Līvānu novada domes komisijas

Atšķirībā no komitejām, kurās strādā tikai vēlēti Līvānu novada domes deputāti, komisijās darbojas arī Līvānu novada iedzīvotāji.

 

Jersikas pagasta valde:

Anita LIETAUNIECE, Jersikas pagasta pārvaldes vadītāja - Jersikas pagasta valdes priekšsēdētāja,

Jānis RUŠENIEKS, Jersikas pagasta iedzīvotājs,

Inese JAUNUŠĀNE, deputāte, Jersikas pamatskolas direktore,

Aivars BARKOVSKIS, Jersikas pagasta iedzīvotājs,

Evita DAIBE, Jersikas pagasta iedzīvotāja,

Māris SKRIMBLIS, Jersikas pagasta iedzīvotājs,

Juris ŠKAPARS, Jersikas pagasta iedzīvotājs.

Meldra VILCĀNE, atbildīgā par valdes darbu

 

Rožupes pagasta valde:

Andris NEICENIEKS, Rožupes pagasta pārvaldes vadītājs - Rožupes pagasta valdes priekšsēdētājs,

Gunta JAUDZEMA, AAPC “Rožlejas” vadītāja,

Maija JASINSKA, Rožupes pagasta iedzīvotāja,

Svetlana GRIGA, Rožupes pagasta iedzīvotāja,

Sanita DUBOVSKA, Rožupes pamatskolas direktora p.i.,

Sanita Pinupe, Rožupes kultūras nama vadītāja,

Gatis PASTARS, Līvānu novada domes deputāts.

Spīdola VAIVODE, atbildīgā par valdes darbu

 

Rudzātu pagasta valde:

Ruta KLIBIĶE, Rudzātu pagasta pārvaldes vadītāja - Rudzātu pagasta valdes priekšsēdētāja,

Ramiss AĻIJEVS, deputāts, uzņēmējs,

Velta RUDZĀTE, Rudzātu pagasta iedzīvotāja,

Valentīna VAIVODE, Rudzātu vidusskolas direktore,

Edgars VAIVODS, Rudzātu speciālās internātpamatskolas direktors,

Skaidrīti BRŪVERE, Rudzātu pagasta iedzīvotāja,

Maija PRAŅEVSKA, Rudzātu pagasta iedzīvotāja.

Ligita DOMULĀNE, atbildīgā par valdes darbu

 

Turku pagasta valde:

Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja - Turku pagasta valdes priekšsēdētāja,

Aigars GRUGULIS, Turku pagasta iedzīvotājs,

Inese BRŪVERE, Turku Saieta nama vadītāja,

Pēteris ROMANOVSKIS, deputāts,

Miķelis BALTMANIS, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas zemes ierīcības inženieris,

Ligita IESALNIECE, Turku pagasta iedzīvotāja,

Janīna USĀRE, Jaunsilavas pamatskolas direktore.

Kristīne KIRILOVA, atbildīgā darbiniece

 

Sutru pagasta valde:

Māris GRIGALIS, deputāts - Sutru pagasta valdes priekšsēdētājs,

Staņislavs KORSAKS, Sutru pagasta pārvaldes komunālās saimniecības vadītājs,

Anna VRUBĻEVSKA, Sutru pagasta iedzīvotāja,

Linda USĀNE, Sutru pagasta iedzīvotāja,

Marija VASIĻEVSKA, Sutru pagasta iedzīvotāja,

Valda PINTĀNE, Sutru pagasta iedzīvotāja,

Ivans MATROSOVS, deputāts.

Paulīna ZARIŅA, atbildīgā darbiniece

 

Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisija:

Ināra KALVĀNE, deputāte - komisijas priekšsēdētāja,

Jānis MAGDAĻENOKS, deputāts,

Andrejs PATMALNIEKS, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja palīgs,

Antra VILCĀNE, Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja,

Valdis LABINSKIS, deputāts,

Ivans MATROSOVS, deputāts,

Alīna DALKA, Līvānu novada Bāriņtiesas sekretāre

Alīna DALKA, atbildīgā darbiniece

 

Zemes komisija:

Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos - komisijas priekšsēdētāja;

Komisijas locekļi:

Ginta KRAUKLE, domes priekšsēdētāja vietniece,

Miķelis BALTMANIS, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas zemes ierīcības inženieris,

Renāte ŠMUKSTE, atbildīgā darbiniece

 

Dzīvokļu jautājumu komisija. Nolikums

Aija USĀNE, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece - komisijas priekšsēdētāja,

Jānis Pastars, Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas nekustamo īpašumu speciālist,

Ilona STEPIŅA, SIA “Līvānu siltums” speciāliste,

Ramiss AĻIJEVS, deputāts, uzņēmējs,

Ivars CAUNĪTIS-BRASLIS, SIA “Līvānu siltums” atslēdznieks,

Andrejs PATMALNIEKS, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja palīgs.

Jānis PASTARS, atbildīgais darbinieks

 

Administratīvā komisija:

Māris GRIGALIS, deputāts - komisijas priekšsēdētājs,

Marija VAIVODE, Rožupes pagasta iedzīvotāja, medicīnas darbiniece,

Kristīne JAUDZEMA, Sociālā dienesta sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem, 

Ivars BIDZĀNS, Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” darbinieks,

Jeļena BEREZOVSKA, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” juriskonsulte,

Marija PASTARE, novada iedzīvotāja.

Laura DUMBROVSKA, Līvānu novada domes Juridiskās daļas juriskonsulte, atbildīgā darbiniece

 

Attīstības plānošanas komisija:

Gatis PASTARS, deputāts - komisijas priekšsēdētājs,

Andris VAIVODS, Līvānu novada domes priekšsēdētājs,

Ginta KRAUKLE, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,

Uldis SKREIVERS, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektors,

Aija USĀNE, Līvānu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece,

Valdis LABINSKIS, deputāts,

Ivans MATROSOVS, deputāts.

Eriks SALCEVIČS, uzņēmējs.

Baiba VUCENLAZDĀNE, atbildīgā darbiniece

 

Kultūras komisija:

Ginta KRAUKLE, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece - komisijas priekšsēdētāja,

Ilze GRIEZĀNE, Latgales mākslas un amatniecības centra vadītāja,

Raimonds VINDULIS, mākslinieks,

Gatis PASTARS, deputāts,

Anna BOGDĀNE, Līvānu pilsētas iedzīvotāja.

Kristīne Vaivode, atbildīgā darbiniece

 

Sporta komisija:

Jānis MAGDAĻENOKS, deputāts - komisijas priekšsēdētājs,

Māris GRIGALIS, deputāts,

Pēteris ROMANOVSKIS, deputāts,

Kristīne KIRILOVA, Turku pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāja,

Andrejs BONDAREVS, deputāts,

Ramiss AĻIJEVS, deputāts, uzņēmējs,

Mārīte VILCĀNE, atbildīgā darbiniece

 

Administratīvo aktu strīdu komisija:

Andris VAIVODS, domes priekšsēdētājs - komisijas priekšsēdētājs

Uldis SKREIVERS, pašvaldības izpilddirektors

Ināra KALVĀNE, deputāte,

Evita LIEPNIECE, bankas “Citadele” speciāliste,

Marija PASTARE, Līvānu iedzīvotāja,

Renāte ŠMUKSTE, priekšsēdētāja padomniece juridiskajos jautājumos.

Renāte ŠMUKSTE, atbildīgā darbiniece

 

Vides uzraudzības un kārtības komisija:

Ainis VEIGURS, deputāts - komisijas priekšsēdētājs,

Ginta KRAUKLE, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece,

Ramiss AĻIJEVS, deputāts, uzņēmējs,

Ļevs TROŠKOVS, deputāts,

Valentīna PATMALNIECE, SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” komunālās saimniecības iecirkņa vadītāja vietniece,

Gunita VAIVODE, atbildīgā darbiniece.

 

Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisija:

Jānis Pastars, Līvānu novada domes Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas nekustamo īpašumu speciālist - komisijas priekšsēdētājs,

Miķelis Baltmanis, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas zemes ierīcības inženieris,

Ligita Ancāne, Līvānu novada domes finanšu daļas nodokļu administratore,

Atbilstošā pagasta pārvaldes vadītājs:

            Paulīna Zariņa (Sutru pagasts);

            Anita Lietauniece (Jersikas pagasts);

            Kristīne Kirilova (Turku pagasts);

            Ruta Klibiķe (Rudzātu pagasts);

            Andris Neicenieks (Rožupes pagasts).

Ligita ANCĀNE, atbildīgā darbiniece.

 

Medību koordinācijas komisija. NOLIKUMS

Gunita VAIVODE, Līvānu novada domes pārstāve,
Pēteris KALVIŠS-SOIDA, Valsts meža dienesta pārstāvis,
Arnis GRIBONIKS, Lauku atbalsta dienesta pārstāvis,
Viktors FRILIŅŠ, Latvijas mednieku asociācijas pārstāvis,
Aldonis UTINĀNS, Latvijas Meža īpašnieku biedrības pārstāvis,
Ramiss AĻIJEVS, Biedrības „Zemnieku Saeima” pārstāvis. 

 

Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisija:

Antra Vilcāne, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas vadītāja – komisijas priekšsēdētāja,

Jānis Magdaļenoks, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs,

Miķelis Baltmanis, Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības daļas zemes ierīcības inženieris,

Inga Bokāne, Juridiskās daļas vecākā juriskonsulte,

Diāna Rjaboškapova, Līvānu novada Būvvaldes vadītāja,

Līga Ancāne, Finanšu daļas galvenā ekonomiste,

Iveta Lavrinoviča, sekretāre

 

Interešu izglītības programmu licencēšanas komisija:

Aija Usāne, Līvānu novada domes izpilddirektora vietniece

Inese Jaunušāne, Līvānu novada domes deputāte, Jersikas pamatskolas direktore,

Mārīte Vilcāne, Līvānu novada domes deputāte, Līvānu novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Kvartāls” vadītājas vietniece,

Ilga Peiseniece, Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja,

Edīte Utnāne, Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste.

 

Pedagoģiski medicīniskā komisija:

Ilze Meldere, Līvānu 1.vidusskolas skolotāja – komisijas vadītāja,

Aija Rožinska, izglītības psihologs,

Ilze Mikule, audiologopēds,

Natālija Vārpsaliete, speciālās izglītības skolotājs,

Vadims Krimans, ārsts, SIA “Līvānu slimnīca” valdes priekšsēdētājs.

 

Līvānu novada vēlēšanu komisija: 

Anna Bogdāne, Kultūras komisijas locekle,

Rihards Borovskis, zemnieks-pašnodarbināta persona,

Ināra Gribonika, Līvānu novada domes galvenā grāmatvede,

Ēvalds Kārklis, Rudzātu vidusskolas skolotājs,

Inta Raubiška, Līvānu novada domes Personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja,

Jānis Rubīns, Rožupes pagasta pārvaldes komunālās saimniecības darbinieks,

Lidija Znotiņa, pensionāre.

Līvānu novada vēlēšanu komisijas rezervē:

Ineta Bivbāne, Jaunsilavas pamatskolas skolotāja,

Inta Ločmele, Līvānu novada domes grāmatvede.