Uzņēmējdarbība Līvānu novadā

Uzņēmējdarbība Līvānu novadā

 

UZŅĒMĒJDARBĪBA LĪVĀNU NOVADĀ

 

Līvāni jau vēsturiski ir bijusi industriāla pilsēta, līdz ar to uzņēmējdarbības tradīcijas tajā saglabājušās jau kopš seniem laikiem. Daudzi no Līvānu novada uzņēmumiem darbojas pilsētas un novada industriālajās zonās, kuru kopējā platība  sastāda ~120 ha (skatīt shēmu Nr.1)

 

 

shēma Nr.1  Līvānu pilsētas un novada industriālajās zonās.

(1.apz.Līvānu pilsētas industriālā zona - 102 ha,

2.apz. Baznīcas iela, SIA “Līvānu meliorators” – 8 ha,

3.apz. Stikla fabrikas teritorija, Zaļā iela – 8 ha,

4.apz.Rīgas iela 2, LDzKS teritorija - 4 ha).

 

Viena no lielākajām ražošanas uzņēmumu teritorijām ir Līvānu pilsētas industriālā zona, kas atrodas pilsētas dienvidaustrumu pusē. Padomju laikā industriālajā zonā darbojušies vairāki lieli uzņēmumi, nodarbinot vairākus tūkstošus Līvānu pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājus, izveidojot un attīstot šīs teritorijas infrastruktūru un liekot pamatus ražojošajām industrijām.

 

Pēc neatkarības atgūšanas šajā teritorijā investīcijas infrastruktūras sakārtošanā netika veiktas dažādu iemeslu dēļ, kā dažus no tiem minot teritoriju nonākšanu privātīpašumā un finansiālo līdzekļu trūkumu, teritorijas atrašanos ārpus Līvānu pilsētas – lauku teritorijā (Jersikas pagastā) u.tml.

 

Pašreiz domājot par  uzņēmējdarbības veicināšanu un attīstību Līvānu novada dome ir uzsākusi ieguldījumus industriālo zonu sakārtošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai gan pilsētā, gan lauku teritorijās. Piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus, dome līdz šim ir veikusi un turpina veikt industriālo zonu un tām pieguļošo teritoriju, t.sk. pievedceļu sakārtošanu.

 

Realizējot  projektus „Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālās zonas sasniedzamībai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”,    “Publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana Līvānu industriālajā zonā uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai”, Līvānu industriālās zonas teritorijā tiks:

 • nodrošināts ielas apgaismojums;
 • izbūvēta lietus ūdens kanalizācija;
 •  izbūvēts ūdensapgādes un kanalizācijas tīkls;
 • pārbūvēti vājstrāvas sakaru tīkli;
 •  izbūvēts gājēju/veloceliņš;
 •  ieklāts asfalta segums ielās, kuras nodrošina piekļuvi Līvānu industriālās zonas teritorijai un nodrošina sasaisti ar Līvānu pilsētas centrālo daļu.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošu un ērtu dzelzceļa šķērsojumu, ir izbūvēta dzelzceļa gājēju  pāreja (tilts virs sliežu ceļiem). Projekta “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai” realizācijas rezultātā ir pārbūvēta Dzirnavu iela un notiek Kaiju ielas atjaunošana.

 

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību lauku teritorijās, Līvānu novada dome ir realizējusi un turpina realizēt Eiropas Lauksaimniecības Fonda Lauku Attīstībai (ELFLA) projektus, kuru rezultātā tiek sakārtota uzņēmējiem nepieciešamo ceļu infrastruktūra ārpus Līvānu pilsētas robežām.

 

Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

 

Līvānu industriālajā zonā darbi tiks pabeigti 2018.gadā, bet jau uz šo brīdi ir jūtama attīstības tendence  nodokļu maksātāju skaitā. 2017.gadā saimniecisko  darbību veicēju skaits pieauga par 5.4%, bet individuālo komersantu skaits pieauga par 7.8%. Pēdējo triju gadu laikā ir audzis arī atalgojums no 11% līdz 54%. Lielākais pieaugums 54%  ir komersantu sektorā ar nodarbināto skaitu virs 50 cilvēkiem.  Mazākais kāpums 11% apmērā triju gadu laikā ir bijis sabiedriskajā sektorā.

 

Kopš 2016.gada ir izveidota  Latgales speciālā ekonomiskā zona (LSEZ), kuras mērķis ir veicināt Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai. Līdz ar to  Līvānu novada uzņēmējiem līdz 2035. gada 31. decembrim ir iespēja pretendēt uz tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uzņēmuma ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm (plašāku informāciju skatīt https://lpr.gov.lv/lv).   2018. gadā LSEZ piedāvātās priekšrocības izmanto  jau 2 novada uzņēmēji. 

 

Līvānu novada ģeogrāfiskais novietojums, tranzīta koridori, resursu pieejamība, investīcijas infrastruktūrā,  Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveide ietekmē uzņēmējdarbības nozaru attīstību. 2017.gadā neto apgrozījuma īpatsvars:

 • rūpniecības nozare – 25%; 
 • lauksaimniecība – 17%;
 • transports un loģistika – 15%;
 • enerģētika – 11%;
 • meža nozare – 7.4%;
 • tirdzniecība – 7.3%;
 • būvniecība – 5.8%;
 • pārējās nozares – 11.5%.

Pieaug arī eksporta apjomi, tā piemēram 2017.gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaugums bija:

 1. SIA „Light Guide Optics International” un SIA „Ceram Optec” - apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana;
 2. SIA „Līvānu kūdras fabrika” – kūdras ieguve;
 3. SIA „Asond” - organisko ķīmisko pamatvielu ražošana;
 4. SIA „Daugulis un partneri”, SIA „Miredo” – konditorejas izstrādājumu ražošana;
 5.  SIA „EKO nams” – guļbūvju ražošana.

Līvānu pilsētas industriālā teritorija robežojas ar Jersikas pagasta rūpniecisko zonu, kurā atrodas un darbojas tādi ražojošie uzņēmumi, kā   SIA „Light Guide Optics International” (apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana), SIA „Līvānu mājas un logi” un  IU „Revo D” (koka celtniecības un galdniecības izstrādājumi, būvkonstrukcijas), SIA „Adugs” un SIA „Daugulis un Partneri” (konditorejas izstrādājumi),  SIA „Līvmet” (metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana), SIA „Saltums 2” (saldējuma ražotājs), SIA „Deka” un SIA „Rosme” (autopārvadājumi), SIA „Sencis”  un SIA „Labas mēbeles” (mēbeļu ražošana), SIA „Līvānu siltums” (siltumapgāde), SIA „Būve L” (celtniecība).

 

2. industriālajā  zonā Baznīcas ielā darbojas SIA “Līvānu meliorators” (būvniecība, koka taras ražošana), SIA „Glorija” un SIA "Rono Trans" (kravas pārvadājumi), SIA "EM Auto" (autoserviss), "Lamilats" IK (mēbeļu izgatavošana),
"THERMO SKYLIGHT SYSTEMS" (logi, durvis).

 

3. industriālajā zonā, bijušajā Stikla fabrikas teritorijā  darbojas SIA „Saprobalt” (darījumi ar nekustamiem īpašumiem). Un  industriālajā zonā Rīgas ielā 2, Līvāni darbojas  Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība

 

Jersikas pagasts:

 1. Jersikas čipšu ražotājs - SIA “Glear”, kas  ieguvis 3. vietu konkursa kategorijā “Rūpnieciskais dizains”. Šajā kategorijā apbalvotie godināti par to, ka spējuši radīt ne tikai eksportspējīgus, bet arī pievilcīgus un mūsdienīgus produktus.
 2. kravas pārvadājumu uzņēmumi –z/s „Rietaiņi”, SIA „Tehen”;
 3. mežizstrāde  -  SIA „Latgales mežsaimnieks”;
 4. akmeņkaļu darbnīca - IU „Gospori”;
 5. dolomīta un šķembu ieguves uzņēmums SIA „Īpašumi EG”

Rožupes pagasts:

 1. kūdras ieguve  un pārstrāde SIA „Līvānu kūdras fabrika” (kūdras ieguve un pārstrāde), SIA „Zelta Zeme”
 2. kravas pārvadājumi -  z/s „Jaunsiliņi”
 3. tirdzniecība- SIA „Lietaunieki”, SIA „ Latgales mulča”
 4. mežizstrāde un kokapstrāde – z/s „Jaunskrebeļi”, SIA „Līvānu mežistrādes sabiedrība”.
 5. pārstrāde- z/s “Zīlītes” žāvē ābolus, spiež ābolu un bumbieru sulu, nelielos apjomos gatavo vīnogu un cidoniju sulu, pagatavo sukādes. Piedalās programmā “Skolas auglis”, apgādājot Līvānu novada un tuvāko novadu skolas ar āboliem.

Sutru pagasts:

 1. kokrūpniecība – SIA „Čiekuriņi”, SIA „Buge”;
 2. mazumtirdzniecība – SIA „Inga -94”;
 3. lauksaimniecības tehnikas tirdzniecība – SIA „ANIV”;
 4. biedrība „Latgales tematiskie ciemi”, kura piedalījās projektā „Tematiskā biznesa attīstīšana un Tematisko ciemu komandu iespēju paplašināšana Latgales un Radvilišķu reģionos” tematisko ciemu biznesa ideju attīstīšanā, rezultātā  izveidotsNākotnes ozolu ciems, kas aicina ikvienu izbaudīt Latgales lauku skaistumu, iepazīt ozola dzīvi no ozolzīles līdz varenam kokam un piedalīties ozolu alejas stādīšanā.

Rudzātu pagasts:

 1. namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana – SIA „Saiva EKO”, Preiļu rajona  Vladislava Trubena individuālais uzņēmums;
 2. skaņu ierakstu producēšana – SIA  „BYUMANI”;
 3. maizes un kūku ražošana -  SIA „Sudmaliņas A & I”.

Turku pagasts:

 1. skaņu ierakstu producēšana – SIA  „BYUMANI”;
 2. maizes un kūku ražošana -  SIA „Sudmaliņas A & I”.
 3. elektroenerģijas ražošana - AS „International Investments”;
 4. tirdzniecība - SIA „Ganpekri”;
 5. mežistrāde - SIA „Biohum”;
 6. koka izstrādājumu, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana - SIA „Revima”;
 7. metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana -  SIA „Salika”;
 8. lopkautuve - SIA „Kārlis Viens”.

Lai sekmētu saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā 2006.gadā  tika izveidota Līvānu novada domes patstāvīga struktūrvienība – Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Domes ielā 3, Līvāni, kontakt tālr.65307800). Tā ir vieta,  kur ir laipni gaidīti  gan biznesa uzsācēji, gan jau pieredzējuši uzņēmēji   lai saņemtu sev nepieciešamus pakalpojumus:

 • telpu un aprīkojuma noma ( biroja telpas, konferenču zāle, auditorija);
 • konsultācijas (nodrošināta  Latgales uzņēmējdarbības centra konsultanta pieejamība);
 • informatīvi  semināri (bezmaksas);
 • strādājošo iedzīvotāju apmācības (projekta „ Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros);
 • atbalsts uzņēmējiem dalībai izstādēs;
 • organizē vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņus dažādos novada pasākumos;
 • biznesa ideju konkurss skolēniem;
 • konkurss uzņēmējiem „Līvānu novads VAR!”.