Sports

/images/news/large/5590.jpg

11.10.2018

18. novembrī notiks Līvenhofas skrējiens 2018

Novembrī, kad skrējējus ielās vairs neredzam tik regulāri kā gada siltākajos mēnešos, ikviens tiek aicināts uz Līvāniem, lai piedalītos Līvenhofas skrējienā. Līvānos skriešana 18.novembrī ir kļuvusi par tradīciju, tādējādi ik gadu radot svētku sajūtu vietējiem un pilsētas visiem. Ātra trase, mazpilsētas šarms, pieklājīga konkurence, naudas balvas ātrākajam sešiniekam, Latvijas čempionāts veterāniem – tas viss un ne tikai būs Līvenhofas skrējienā šogad.

 

Piedalies, ja vēlies izbaudīt skrējienu rudenīgos laika apstākļos, pārbaudīt savas spējas vai sacensties ar labākajiem.

 

 Nolikums

1. Vispārīgie jautājumi.
Šis nolikums nosaka Latvijas Republikas 100. proklamēšanas gadadienai veltīto sacensību (turpmāk – sacensības) norises, dalībnieku pieteikšanas, uzņemšanas, rezultātu vērtēšanas un apbalvošanas kārtību.
2. Sacensības rīko Līvānu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000065595, adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, sadarbībā ar biedrību “Līvānu novada vieglatlētikas klubs”, reģ. Nr. 40008062812, adrese; Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 . 
3. Sacensību mērķis ir:
3.1. Iepazīt Līvānus kā sporta un aktīvā tūrisma centru,
3.2. Popularizēt Līvānu stikla tradīcijas, 
3.3. Pulcināt Latvijas TOP skrējējus, tautas klases skrējējus un nūjotājus.
3.4. Popularizēt skriešanu kā masu sportu.
3.5. Veicināt veselīgu dzīvesveidu novadā. 

4. Sacensību uzdevums ir noteikt labākos skrējējus un nūjotājus, noskaidrot 2018.gada Latvijas labākos vieglatlētus veterāniem 10km distancē, izcīnīt Novada kausu sporta komandu, darba kolektīvu, domubiedru kolektīvu vērtējumā. 

5. Sacensību norises vieta un laiks:

5.1. Sacensības notiks 2018. gada 18. novembrī plkst.11.00 Līvānos. 
5.2. Starts un finišs pie Latgales Mākslas un amatniecības centra, Domes ielā 1, Līvānos.
5.3. Sacensību galvenais tiesnesis Vjačeslavs Grigorjevs (mob.26164073).
5.4. Atbildīgie par sacensībām – Mārīte Vilcāne (mob. tel. 29537229), Andrejs Bondarevs (mob.29542353) 

6. Sacensību apbalvošanai piešķirtais finansējums – 480 EUR (četri simti astoņdesmit euro) no pašvaldības pamatbudžeta un 240 EUR (divi simti euro) Līvānu novada vieglatlētikas klubam ziedotie sponsoru līdzekļi. 
7. Sacensību dalībnieki un distance:
7.1. Skrējienā startē visu vecumu sportisti, kas sadalīti vecuma grupās. Ikviens dalībnieks (sākot ar 2002. dz.g.), neatkarīgi no vecuma grupas un pēc brīvas izvēles, var piedalīties vienā no distancēm – 5,6 km vai 10 km, ja apbalvošana pa vecuma grupām izvēlētajā distancē nav paredzēta, dalībnieks var pretendēt uz apbalvošanu kopvērtējumā. 

Sacensības ir individuālas.

Nr.p.k. Vecuma grupas Distance Tautas skrējiens
1. 2012.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes 200 m
2. 2010.-2011.g.dz. zēni un meitenes 400 m
3. 2008.-2009. g. dz. zēni un meitenes 1500 m
4. 2006.-2007. g. dz. zēni un meitenes 1500 m
5. 2004.-2005. g. dz. zēni un meitenes 1500 
6. 2002.-2003. g. dz. jaunieši un jaunietes 5,6 km
7. 2000.-2001. g. dz. juniori un juniores 10 km

5,6 km
8. 1979.-1999. g.dz. vīrieši un sievietes 10 km
9. 1969.-1978. g. dz. veterāni un veterānes 10 km
10. 1959.-1968. g.dz. veterāni un 10 km
11. 1959.-1968. g.dz. veterānes 10 km
12. 1958. g.dz. un vecāki veterāni 10 km
13. 1958. g.dz. un vecākas veterānes 10 km
14. NŪJOŠANA (bez vecuma ierobežojumiem) 5,6 km
*Dalībnieki sākot no 1500 m distances skries ar laika kontroles čipiem.
7.2. Skriešana notiks pa Līvānu pilsētas ielām. Skriešanas trases segums – asfalts. Reljefs – līdzens, ar nelieliem, lēzeniem kāpumiem atsevišķās vietās. Viena apļa garums no starta vietas līdz finišam – 5,6 km. 10km distanci ir jāveic divos apļos.

8. Vērtēšana. 
Veterāniem, sākot no 35+ vīriešiem un 30+ sievietēm vecuma grupas (pēc vecuma WMA koeficienta) notiek Latvijas čempionāts 10 km šosejā. Novadu kausu iegūst komandas, kurās piedalās lielāks dalībnieku skaits. Viens dalībnieks dod tikai vienu ieskaiti.

9. Apbalvošana.
9.1. Katras grupas uzvarētāji (sākot no 1500m) saņems Līvānu novada domes kausu, 1.-3. vietas ieguvēji - balvas. Uzvarētāji pamatdisciplīnā – 10 km skrējienā vīriešiem un 10 km skrējienā sievietēm – absolūtajā vērtējumā tiks apbalvoti ar sacensību rīkotāju naudas balvām: 

Nr.p.k. Vieta Līvānu novada vieglatlētikas kluba naudas balva Līvānu novada domes naudas balva
Kopā
vīrieši sievietes vīrieši sievietes vīrieši sievietes
1. 1. vieta 100 EUR 100 EUR 100 EUR 100 EUR
2. 2. vieta 80 EUR 80 EUR 80 EUR 80 EUR
3. 3. vieta 60 EUR 60 EUR 60 EUR 60 EUR
4. 4. vieta 50 EUR 50 EUR 50 EUR 50 EUR
5. 5. vieta 40 EUR 40 EUR 40 EUR 40 EUR
6. 6. vieta 30 EUR 30 EUR 30 EUR 30 EUR

Piezīme: naudas balvas tiks pārskaitītas piecu darba dienu laikā uz godalgoto vietu izcīnītāja norādīto bankas kontu.
9.2. Godalgoto vietu ieguvēji veterāni – vīrieši un sievietes (pēc vecuma WMA koeficienta) saņems Latvijas čempionāta medaļas.
9.3. Tautas skrējienā 5,6 km kopvērtējumā pirmās trīs vietas apbalvo ar 
balvām. 
9.4. Visi finišētāji saņems medaļas.
9.5. Godalgoto vietu ieguvēji nūjotāji saņems balvas.
10. Dalībnieku uzņemšana un dalības maksa.
10.1. Visi izdevumi, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, jāsedz pašiem dalībniekiem vai komandējošajai organizācijai. Sacensību tiesāšanas, uzvarētāju apbalvošanas, ēdināšanas izdevumi tiek segti no JIC “Kvartāls” budžeta un Līvānu novada vieglatlētikas kluba un sponsoru līdzekļiem. 
10.2. Dalības maksa dalībniekiem 1500 m distancē, kas pieteikušies līdz 16. novembrim noteikta 3,00 EUR (trīs euro), dalībniekiem 5,6 km distancē- 5,00 EUR (pieci euro), dalībniekiem 10 km distancē - 10,00 EUR (desmit euro). Tiem, kas pieteikušies pēc 16. novembra – 15,00 EUR (piecpadsmit euro). 
10.3. No dalības maksas atbrīvoti visi Līvānu novada sportisti.
10.4. Dalības maksa jāpārskaita sacensību organizatoriem līdz 2018. gada 16. novembrim. Veicot pārskaitījumu jānorāda distance, dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads.
REKVIZĪTI:
Biedrība “Līvānu novada vieglatlētikas klubs”
Reģ. 40008062812
Jurid.adrese: Lāčplēša 28, Līvāni, LV-5316
Banka: AS “Citadele banka”
Konta numurs: LV58PARX0013295160001

10.5. Dalības maksā ietilpst: dalībnieka numurs, laika ņemšanas čipa īre, piemiņas medaļa KATRAM finišējušajam dalībniekam, apkalpojošais personāls, distances nodrošināšana, sacensību apdrošināšana, finišā tēja ar cepumiem un „spēka biezputra”. 

11. Pieteikumu iesniegšana.
11.1. Pieteikumi startam 16. novembrī iesniedzami līdz plkst. 24:00 elektroniski mājas lapā: www.livani.lvwww.athletics.lv (sadaļā Biedru kalendārs) vai izmantojot tiešsaisti: https://docs.google.com/forms/d/1AbVVIOS9Du9XIk8Ejwph3YyJDGCB_4Bd2lYJ4FOI4Uo/edit?usp=sharing
Izņēmuma gadījumā pieteikumu var iesniegt sacensību vietā līdz plkst. 10:00. 

11.2. Dalībnieki ar parakstu apliecina, ka personīgi atbild par savu veselības stāvokli un tā atbilstību izvēlētajai fiziskajai slodzei.
11.3. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un video izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.