Pakalpojumi

 

 

 

E- iespējas iedzīvotājiem un uzņēmējiem: 

 

 

Līvānu novada dome, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316, t.65307250, e-pasts: dome@livani.lv

 

ATBILDĪGAIS

PAKALPOJUMS

VEIDLAPAS

 

Personāla vadības un administratīvā daļa

Personāla vadības un administratīvās daļas vadītājs

 

208.kabinets

65307275

inta.raubiska@livani.lv

 

Domes sēžu protokolu izrakstu izsniegšana  (Maksa saskaņā ar Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11 „Par pašvaldības nodevu par  Līvānu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu”)

 

Dokumentu pieņemšana par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu

 

Atļauja nepilsoņiem iegādāties nekustamo īpašumu (EUR 1,50)

 

Lietvedis

 

210.kabinets

65307251

elita.matisone@livani.lv

Personas dzīvesvietas deklarēšana (Valsts nodeva EUR 4,27, izņemot personu grupas, kurām ir atvieglojumi MK noteikumi Nr.720))

 

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana, pamatojoties uz pašvaldības domes lēmumu  (Bezmaksas)

 

Deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšana (Bezmaksas)

 

Izziņa par personas dzīvesvietu (Valsts nodeva EUR 4,27, izņemot personu grupas, kurām ir atvieglojumi MK noteikumi Nr.720))

 

Izziņa par īpašumā deklarētajām personām – uz iesnieguma pamata  (Valsts nodeva EUR 4,27, izņemot personu grupas, kurām ir atvieglojumi MK noteikumi Nr.720))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegums

 

 

 

 

Iesniegums

Juridiskā nodaļa

 

306.,307.kabinets

65307257

gatis.pelekis@livani.lv

 

Atļaujas izsniegšana publisko pasākumu organizēšanai (Maksa par pasākuma organizēšanu līdz 24 stundām, ja pasākums tiek rīkots no 6.00 – 23. – EUR 21,34, no 23.00 – 6.00-  EUR 42,69, par katru nākamo pasākuma norises stundu 50%)

 

Atļauja ielu tirdzniecībai (Maksa saskaņā ar Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 8 "Par Līvānu novada pašvaldības nodevām"

 

Atļauja ielu tirdzniecības (tirgus) organizēšanai (Maksa saskaņā ar Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem nr. 8 "Par Līvānu novada pašvaldības nodevām"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegums

 

 

 

 

Iesniegums

Latgales plānošanas reģions Licences un licences kartītes izsniegšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem pašvaldības teritorijā
https://lpr.gov.lv/lv/taksometru-licencesana/#.XZRfE0Yzbcs
 

Kanceleja

 

210.kabinets

65307251

sigita.briska@livani.lv

 

Izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana no Līvānu novada domes arhīva fondos esošajiem dokumentiem (Maksa saskaņā ar Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11 "Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu" )

 

Dokumentu pieņemšana par zemes iegūšanu īpašumā (Bezmaksas)

 

Sarakstes dokumentu kopiju izsniegšana no lietvedībā esošajiem dokumentiem saskaņā ar Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.11 "Par pašvaldības nodevu par Līvānu novada domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu" )

 

 

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzimtsarakstu nodaļas vadītājs

 

301.kabinets

65307265

dzim@livani.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzimšanas fakta reģistrēšana (Bezmaksas)

 

Pabalsts jaundzimušā aprūpei

 

Novada iedzīvotāju sveikšana laulības jubilejās - zelta un dimanta kāzās (Bezmaksas)

 

Vārda, uzvārda maiņa (Valsts nodeva EUR 71,14)

 

Tautības ieraksta maiņa (Valsts nodeva EUR 71,14)

 

Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta akualizēšana un atjaunošana (Valsts nodeva EUR 7,00)

 

Atkārtotas civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana (Valsts nodeva EUR 7,00)

 

Izziņa no civilstāvokļa akta reģistrācijas dzimšanas, laulības, miršanas ieraksta (Pašvaldības nodeva EUR 1.50 )

 

Apstiprinātu civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecību kopiju izsniegšana  (Pašvaldības nodeva EUR 3,00)

 

Civilstāvokļa akta reģistrācijas dzimšanas, laulības, miršanas ieraksta datorizdruka (Pašvaldības  nodeva  EUR 5,00)

 

Laulības reģistrācija reģistrācijas zālē Līvānu novada Kultūras centrā (Valsts nodeva + pašvaldības nodeva ar PVN-  EUR 45,91)

 

Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļas vadītāja  kabinetā (Valsts nodeva - EUR 14,00)

 

Laulības reģistrācija citā piemērotā vietā    (Valsts nodeva + pašvaldības nodeva ar PVN- EUR 57,04)

 

Baznīcā noslēgto laulību reģistrācija (Valsts nodeva EUR 14,00)  

 

 

 

Iesniegums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegums:

https://www.latvija.lv

 

 

Iesniegums:

https://www.latvija.lv

Dzimtsarakstu nodaļas inspektors

 

308.kabinets

65307261

dzim@livani.lv

 

Miršanas fakta reģistrācija, miršanas apliecības izsniegšana (Bezmaksas)

 

Apbedīšanas pabalsts

 

LR Ekonomikas ministrijas izstrādātais informatīvais materiāls  - rīcība tuvinieka nāves gadījumā

 

 

 

Iesniegums

 

Būvvalde

Būvniecības informācijas sistēma BIS www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek  uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi). Šobrīd būvniecības informācijas sistēmā ir pieejami 6 reģistri un 30 e-pakalpojumi

 

Būvvaldes vadītāja

303.kabinets

65307272

diana.rjaboskapova@livani.lv

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Būvinspektors

304.kab.

tālr. 26600125

jazeps.lapkovskis@livani.lv

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Būvvaldes vadītāja

303.kabinets

65307272

diana.rjaboskapova@livani.lv

 

 

 

 

Būvniecības iesniegumu izskatīšana un būvatļaujas izsniegšana

Pašvaldības nodeva par būvatļauju noteikta LND 27.11.2014 saistošajos noteikumos Nr.16

„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas

saņemšanu Līvānu būvvaldē”

 

Būvatļaujas pagarināšana

Pašvaldības nodeva par būvatļaujas pagarināšanu noteikta LND 27.11.2014 saistošajos noteikumos Nr.16

„Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas

saņemšanu Līvānu būvvaldē”

 

Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā

(Bezmaksas)

 

 

 

Atzinums par ēkas, būves tehnisko stāvokli, par nepabeigtas jaunbūves stāvokli, par nekustamā īpašuma sadali 

Pašvaldības nodeva par atzinumu noteikta LND 29.05.2014 saistošajos noteikumos Nr.11

 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas

saņemšanu Līvānu būvvaldē”

 

 

 

Izziņa par būves neesību

Pašvaldības nodeva par izziņu noteikta LND 29.05.2014 saistošajos noteikumos Nr.11

 „Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas

saņemšanu Līvānu būvvaldē”

 

 

Atzinums par zemes gabala plānoto (atļauto) izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

(Bezmaksas)

 

Atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās

(Bezmaksas)

 

 

 

 

 

 

Konsultācijas par būvniecības procesa kārtību, būvniecības iespējām attiecīgajā teritorijā, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem.

(Bezmaksas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iesniegums reklāmas/reklāmas objekta saskaņošanai 

 

Būvniecības un infrastruktūras daļa

   

Daļas vadītājs

303.kab.

tālr. 65307273

intis.svirskis@livani.lv

 

 

Būvinženieris

303.kab.

tālr. 65307273

ainars.skromans@livani.lv

 

 


 

 

 

 

Rakšanas atļauja, rakšanas atļaujas pagarināšana

 

Atļauja braukšanai pa pašvaldības ceļiem ar transporta līdzekļiem, transporta līdzekļu sastāviem un mehānismiem, kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz ceļam noteiktos ierobežojumus

 

 

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un lauku atbalsta daļa

 

Daļas vadītājs

 

104.kabinets

65307254

janis.pastars@livani.lv

 

Konsultācijas par visa veida lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumiem; palīdzība dažāda veida pieteikumu, atskaišu sagatavošanā valsts institūcijām un dokumentācijas noformēšanā lauksaimniecības nozarē; atbalsts projektu pieteikumu sagatavošanā u.c. (Bezmaksas)

 

 

Iesniegums

Zemes ierīcības inženieris

 

104.kabinets

65307254

mikelis.baltmanis@livani.lv

Adreses piešķiršana

 

Zemes ierīcības projekta izstrādes atļauja un projekta apstiprināšana

 

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana un maiņa

 

Zemes vienības apgrūtinājumu plāna saskaņošana un izziņa par apgrūtinājumiem  (EUR 1,50)

 

Konsultācijas par nekustamā īpašuma formēšanas jautājumiem un zemes ierīcības procesu (Bezmaksas)

 

 

 

Dzīvokļu jautājumu komisija

 

 

210.kabinets

65307251

sigita.briska@livani.lv

 

 

Neatliekamā palīdzība stihiskās nelaimes vai avārijas gadījumā, ja dzīvojamā telpa ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi

 

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā pensijas vecumu sasniegušām maznodrošinātām personām, maznodrošinātām personām, kuras ir invalīdi, maznodrošinātām personām, kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns

 

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā politiski represētām personām

 

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā bērniem bāreņiem

 

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā repatriantiem

 

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā maznodrošinātām personām, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas

 

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā maznodrošinātām personām, kuru īrētā dzīvojamā telpa ir kļuvusi dzīvošanai nederīga un dzīvojamās mājas konstrukcijas ir avārijas stāvoklī, ja pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par iedzīvotāju izmitināšanu

 

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā jaunajām ģimenēm

 

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā Līvānu novada pašvaldības teritorijā esošo valsts un pašvaldības iestāžu speciālistiem, kurus dzīves vieta nav deklarēta Līvānu novada pašvaldības teritorijā

 

Palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā personām (ģimenēm) izvērtējot konkrētos apstākļus, izskatot dzīvojamās platības nepieciešamību pēc sociālā dienesta vai bāriņtiesas ierosinājuma

 

Pašvaldības palīdzības saņemšana īrētās dzīvojamās telpas apmaiņai pret citu dzīvojamo telpu

 

Dzīvojamās telpas apmaiņas nosacījumi un kārtība

 

Dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšana (īrnieku maiņa) vai īres līguma pagarināšana

 

Citu personu iemitināšana īrnieka īrētajā dzīvojamā telpā

 

 

Vides uzraudzības un kārtības komisija

 

Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Domes iela 3, Līvāni), 65307807, 209.kab.

gunita.vaivode@livani.lv

 

Ārpus meža zemes augošu koku ciršanas atļaujas izsniegšana  (Bezmaksas vai  zaudējumu atlīdzība par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā Līvānu novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Līvānu novadā”

 

Medību koordinācijas komisija


Medību koordinācijas komisijas vadītāja Gunita Vaivode,

Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs (Domes iela 3, Līvāni), 65307807,mob.: 22024485, 209. kab. gunita.vaivode@livani.lv

Pamatojoties uz 2014.gada 26.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.269 "Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām" prasībām Medību koordinācijas komisijas uzdevumi ir:

 

Nodrošināt savlaicīgu medījamo dzīvnieku izdarīto postījumu fiksēšanu Līvānu novada pašvaldības teritorijā pēc attiecīga iesnieguma par postījumiem saņemšanas.

 

Veikt šo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpes un nodarīto postījumu apmēra noteikšanu.

 

Objektīvi izvērtēt konkrēto situāciju un noteikt pasākumus medījamo dzīvnieku postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.

 

 

Uzskaites un finanšu daļa

 

211.kabinets

65307262

helena.jablonska@livani.lv

liga.ancane@livani.lv

 

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam  (Bezmaksas)

 

Izziņa vai informatīva vēstule par nekustamā īpašuma nodokli (EUR 1,50 vai bezmaksas – atkarībā no iesniegšanas vietas)

 

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos  (Bezmaksas)

 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu nosūtīšana (Bezmaksas)

 

 

 

Bāriņtiesa

 

 

 

302.kabinets

65307271

barintiesa@livani.lv

Adopcija

 

Ārpusģimenes aprūpe (aizbildnība)

 

Ārpusģimenes aprūpe (audžuģimene)

 

Bērna aizgādības tiesību pārtraukšana, atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem

 

Aizgādnība/ aizgādnībā esošu personu interešu aizstāvība

 

Bērna personisko interešu aizstāvība attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām

Ārpusģimenes aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

 

Bērnu un rīcībnespējīgo mantisko interešu un tiesību aizsardzība

 

Brāļu un māsu šķiršana

 

Apliecība sociālo garantiju izsniegšanai

 

Vecāku domstarpību izšķiršana

 

Atzinuma sniegšana pēc tiesas pieprasījuma

 

Apliecinājumu izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana pagastos deklarētajiem iedzīvotājiem (Valsts nodeva saskaņā ar Bāriņtiesu likumu)

 

 

 

Sociālais dienests

 

106., 108., 109.kabinets

65307165; 65307166

lnsd@livani.lv

 

 

 

Trūcīgās ģimenes (personas)  statusa izvērtēšana un izziņa par trūcīgo statusa piešķiršanu

 

Maznodrošinātā statusa izvērtēšana un izziņa par maznodrošinātā statusa piešķiršanu

 

Pabalsts kurināmā iegādei vai dzīvokļa pabalsts

 

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai

 

Pabalsts audžuģimenēm

 

Vienreizējs ģimenes pabalsts

 

Pabalsts  ģimenei (personai) nonākušai krīzes situācijā

 

Palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanā pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

 

Pabalsts sociālo garantiju nodrošināšanai pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās

 

Asistenta pakalpojums

 

Sociālās aprūpes pakalpojums (sociālās aprūpes mājās pakalpojums, ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums)

 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums (Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā; politiski represētām personām, vardarbībā cietušām personām, no psihoaktīvām vielām atkarīgo personu rehabilitācija)

 

Uzvedības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programma Līvānu novada bērniem un to ģimenēm

 

Iesniegums

 

 

 

Iesniegums

 

Iesniegums

 

Iesniegums

 

 

Iesniegums

 

Iesniegums

 

Iesniegums

 

 

Iesniegums

 

 

 

Iesniegums

 

 

 

 

Iesniegums

 

Iesniegums


 

 

Iesniegums


 

 

 

 

 

 

Iesniegums

 

 

 

 

Izglītības pārvalde

 

219., 220.kabinets

65342252

izglitiba@livani.lv

 

Atzinums par izglītojamajam piemērotāko izglītības programmu vai mācību organizēšanu mājās  (Bezmaksas)

 

Interešu izglītības programmu licence (Bezmaksas)

 


Iesniegums (juridiskai pers.)

 

Iesniegums (privātpers.)

 

 

 

Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļa (217.kabinets)

Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītājs

 

217.kabinets

65307270

indra.upeniece@livani.lv

Informācijas publicēšana laikrakstā „Līvānu Novada Vēstis” (Bezmaksas)

 

 

 

Sabiedrisko attiecību speciālists

 

217.kabinets

65307270

janis.vaivods@livani.lv

Informācijas publicēšana Līvānu novada mājas lapā (Bezmaksas)

 

Kapliča (Draudzes kapsēta)    

Grigorijs Kirilovs, kapu pārzinis

26321471

Kapličas un saldējamo iekārtu izmantošana, maksa 3,00 EUR 1 diena (ar PVN)  

 

Publisko pasākumu organizēšana Līvānu novadā: www.latvija.lv