatskolas direktore, Aivars BARKOVSKIS, z/s „Stiebriņi” īpašnieks, Jānis GREIDĀNS, Jersikas pagasta komunālās saimniecības daļas vadītājs, Aina USĀRE, Jersikas tautas nama apkopēja, Jersikas pagasta iedzīvotāja, Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja. Atbildīgā par valdes darbu - Meldra VILCĀNE, Jersikas pagasta pārvaldes lietvede.

 

Rudzātu pagasta valde: Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja, Edgars VAIVODS, Rudzātu speciālās  internātpamatskolas direktors, Vladislavs SPRIŅĢIS, Rudzātu vidusskolas direktors, Ramiss AĻIJEVS, SIA  „Rudzāts”, Velta RUDZĀTE, Rudzātu speciālās internātpamatskolas skolotāja, Valdis ANSPAKS, Līvānu novada domes deputāts, Maija PRAŅEVSKA, bāriņtiesas locekle.

Atbildīgā par valdes darbu - Ligita DOMULĀNE, Rudzātu pagasta pārvaldes lietvede.

 

Sutru pagasta valde: Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja, Anna VRUBĻEVSKA, Sutru pagasta  iedzīvotāja, Ainārs MUKTUPĀVELS,  z/s. „Ozoli” īpašnieks, Marija RUSIŅA, z/s. „Ozoldārzs”, Māris GRIGALIS, deputāts, Sutru pamatskolas direktors, Ziedonis BOROVSKIS, IK „Ziedonis 04”, Staņislavs KORSAKS, Komunālās saimniecības  daļas vadītājs. Atbildīgā par valdes darbu ir Sutru pagasta pārvaldes lietvede Paulīna ZARIŅA.

 

Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija: Andrejs  PATMALNIEKS, SIA "Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība" valdes priekšsēdētāja vietnieks, Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs, Aija USĀNE, domes priekšsēdētāja vietniece, Antra VILCĀNE, dzimtsarakstu nodaļas inspektore, Alīna DALKA, bāriņtiesas sekretāre, Klavdija DAUKŠTE, domes deputāte, Ainis VEIGURS, Līvānu novada iedzīvotājs. Atbildīgā par komisijas darbu  ir bāriņtiesas sekretāre Alīna DALKA.

 

Zemes komisija:  Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos, Zemes komisijas priekšsēdētāja; komisijas locekļi: Miķelis BALTMANIS, zemes ierīcības inženieris, Aija USĀNE, domes priekšsēdētāja vietniece. Atbildīgā par komisijas darbu Renāte ŠMUKSTE.

 

Dzīvokļu jautājumu komisija:  Anna ELKSNE, kancelejas pārzine, Ilona STEPIŅA, SIA „Līvānu siltums” darbiniece, Aija USĀNE, domes priekšsēdētāja vietniece, Ramiss AĻIJEVS, SIA „Rudzāts”, Veneranda CAUNE, pensionāre, Līvānu novada iedzīvotāja, Artūrs VILCĀNS, SIA „Līvānu dzīvokļu komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs. Atbildīgā par komisijas darbu Anna ELKSNE.

 

Administratīvā komisija:  Māris GRIGALIS, Līvānu novada domes deputāts, Gunita VAIVODE, Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas projektu vadītāja, Veneranda CAUNE, pensionāre, Līvānu novada iedzīvotāja, Marija VAIVODE, Rožupes veselības punkta ārsta palīgs, Antra VILCĀNE, Dzimtsarakstu nodaļas inspektore, Ivars BIDZĀNS, JIC "Kvartāls" darbinieks, Jeļena MIHAILOVA, SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” juriste. Atbildīgā par komisijas darbu ir Antra VILCĀNE.

 

Attīstības plānošanas komisija:  Anastasija LAIZĀNE, biedrības „IMKA Līvāni” valdes locekle, Ainis VEIGURS, Līvānu novada iedzīvotājs, Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja, Aivars SMELCERS, Turku pagasta pārvaldes vadītājs, Eriks SALCEVIČS, SIA „Sencis” valdes priekšsēdētājs, Andris VAIVODS, domes priekšsēdētājs, Andrejs BONDAREVS, apdrošināšanas AS „BTA”, Klientu darījumu centra vadītājs. Atbildīgā par komisijas darbu ir plānošanas un attīstības daļas vadītāja Baiba VUCENLAZDĀNE.

 

Kultūras un sporta komisija:  Māris GRIGALIS, Sutru pamatskolas direktors, Maija KULAKOVA, Līvānu 1. vidusskolas skolotāja, Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes lietvede, Jānis MAGDAĻENOKS, domes deputāts, Pēteris ROMANOVSKIS, domes deputāts, Aija SMIRNOVA, Līvānu novada KC direktore, Mārtiņš VUCENLAZDĀNS, SIA „Latgales mežsaimnieks” valdes loceklis, Anatolijs PASTARS, z/s „Rubini” īpašnieks, Jūlijs STIKUTS, pensionārs, Līvānu novada iedzīvotājs, Juris IESALNIEKS, Līvānu 1. vidusskolas direktors. Atbildīgā par komisijas darbu ir jaunatnes iniciatīvu centra "Kvartāls" vadītāja vietniece Mārīte VILCĀNE.

 

Administratīvo aktu strīdu komisija: Andris VAIVODS, domes priekšsēdētājs, Uldis SKREIVERS, domes izpilddirektors, Klavdija DAUKŠTE, domes deputāte,  Normunds LIEPNIEKS, domes deputāts, Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos. Atbildīgā par komisijas darbu ir Renāte ŠMUKSTE.

 

Līvānu būvvalde: Intis SVIRSKIS, Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļas vadītājs, Diāna RJABOŠAKAPOVA, Būvvaldes vadītāja, Miķelis BALTMANIS, zemes ierīcības inženieris, Valija RUISA, Sutru pagasta pārvaldes vadītāja, Uldis SKREIVERS, pašvaldības izpilddirektors.

 

Vides uzraudzības un kārtības komisija: Andris VAIVODS, Līvānu novada domes priekšsēdētājs, Gunita VAIVODE, Līvānu novada domes vides inženiere, Valdis ANSPAKS, domes deputāts, Ainis VEIGURS, Līvānu novada iedzīvotājs, Viktors PIĻŠČIKOVS, Līvānu novada iedzīvotājs, Ļevs TROŠKOVS, domes deputāts, Diāna RJABOŠKAPOVA, Būvvaldes vadītāja. Atbildīgā par komisijas darbu ir Gunita VAIVODE.

 

Līvānu novada medību koordinācijas komisija: Pēteris KALVIŠS-SOIDA, Valsts meža dienesta pārstāvis, Arnis GRIBONIKS, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis, Viktors FRILIŅŠ, Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis, Aldonis UTINĀNS, Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis, Ramis AĻIJEVS, biedrības „Zemnieku Saeima” pārstāvis. Atbildīgā par komisijas darbu - Gunita VAIVODE, Līvānu novada domes vides inženiere.

 

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija: komisijas priekšsēdētājs: Jānis PASTARS, nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītājs; komisijas locekļi: Miķelis BALTMANIS, zemes ierīcības inženieris, Ligita ANCĀNE, nodokļu administratore, Sanita GRABĀNE, juriskonsulte, kā arī atbilstošā pagasta, kurā tiek atsavināta lauksaimniecībā izmantojamā zeme, pārvaldes vadītājs.

 

Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija: Komisijas priekšsēdētāja - Aija USĀNE, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece, komisijas locekļi: Inese JAUNUŠĀNE, Līvānu novada domes deputāte un Jersikas pamatskolas direktore, Mārīte VILCĀNE, Līvānu novada domes deputāte un Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Kvartāls” vadītājas vietniece, Ilga PEISENIECE, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja, Edīte UTNĀNE, Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste.

 

Līvānu novada Vēlēšanu komisija (domes ievēlēta komisija uz deputātu pilnvaras laiku): Inta RAUBIŠKA, komisijas priekšsēdētāja (tālr.29480582); Ināra GRIBONIKA, komisijas sekretāre  (tālr.29286918); Jānis GREIDĀNS; Jānis RUBĪNS; Ēvalds KĀRKLIS; Rihards BOROVSKIS; Inga VEIGURE.