Līvānu novada Izglītības pārvalde

 

 

 Līvānu novada izglītības pārvalde:

 

Ilga Peiseniece – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vadītāja, tel.65342252, 25448052, e-pasts: ilga.peiseniece@livani.lv

 

Lidija Pastare – Līvānu novada Izglītības pārvaldes vispārizglītojošo skolu speciāliste, tel. 65342255, e-pasts: lidija.pastare@livani.lv

 

Edīte Utnāne - Līvānu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste tel.65342255, e-pasts: edite.utnane@livani.lv

 

 

 

AKTUALITĀTES IZGLĪTĪBAS DARBĀ

2017.gada martā


 

Datums

Laiks

Vieta

Notikums

Informācija

01.03.

 

Vispārizglītojošās skolas

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasēm

www.visc.gov.lv

01.03.

10.00

NVO nams

Ieriķu iela 42A, Rīga

Dalība ievadseminārā 100 pirmsskolu un skolu vadītājiem, kuru izglītības iestādes piedalīsies mācību satura aprobācijā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Nr.8.3.1.1/16/I/002) ietvaros, un attiecīgo pilsētu un novadu izglītības pārvalžu pārstāvjiem

Līvānu 1.vidusskola

PII “Rūķīši”

Līvānu novada IP

01.03.

11.00

Jēkabpils 3.vidusskola

Slimnīcas ielā 5

Dalība vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2017” Latgales novada kārtā

Līvānu BJC S.Bulmeistere

Līdz 01.03.

 

Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

Pieteikšanās skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa Līvānu novada kārtai

Līvānu BJC A.Skarbiniece

Līdz

01.03.

 

Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

Pieteikšanās Dienvidlatgales novada stāstnieku konkursam “Anekdošu virpulis 2017” un konkursam “Lielais rotaļnieks”

Līvānu BJC

 A.Kārkle

02.03.

 

Līvānu 2.vidusskola

Diagnosticējošais darbs valsts valodā 6.klasēm

www.visc.gov.lv

02.03.

10.00

Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola

VI atklātās mūzikas olimpiādes 5.-12.klasēm reģionālais (novada) posms

MA vadītāja

Līvānu novada IP

02.03.

10.00

LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā

Dalība ekonomikas valsts olimpiādē 10.-12.klasēm

Dalība ekonomikas skolotāju seminārā

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada IP

02.03.

10.00

Riebiņu vidusskola

Dalība 2.starpnovadu atklātajā krievu valodas (svešvalodas) olimpiādē 8.-9.klasēm

www.riebinuvidus

skola.lv

02.03.

14.00

Līvānu novada dome

Līvānu novada izglītības iestāžu vadītāju sanāksme

Līvānu novada IP

03.03.

10.00-16.00

Daugavpils Universitāte Parādes ielā 1, Daugavpilī

Dalība 4.zinātniski praktiskajā konferencē “Darbs dara darītāju”

www.du.lv

03.03.

11.00                                        

LU Visvalža ielā 4a,

Rīgā

Dalība latviešu valodas valsts olimpiādē 11.un 12.klasēm

Rudzātu vidusskola

Līvānu novada IP

03.03.

10.00

Daugavpils pilsētas 24.PII

Muzeja ielā 9

Līvānu novada pirmsskolas skolotāju izbraukuma seminārs. Izbraukšana plkst. 8.45 no Līvānu novada domes

MA vadītāja

A.Grugule

03.,

13.-17.03

 

Līvānu 2.vidusskola

Kursi (36 st. apjomā) pedagogiem ”Mācību satura un valodas integrētās apguves (CLIL) metodika” sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru

Līvānu 2.vidusskola

L.Vucina

04.03.

10.00

 

Dalība atklātajā ķīmijas olimpiādē 8.-12.klasēm

Reģistrēšanās līdz 01.03. www.kimijas-sk.lv

MA vadītāja

S.Ziemele

06.03.

10.00

Rēzeknes novads

Latgales reģiona sacensības florbolā. Piedalās 2001.-2002.g.dz. zēni

Rēzeknes novada BJSS

06.03.

11.00

LU Dabaszinātņu centrs, Jelgavas ielā 1

Dalība 1.-9.klašu jauno vides pētnieku forumā “Skolēni eksperimentē”

Līvānu BJC A.Skarbiniece

07.03.

 

Vispārizglītojošās skolas

Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasēm

www.visc.gov.lv

07.03.-30.04.

 

Izstāžu nams

Rīgas ielā 12

Aleksandra Zobena un Diānas Zobenas-Zālītes darbu  izstāde“ Veltījums”

J.Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola

Līdz 07.03.

 

Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

Pieteikšanās vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa un tērpu skates “Latvijas toņi un pustoņi” Līvānu novada kārtai

Līvānu BJC, A.Skarbiniece

08.03.

 

Līvānu 1.vidusskola

Laimiņas skola

Dienvidlatgales novada stāstnieku konkurss “Anekdošu virpulis 2017” Dienvidlatgales novada rotaļnieku konkurss “Lielais rotaļnieks 2017”

Līvānu BJC, A.Kārkle

09.03.

 

Līvānu 2.vidusskola

Diagnosticējošais darbs valsts valodā 3.klasēm

www.visc.gov.lv

09.03.

10.00

Preiļi

Starpnovadu sacensības florbolā. Piedalās 2003.-2004..g.dz. zēni

Preiļu BJSS

09.03.

10.00

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada kombinētā olimpiāde 2.klasēm

MA vadītāja

Līvānu novada IP

09.-10.03.

10.00

Rīgas Valsts 1.ģimnāzija

Raiņa bulvāris 8

Dalība matemātikas valsts olimpiādē 9.-12.klasēm

Līvānu 1.vidusskola

Rudzātu vidusskola

Līvānu novada IP

09.03.

16.30-18.00

Līvānu BJC

Rīgas ielā 4b

Pavasara disenīte pirmsskolas un sākumskolas skolēniem

Līvānu BJC

Z.Praņevska

10.03.

10.00

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada angļu valodas olimpiāde 6.un 8.klasēm

Pieteikšanās Līvānu novada Izglītības pārvaldē

MA vadītāja

Līvānu novada IP

10.03.

13.00

Līvānu novada

Kultūras centrs

Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa Līvānu novada kārta

Līvānu BJC A.Skarbiniece

10.03.

20.00-22.00

Līvānu novada

Kultūras centrs, Diskozāle

Līvānu BJC sadarbībā ar Līvānu novada Kultūras centru Diskotēka skolu jauniešiem. (Ieeja no 13 gadiem)

Līvānu BJC

Z.Praņevska, E.Milta

A.Skarbiniece

Līdz 10.03.

 

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

Jūrmalas gatve 96

Darbu iesniegšana atklātajai mājturības un tehnoloģiju (koka un metāla) olimpiādei

MA vadītāja

M.Kulakova

11.03.

10.00

Tukuma Kultūras nams,

Lielā iela 1

Dalība mūsdienu deju draudzības sacensībās “Tukuma kauss 2017”

Līvānu BJC

J.Butorins

13.-17.03.

Izglītojamo brīvdienas 1.-11.klasei

13.03.

10.00

Līvānu 1.vidusskola

Laimiņas skola

Līvānu novada pedagoģiski medicīniskās komisijas un Līvānu 1.vidusskolas sākumskolas skolotāju tikšanās

Līvānu novada IP

L.Pastare

13.03.

10.00

Daugavpils Valsts ģimnāzija       Cietokšņa ielā 33

Dalība 11.Latgales novada latviešu valodas un literatūras olimpiādē 7.un 10.klasēm. Pieteikšanās e-pasts: ingrida.kondratjeva@inbox.lv

MA vadītāja

S.Kivleniece

13.03.

9.30

Rēzeknes valsts 1.ģimnāzija

Dalība Austrumlatvijas 13.atklātajā fizikas olimpiādē 8.-11.klasēm. Pieteikšanās līdz 03.03. www.rv1g.lv

www.rv1g.lv

13.03.

9.30

Rēzeknes valsts 1.ģimnāzija Dzirnavu ielā 3a

Dalība Latgales novada 14.atklātajā matemātikas olimpiādē 5.-8.klasēm

Pieteikšanās līdz 03.03. www.rv1g.lv

www.rv1g.lv

13.03.

10.00

Līvānu BJC

Rīgas iela 110

Līvānu novada izglītības iestāžu tautas deju kolektīvu vadītāju sanāksme

Līvānu BJC

Z.Ližbovska

14.-15.03.

9.45

Vispārizglītojošās vidusskolas

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12.klasēm

VISC

 

15.03.

9.45

Līvānu 1.vidusskola

Centralizētais eksāmens vācu valodā 12.klasēm

VISC

15.03.

11.00

Jēkabpils IIAC

Draudzības aleja 26

Līvānu novada izglītības iestāžu atbalsta personāla MA izbraukuma seminārs Jēkabpils iekļaujošās izglītības atbalsta centrā. Izbraukšana plkst.10.30 no Līvānu novada domes

MA vadītāja

I.Mikule

16.03.

9.45

Vispārizglītojošās vidusskolas

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12.klasēm

VISC

16.03.

 

Jersikas pamatskola

AS “Latvijas Valsts meži” organizētie Vides izglītības kursi 12 stundu apjomā

Jersikas pamatskola

16. 03.

10.00

Valmieras sākumskola

L.Paegles ielā 40a

Dalība 7.Starptautiskajā izglītības forumā „Iespēju Tilts 2017: Atgriezeniskā saite – pamats izaugsmei”

www.iespejutilts.lv/

16.03.

10.00

Jēkabpils 3.vidusskola

Slimnīcas ielā 5

Dalība metodiskajā konferencē “Pirmsskola. Pedagogs. Kompetences un izaicinājumi 21.gs.”

Izbraukšana plkst. 9.15 no Līvānu novada domes

Līvānu novada IP

17.03.

10.30

Līvānu 1.vidusskola

Kursi svešvalodu skolotājiem “Karjeras vadības prasmju integrēšana svešvalodu stundās” (12 stundu apjomā)

Pieteikšanās Līvānu novada Izglītības pārvaldē līdz 10.03

MA vadītāja

A.Kurciša

Līvānu novada IP

17.03.

 

Daugavpils Universitāte

Dalība skolēnu zinātniski pētniecisko darbu reģionālajā konferencē.

DU Zinātņu daļa

t.: 65425452

20.-24.03.

Izglītojamo brīvdienas 12.klasei 

21.03.

10.00

Rēzeknes novads

Latgales reģiona sacensības florbolā. Piedalās 2003.-2004.g.dz. zēni

Rēzeknes novada BJSS

21.03.

10.00

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada mājturības un tehnoloģiju (tekstila un koka) olimpiāde 5., 6.-7., 8.-9.klasēm

MA vadītāja

M.Kulakova

21.-29.03.

 

Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

Rīgas iela 110

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa un tērpu skates “Latvijas toņi un pustoņi” Līvānu novada kārtas darbu izstāde. 29.03. plkst. 15.30 – noslēguma pasākums

Līvānu BJC

E.Pastare

Līdz 21.03.

 

Līvānu Bērnu un jauniešu centrs

Pieteikšanās Līvānu novada mazo dziedošo talantu konkursam “Mazputniņš”

Līvānu BJC

A.Skarbiniece

22.-24.03.

10.00

LU Dabaszinātņu centrs, Jelgavas ielā 1, Rīgā

Dalība ķīmijas valsts olimpiādē 9.-12.klasēm

Rudzātu vidusskola

Līvānu novada IP

23.03.

10.00

Preiļu valsts ģimnāzija

Dalība VI atklātās mūzikas olimpiādes kultūrvēsturisko novadu posmā

MA vadītāja I.Vanaga

23.03.

10.00

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 7.-9.klasēm

MA vadītāja

A.Kurciša

23.03.

10.00

Preiļu 1.pamatskola

Starpnovadu sacensības florbolā. Piedalās 2005.g.dz. un jaunāki zēni

Preiļu BJSS

24.03.

9.30

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada vizuālās mākslas olimpiāde 1.- 4.klasēm

MA vadītāja

K.Jakovļeva

24.03.

12.00

Līvānu novada

Kultūras centrs

Mūsdienu deju kolektīvu radošā konkursa Latgales  novada kārta

Līvānu BJC

Z.Praņevska

A.Skarbiniece

26.-30.03.

 

Bratislava

Dalība debašu forumā “Draudi demokrātijai”

Līvānu 1.vidusskola

27.03.- 2.04.

 

 

Eiropas e – prasmju nedēļa

www.eprasmes.lv

27.03.

11.00

Pļavnieku ģimnāzija

A.Saharova ielā 35, Rīgā

Dalība latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādē 8.un 9.klasēm

Līvānu 1.vidusskola

28.03.

 

Līvānu 1.vidusskola

118.kab.

Latvijas pašvaldību mācību centra bezmaksas seminārs 5.-9.klašu skolotājiem “Pasaule tīmeklī” Pieteikšanās līdz 13.03. MA vadītājai S. Kivleniecei

MA vadītāja

S.Kivleniece

28.03.

13.00

Līvānu novada Centrālā bibliotēka

Tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti

Līvānu novada Centrālā bibliotēka

29.03.

10.00

Gulbenes novada valsts ģimnāzija Skolas ielā 10

Dalība reģionālajā vācu valodas olimpiādē 8.klasēm

MA vadītāja

B.Jauja

30.03

9.30

Līvānu 1.vidusskola

Līvānu novada vizuālās mākslas olimpiāde 5.- 9.klasēm

MA vadītāja

K.Jakovļeva

30.03.

 

Vispārizglītojošās vidusskolas

Diagnosticējošais darbs fizikā, ķīmijā 11.klasei

VISC

30.03.

13.00

Līvānu novada Kultūras centrs

Dienvidlatgales novada tradicionālās muzicēšanas, tradicionālās dziedāšanas, tradicionālo deju konkursu pusfināls

Līvānu BJC

 A.Kārkle

31.03.

10.30

Līvānu novada Kultūras centrs

Līvānu novada mazo dziedošo talantu konkurss “Mazputniņš”

Līvānu BJC A.Skarbiniece

Līdz 31.03.

 

Līvānu novada Izglītības pārvalde Rīgas ielā 77

Pedagogu darbu iesniegšana izglītības darba metodisko izstrādņu izstādei

Līvānu novada IP

t. 65342252