Līvānu novada domes komisijas

Atšķirībā no komitejām, kurās strādā tikai vēlēti Līvānu novada domes deputāti, komisijās darbojas arī Līvānu novada iedzīvotāji.

 

Jersikas pagasta valde:

Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja,

Jānis RUŠENIEKS, Jersikas pagasta iedzīvotājs,

Inese JAUNUŠĀNE, deputāte, Jersikas pamatskolas direktore,

Aivars BARKOVSKIS, Jersikas pagasta iedzīvotājs,

Evita DAIBE, Jersikas pagasta iedzīvotāja,

Māris SKRIMBLIS, Jersikas pagasta iedzīvotājs,

Juris ŠKAPARS, Jersikas pagasta iedzīvotājs

Meldra VILCĀNE, atbildīgā par valdes darbu

 

Rožupes pagasta valde:

Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs,

Sandra JĒGERMANE, Rožupes pagasta iedzīvotāja,

Marija VAIVODE, Rožupes pagasta iedzīvotāja,

Gunta JAUDZEMA, AAPC “Rožlejas” vadītāja,

Gundars KUCENČEIRS, Rožupes pamatskolas direktors,

Maija JASINSKA, Rožupes pagasta iedzīvotāja,

Svetlana GRIGA, Rožupes pagasta iedzīvotāja,

Spīdola VAIVODE, atbildīgā par valdes darbu

 

Rudzātu pagasta valde:

Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja,

Ramiss AĻIJEVS, uzņēmējs,

Velta RUDZĀTE, Rudzātu pagasta iedzīvotāja,

Vladislavs SPRIŅĢIS, Rudzātu vidusskolas direktors,

Edgars VAIVODS, Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktors,

Ilze GRĒVELE, Rudzātu SN kultūras darba organizatore.

Maija PRAŅEVSKA, Rudzātu pagasta iedzīvotāja

Ligita DOMULĀNE, atbildīgā par valdes darbu

 

Turku pagasta valde:

Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja,

Aigars GRUGULIS, Turku pagasta iedzīvotājs,

Terēzija RUBENE, Turku Saieta nama vadītāja,

Pēteris ROMANOVSKIS, deputāts,

Miķelis BALTMANIS, Līvānu novada domes zemes ierīcības inženieris,

Ligita IESALNIECE, Turku pagasta iedzīvotāja,

Janīna USĀRE, Jaunsilavas pamatskolas direktore

Kristīne KIRILOVA, atbildīgā darbiniece

 

Sutru pagasta valde:

Māris GRIGALIS, deputāts, Sutru pamatskolas direktors,

Staņislavs KORSAKS, Sutru pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs,

Anna VRUBĻEVSKA, Sutru pagasta iedzīvotāja,

Linda USĀNE, Sutru pagasta iedzīvotāja,

Marija VASIĻEVSKA, Sutru pagasta iedzīvotāja,

Valda PINTĀNE, Sutru pagasta iedzīvotāja,

Ivans MATROSOVS, deputāts

Paulīna ZARIŅA, atbildīgā darbiniece

 

Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:

Jānis MAGDAĻENOKS, deputāts,

Andrejs PATMALNIEKS, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja palīgs,

Ināra KALVĀNE, deputāte

Antra VILCĀNE, Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas inspektore,

Valdis LABINSKIS, deputāts,

Ivans MATROSOVS, deputāts,

Alīna DALKA, Līvānu novada Bāriņtiesas sekretāre

Alīna DALKA, atbildīgā darbiniece

 

Zemes komisija:

Zemes komisijas priekšsēdētāja: Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos;

Komisijas locekļi:

Ginta KRAUKLE, domes priekšsēdētāja vietniece,

Miķelis BALTMANIS, zemes ierīcības inženieris,

Renāte ŠMUKSTE, atbildīgā darbiniece

 

Dzīvokļu jautājumu komisija:

Anna ELKSNE, Līvānu novada domes kancelejas pārzine

Ilona STEPIŅA, SIA “Līvānu siltums” speciāliste,

Aija USĀNE, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece,

Ramiss AĻIJEVS, uzņēmējs,

Ivars CAUNĪTIS-BRASLIS, SIA “Līvānu siltums” atslēdznieks,

Artūrs VILCĀNS, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs

Anna ELKSNE, atbildīgā darbiniece

 

Administratīvā komisija:

Māris GRIGALIS, deputāts, Sutru pamatskolas direktors,

Klavdija DAUKŠTE, Līvānu 2. vidusskolas direktore,

Marija VAIVODE, Rožupes pagasta iedzīvotāja, medicīnas darbiniece,

Antra VILCĀNE, Līvānu novada domes Dzimtsarakstu nodaļas inspektore,

Ivars BIDZĀNS, Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” darbinieks,

Jeļena BEREZOVSKA, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” juriskonsulte,

Marika KIRILLOVA, Turku pagasta iedzīvotāja

Antra VILCĀNE, dzimtsarakstu nodaļas inspektore

 

Attīstības plānošanas komisija:

Andris VAIVODS, Līvānu novada domes priekšsēdētājs,

Ginta KRAUKLE, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,

Uldis SKREIVERS, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors,

Aija USĀNE, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece,

Gatis PASTARS, deputāts, SIA “Livani Eko Group” valdes loceklis,

Juris KIRILLOVS, uzņēmējs,

Valdis LABINSKIS, deputāts,

Eriks SALCEVIČS, uzņēmējs

Baiba VUCENLAZDĀNE, atbildīgā darbiniece

 

Kultūras komisija:

Ginta KRAUKLE, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,

Ilze GRIEZĀNE, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja,

Raimonds VINDULIS, mākslinieks,

Gatis PASTARS, deputāts, SIA “Livani Eko Group” valdes loceklis,

Inga ZVAIGZNE – SNIĶERE, Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītāja,

Anna BOGDĀNE, Līvānu pilsētas iedzīvotāja,

Aija SMIRNOVA, atbildīgā darbiniece

 

Sporta komisija:

Māris GRIGALIS, deputāts, Sutru pamatskolas direktors,

Jānis MAGDAĻENOKS, deputāts,

Pēteris ROMANOVSKIS, deputāts,

Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja,

Andrejs BONDAREVS, deputāts,

Anatolijs PASTARS, Rudzātu pagasta iedzīvotājs

Mārīte VILCĀNE, atbildīgā darbiniece

 

Administratīvo aktu strīdu komisija:

Andris VAIVODS, domes priekšsēdētājs

Uldis SKREIVERS, pašvaldības izpilddirektors

Ināra KALVĀNE, deputāte,

Evita LIEPNIECE, bankas “Citadele” speciāliste,

Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos

Renāte ŠMUKSTE, atbildīgā darbiniece

 

Vides uzraudzības un kārtības komisija:

Ginta KRAUKLE, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,

Anna ZVEJNIECE, Līvānu novada Būvvaldes arhitekte,

Ainis VEIGURS, deputāts,

Ramiss AĻIJEVS, uzņēmējs,

Ļevs TROŠKOVS, deputāts,

Valentīna PATMALNIECE, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” komunālās saimniecības iecirkņa vadītāja vietniece,

Gunita VAIVODE, atbildīgā darbiniece.

 

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija:

Jānis Pastars, Līvānu novada domes  Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un lauku atbalsta daļas vadītājs,

Miķelis Baltmanis, Līvānu novada domes zemes ierīcības inženieris,

Ligita Ancāne, Līvānu novada domes finanšu nodaļas nodokļu administratore,

Sanita Grabāne, Līvānu novada domes juriskonsulte,

Atbilstošā pagasta pārvaldes vadītājs:

            Valija Ruisa (Sutru pagasts);

            Anita Lietauniece (Jersikas pagasts);

            Kristīne Kirilova (Turku pagasts);

            Ruta Klibiķe (Rudzātu pagasts);

            Andris Neicenieks (Rožupes pagasts).

Ligita ANCĀNE, atbildīgā darbiniece.

 

Medību koordinācijas komisija. NOLIKUMS

Gunita VAIVODE, Līvānu novada domes pārstāve,
Pēteris KALVIŠS-SOIDA, Valsts meža dienesta pārstāvis,
Arnis GRIBONIKS, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis,
Viktors FRILIŅŠ, Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis,
Aldonis UTINĀNS, Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis,
Ramis AĻIJEVS, Biedrības „Zemnieku Saeima” pārstāvis. 

 

Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija:

Aija Usāne, Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece

Inese Jaunušāne, Līvānu novada domes deputāte, Jersikas pamatskolas direktore,

Mārīte Vilcāne, Līvānu novada domes deputāte, Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas vietniece,

Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,

Edīte Utnāne, Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste.

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija:

Renāte Goldova, skolotājs logopēds,

Aija Rožinska, izglītības psihologs,

Ilze Mikule, audiologopēds,

Natālija Vārpsaliete, speciālās izglītības skolotājs,

Vadims Krimans,  SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs, ģimenes ārsts.