Līvānu novada Izglītības pārvalde

 

 

 Līvānu novada izglītības pārvalde:

 

Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja, tel.65342252, 25448052, e-pasts: ilga.peiseniece@livani.lv

 

Lidija Pastare – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu speciāliste, tel. 65342255, e-pasts: lidija.pastare@livani.lv

 

Edīte Utnāne - Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste tel.65342255, e-pasts: edite.utnane@livani.lv

 

AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBAS DARBĀ

2017.gada oktobrī

 

Datums

Laiks

Vieta

Notikums

Informācija

03.10.

14.30

Jauniešu centrs “Četri” Krāslavas ielā 4, Preiļi

Dalība pieredzes apmaiņas seminārā atbildīgajiem darbiniekiem darbā ar jaunatni jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam ietvaros

Līvānu BJC

Z.Praņevska

04.10.

14.00

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada skolotāju logopēdu sanāksme

MA vadītāja

I.Mikule

05.10.

14.00

Līvānu novada dome

Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Līvānu novada IP

05.10.

 

Līvānu BJC

Rīgas ielā 110

Dānijas Y's Men kluba biedru pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas seminārs (Līvāni-Cēsis)

Līvānu BJC

B.Mazure

A.Malahovska

Līdz 06.10.

 

Līvānu BJC

Rīgas ielā 110

Rudens ražas izstāde

Līvānu BJC

Z.Praņevska

Līdz 06.10

 

Zemkopības ministrija

Darbu iesniegšana konkursam “Mūsu mazais pārgājiens”

www.zm.gov.lv

06.-14.10

 

Izglītības iestādes

Psiholoģijas dienas 2017

www.psihologijasdienas.lv

07.10.

 

Salaspils

Nacionālais Botāniskais dārzs

Dalība Vidzemes mazpulku rudens forumā

Līvānu BJC

D.Rudzāte

07.10.

12.00

 

Pasaules diktāts latviešu valodā

www.raksti.org/

9.-15.10.

 

Izglītības iestādes

UNESCO nedēļa “Kultūras mantojums lietojumā”

www.skolas.unesco.lv

10.10.

 

Rīga

Dalība projekta Kompetenču pieeja mācību saturā pilotskolu seminārā sociālās un pilsoniskās jomas pārstāvjiem

Līvānu 1.vidusskola

10.10.

 

Izglītības iestādes

Starptautiskā Putras diena

Reģistrācija Putras programmai no 25.09.

www.rigas-dzirnavnieks.lv

10.10.

10.00-13.00

Rīgas tehniskā koledža,

Braslas ielā 16

Dalība repertuāra apguves seminārā tautas deju kolektīvu vadītājiem un virsvadītājiem

Līvānu BJC

Z.Ližbovska

10.10.

10.00

Preiļi

Dalība starpnovadu skolu futbola sacensībās vecākajai grupai

Preiļu novada BJSS

10.10.

9.00-10.30

11.20-12.50

13.15-14.45

Jaunsilavas pamatskola

Rudzātu vidusskola

Rudzātu speciālā internātpamatskola

Lekcijas par veselīgu uzturu projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” ietvaros

Līvānu uzņēmējdarbības

atbalsta centra vadītāja I.Stahovska

 

10.10.

10.30

VISC

Strūgu ielā 4

Dalība novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas koordinatoru seminārā

Līvānu BJC

D.Kursīte

11.10.

 

Rīga

Dalība projekta Kompetenču pieeja mācību saturā pilotskolu seminārā dabaszinātņu jomas pārstāvjiem

Līvānu 1.vidusskola

11.10.

17.30

Līvānu 1.vidusskola

“Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm” lekcija vecākiem “Kā būt par vecāku 21.gadsimtā?”

Lektore Līga Tumašova

www.laimīgam gimenem

12.10.

15.00

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada izglītības darba MA vadītāju sanāksme

Līvānu novada IP

12.10.

 

Izglītības iestādes

CSDD organizētā konkursa 6.-8.klašu skolēniem “Gribu būt mobils” neklātienes kārtas sākums

www.berniem.csdd.lv

12.10.

10.00

Preiļi

Dalība starpnovadu skolu volejbola sacensībās

1999.-2001.g.dz.

Preiļu BJSS

12.10.

 

Rīga

Dalība projekta Kompetenču pieeja mācību saturā pilotskolu seminārā valodu jomas pārstāvjiem

Līvānu 1.vidusskola

13.-14.10.

12.00

Alūksnes Valsts ģimnāzija, Glika ielā 10

Dalība matemātikas skolotāju konferencē “Vērtēšana kompetenču izglītībā”

MA vadītāja

V.Spriņģe

13.-14.10.

12.00

Daugavpils Universitāte,

Parādes ielā 1

Dalība 19. Latvijas fizikas skolotāju asociācijas konferencē

MA vadītāja

V.Spriņģe

16.-22.10.

 

Izglītības iestādes

Labo darbu nedēļa 2017

Labo darbu nedēļas aktivitātes Līvānu BJC interešu izglītības pulciņos

www.palidzesim.lv

 

Līvānu BJC

17.10.

 

Līvānu BJC

Rīgas ielā 110

Tikšanās ar VISC darbiniekiem gatavojoties folkloras festivālam “Pulkā eimu, pulkā teku” Līvānos 2018.gada maijā

Līvānu BJC

17.10.

13.30

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada izglītības iestāžu direktoru vietnieku MA sanāksme

MA vadītāja

I.Magdaļenoka

 

 

Rīga

Dalība projekta Kompetenču pieeja mācību saturā pilotskolu seminārā veselības un fiziskās aktivitātes jomas pārstāvjiem

Līvānu 1.vidusskola

Līdz 17.10.

 

Izglītības iestādes

Pieteikšanās dalībai Junior Achievement Latvija uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē “Uzdrīksties uzvarēt!” www.jal.lv

www.jal.lv

18.10.

 

Rīga

Dalība projekta Kompetenču pieeja mācību saturā pilotskolu seminārā kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas pārstāvjiem

Līvānu 1.vidusskola

19.10.

 

Rīga

Dalība projekta Kompetenču pieeja mācību saturā pilotskolu seminārā matemātikas jomas pārstāvjiem

Līvānu 1.vidusskola

19.10.

10.00

Viesnīca Tallink

Elizabetes ielā 24, Rīgā

Dalība konferencē-domnīcā interneta drošības jautājumos “Esi blakus: parādi, atbalsti, iedrošini!”

Pieteikšanās līdz 9.oktobrim, e-pasts: taivo.trams@bti.gov.lv

www.bti.gov.lv

20.10.

10.00

Līvānu 2.vidusskola

Olimpiāde latviešu valodā 7.-8.klasei (mazākumtautību izglītības programma)

Līvānu novada IP,

MA vadītāja L.Vucina

21.10.

 

Debašu līderu skola

Dalība debašu līderu skolas 2.apmācību sesijā

Līvānu BJC

S.Kivleniece

21.10.

 

VISC,

Strūgu ielā 4, Rīgā

Dalība bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju informatīvajā seminārā

Līvānu BJC

A.Kārkle

23.-27.10.

Izglītojamo rudens brīvdienas

23.-27.10.

 

Deju skola “Dzirnas”

Lāčplēša ielā 106

Rīgā

Dalība mūsdienu deju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmu veidošanā”

Līvānu BJC

J.Butorins

25.10.

10.00-16.00

Daugavpils Centra vidusskola

Kandavas ielā

Dalība Latgales reģiona valodu skolotāju simpozijā “Valodas loma kompetenču izglītībā” Pieteikšanās tiešsaistē

https://docs.google.com/forms/d/1hE1A9nINf_mpvA2QmJP1LcH59E7BSZskED7a4Zj6A1I/edit

 līdz 10.10.

Pieteikšanās braucienam uz Daugavpili Līvānu novada Izglītības pārvaldē

Daugavpils pilsētas IP

izglitiba.daugavpils.lv

25.10.

9.00

Līvānu novada

Izglītības pārvalde

Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde

Līvānu novada IP

L.Pastare, t.65342255

26.10.

 

Ogres Valsts ģimnāzija

Dalība 20.LatSTE konferencē “Digitālais cunami jāpārvalda pārdomāti”

www.latste.lv

26.10.

 

Ķīpsalas izstāžu halle, Rīgā

Dalība Junior Achievement Latvija uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē “Uzdrīksties uzvarēt!”

www.jal.lv

26.10.

9.00-17.00

Viesnīca “Restart” Stacijas ielā 30, Rēzeknē

Pedagogu karjeras konsultantu dalība seminārā “Karjeras vadības prasmju attīstīšana ārpusstundu pasākumos”

VIAA

 e-pasta vēstule 02.10.2017.

27.10.

 

 

Dalība projekta Kompetenču pieeja mācību saturā pilotskolu seminārā sākumskolas jomas pārstāvjiem

Līvānu 1.vidusskola

 

 

 

 

 

 

 

 


Datums

Laiks

Vieta

Notikums

Informācija

31.07.-04.08.

 

Rudzātu vidusskola

Dabaszinātņu nometne Līvānu novada skolēniem

Nometnes vadītāja Maija Brūvere tel.25419827

07.-11.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Esi formā”

Līvānu BJSS

07.-12.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Mana kaislība-volejbols”

Līvānu BJSS

07.-12.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Zelta buca”

Līvānu BJSS

07.-13.08.

 

Aglona vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Basis Aglonā 2017”

Līvānu BJSS

Līdz 14.08.

 

VISC

Pieteikšanās kursos “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana"

kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izglītības iestādes nosaukumu 

 Sanita Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv 

14.-17.08.

 

VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursi Teātra sports pedagogiem. Pieteikšanās līdz 7.augustam 

www.visc.gov.lv 

ligita.smildzina@inbox.lv, tālr. 29779758. 

21.08.

10.00

Latvijas Nacionālā bibliotēka,

Mūkusalas iela 3

Apvienotais sociālo zinību un latviešu valodas un literatūras MA vadītāju informatīvais seminārs “Ievads medijpratībā”

MA vadītājas

S.Kivleniece

S.Maskalāne

21.-25.08.

 

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolas  nometne “Zelta bumba”

Līvānu BJSS

22.08.

10.00

Līvānu novada

Izglītības pārvalde vai Līvānu 1.vidusskola Laimiņas skola 

Pedagoģiski medicīniskā komisija. Pieteikšanās līdz 21.08.2017.

Līvānu novada IP

L.Pastare, t.65342255

22.-24.08.

 

Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvas centrs “Kvartāls”

VISC sadarbībā ar Līvānu Bērnu un jauniešu centru “Folkloras skolotāju Vasaras skola 2017: Vidzeme, Latgale, Sēlija, Rīga”

Līvānu BJC

A.Kārkle

28.08. 

 

Latvijas Universitāte, Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Jelgavas iela 1 

Dalība konferencē „Dabaszinātnes un matemātika skolā efektīvi un radoši!”  

Dalībai reģistrēties elektroniski vietnē: http://ej.uz/DMSER_2017 (09.-11.08.)

28.08.

10.00

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 

Profesionālās kompetences pilnveides A programma (8 stundas) mūzikas skolotājiem “Radošie meklējumi mūzikas apguves procesa veiksmīgai īstenošanai”, lektore Mg.paed. Linda Vītola, mentore, Balvu mūzikas skolas kora klases vadītāja, Tilžas vidusskolas mūzikas skolotāja 

Pieteikties elektroniski līdz 23.08.

http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

29.08.

10.00

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija

Profesionālās kompetences pilnveides A programma (8 stundas) mūzikas skolotājiem “Grupu / pāru darba organizēšana, vadīšana un vērtēšana mūzikas stundās”, lektore Dr.paed. Ligita Stramkale, LU docente

Pieteikties elektroniski līdz 23.08.

http://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

28.08.

 

29.08.

15.00-18.00

 

Līvānu BJC

Rīgas 110

Līvānu BJC

Rīgas 4b

Atvērto durvju dienas Līvānu Bērnu un jauniešu centrā. Radošās nodarbības bērniem (iepazīšanās ar skolotājiem, interešu izglītības programmām). Aicināti arī vecāki.

Līvānu BJC

Z.Praņevska, A.Skarbiniece

 

30.08.

10.00

Līvānu 2.vidusskola

Līvānu novada izglītības darba MA vadītāju sanāksme

Līvānu novada IP

 

30.08.

10.30

Līvānu 2.vidusskola

Līvānu novada izglītības darba MA sanāksmes

Līvānu novada IP

un MA vadītāji

30.08.

12.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Līvānu novada pedagogu sanāksme

Līvānu novada IP

 

31.08.

15.00

Līvānu BJC

 Rīgas 110

 

Formāli neformāla radošā nodarbība Līvānu BJC pedagogiem ”Mēs TePat”

Līvānu BJC

Z.Praņevska