Aktualitātes

/images/news/large/7467.jpg

24.09.2020

Par pašvaldības 2020. gadā realizētajiem projektiem

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods norāda, ka, neskatoties uz COVID-19 pandēmijas radītajām problēmām un ierobežojumiem, Līvānu novada pašvaldībā šis ir ļoti darbīgs periods. Ir realizēti vairāki nozīmīgi projekti, daudzos projektos darbi vēl turpinās, bet vienlaikus tiek gatavoti nākamie projekti.

 

Līvānu novada domes priekšsēdētājs Andris Vaivods: “Pašvaldībai šis ir ļoti atbildīgs periods, kad paaugstinātas epidemioloģiskās drošības apstākļos ir jāveic intensīvs darbs gan rūpējoties par iedzīvotāju un darbinieku veselību, gan nodrošinot pakalpojumus, gan gatavojot jaunus un realizējot iesāktos projektus. Šī ir arī iespēja, kad piesaistīt COVID – 19 seku mazināšanai paredzētos līdzekļus un tos virzīt novada attīstības projektiem. Līvānu novada pašvaldības darbinieki turpināja darbu klātienē, kad daudzas citas valsts un privātās struktūras bija pārgājušas uz attālināto darbu. Bija jāspēj īsā laikā pielāgoties jaunajiem apstākļiem, un tas tika veiksmīgi paveikts. Darbs turpinājās: tika realizēti iesāktie projekti un tapa jauni, tika organizēta un nodrošināta skolēnu apmācība attālināti, tika nodrošināta sociālā palīdzība tiem, kam tā ir nepieciešama u.c. Tas ir komandas darbs, kur ikviena paveiktajam ir būtiska nozīme, lai sasniegtu rezultātu. Paldies ikvienam, kurš ar augstu atbildības sajūtu veic savus darba pienākumus.”

 

Ieskatam neliels apkopojums par lielāko pašvaldības realizējamo projektu virzības gaitu.

 

Pabeigtie projekti un darbi

 

Noslēdzies projekts “Viedo pilsētvides tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu pilsētā”, kura ietvaros ierīkota viedā Līvānu pilsētas apgaismojuma vadības sistēma, kas regulē gaismas intensitāti, kā arī fiksē gaisa piesārņojumu. 8 Līvānu pilsētas ielās, 9 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekšpagalmos, centra laukumā un uz gājēju tilta ir uzstādīti 243 LED gaismekļi. Tas ievērojami ir samazinājis arī elektroenerģijas patēriņu. Projekta kopējās izmaksas: 200 904,22 EUR, no kurām 198 363,22 EUR attiecināmās izmaksas, t.sk. EKII finansējums 138 854,25 EUR; pašvaldības līdzfinansējums 59 508,97 EUR; neattiecināmās izmaksas 2 541,00 EUR apmērā.

 

Papildus tam maijā pilsētā visām 11 gājēju pārejām uzstādīts LED  apgaismojums  ar  speciālu optiku, kas labāk izgaismo pāreju un neapžilbina gājējus un autovadītājus. Rīgas ielas sākuma un beigu posmos  un  Lāčplēša  ielā  nomainītas  vecās nātrija lampas uz LED lampām. LED  lampas  iegādātas  un  uzstādītas par pašvaldības līdzekļiem.

 

Līvānu novada pašvaldība ieviesa energopārvaldības sistēmu. Tās ieviešanas  mērķis  ir  efektīva  resursu izmantošana un pārraudzība, kas palīdz uzlabot darbības efektivitāti un ietaupīt resursus, vienlaikus sekmējot ietekmes uz vidi mazināšanos. Lai to ieviestu, eksperti apsekoja visas pašvaldības iestādes un objektus, lai sagatavotu atzinumu un priekšlikumus efektīvākai  resursu izmantošanai  un pārraudzībai. Februārī notika energopārvaldības  sistēmas  sertificēšana, ko veica neatkarīgi sertificēšanas eksperti Bureau Veritas Latvia. Energopārvaldības sistēma tika apstiprināta domes sēdē, un ar to iepazīstināti iestāžu vadītāji.

 

Šovasar notika Jēkaba  Graubiņa  Līvānu  Mūzikas un  mākslas  skolas  aktu  zāles  (Raiņa  ielā  4, Līvānos) remontdarbi.  Darbu ietvaros aktu zālē ierīkots jauns grīdas segums, izveidots jauns skatuves paaugstinājums, uzstādīti  jauni durvju bloki, atjaunota starpsiena, uzstādīti akustiskie piekaramie griesti un jauni gaismekļi.

 

Noslēgušies SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” īstenotā projekta “Līvānu ūdenssaimniecības attīstības III kārta” būvdarbi. Izbūvēti 18,5 km sadzīves kanalizācijas inženiertīklu un 16,3 km ūdensapgādes inženiertīklu. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 3 901 603.00 EUR, no tām Kohēzijas fonda līdzfinansējums 3 316 362,00 EUR un projekta iesniedzēja SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” līdzfinansējums 585 241,00 EUR.

 

Noslēgušies Baznīcas ielas pārbūves darbi 760m garumā, kas tika veikti projekta “Līvānu pilsētas ielas pārbūve uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Līvānu industriālajā zonā Nr.2” ietvaros. Darbu ietvaros tika veikta brauktuves, ietves un veloceliņa atjaunošana/izbūve, teritorijas labiekārtošana, ielas aprīkojuma uzstādīšana, caurteku ierīkošana, grāvju tīrīšana, stāvlaukuma izbūve. Projekta kopējās izmaksas: 1 081 339,09 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas – 938 065,68 EUR, no kurām: ERAF līdzfinansējums 85 % – 797 355,83 EUR; Valsts budžeta dotācija 4,5 % – 42 212,95 EUR; Pašvaldības finansējums 10,5% apmērā – 98 496,90 EUR; neattiecināmās izmaksas –143 273,41 EUR.

 

30.jūnijā Līvānos pie skolu stadiona tika atklāts jaunais āra trenažieru laukums. Laukumā uzstādīti deviņi trenažieri. Trenažieru laukums ir tapis Latgales reģiona attīstības aģentūras sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu īstenotā Latvijas – Lietuvas pārrobežu programmas projekta “Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm” jeb RISK FREE ietvaros. Laukuma sagatavošana un trenažieru uzstādīšana finansēta no Līvānu novada pašvaldības līdzekļiem.

Septembra vidū āra trenažieru laukumam tika uzklāts gumijotais segums. Darbu izmaksas 37,2 tūkst. EUR ar PVN tika finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

 

Rožupes estrādē šovasar notika pārbūves darbu 2. kārta. Tika nomainīts vecais estrādes jumts, mākslinieku telpās izveidoti divi atsevišķi nodalījumi ģērbtuvēm, kā arī tika uzbūvētas estrādes abās malās norobežojošās, dekoratīvās sienas 2-3m garumā mākslinieku uznākšanas zonas nodalīšanai. Papildus tika veikts arī iekštelpu durvju un kāpņu remonts. Projekta kopējās izmaksas ir 28 302,96 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas ir  25 000,00 EUR, t.sk. publiskais finansējums 22 500,00 EUR (90 %) un pašvaldības finansējums 2 500,00 EUR (10 %) apmērā. Iesniegts vērtēšanai estrādes pārbūves darbu noslēdzošās – 3.kārtas pieteikums, kura ietvaros paredzēts izbūvēt estrādes jumta pagarinājumu.

 

Jersikas pagasta Upenieku ciematā pārbūvēta Torņa iela 350 m garumā. Pārbūves darbu ietvaros veikta zemes klātnes izbūve, ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu izbūve, caurteku, nobrauktuvju izbūve, aprīkojuma uzstādīšana un labiekārtošanas darbi. Projekta kopējās izmaksas: 48 524,48 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 16 924,44 EUR, no kurām: ELFLA finansējums 15 232,00 EUR; pašvaldības finansējums 33 292,48 EUR.

Vasaras sākumā tika uzsākti darbi un 1.augustā tika atklāta Līvānu pašvaldības pastāvīgā ielu tirdzniecības vieta “Jaunais tirgus” (Rīgas ielā 108C). Tirgus laukumā izbūvētas 10 tirdzniecības nojumes, kas atbilst 20 tirdzniecības vietām. Darbu izmaksas 90572 EUR ar PVN. Tirdzniecības vieta darbojas no otrdienas līdz svētdienai no plkst. 7.00 līdz 15.00, bet pirmdienās tā ir slēgta. Tajā atļauta tirdzniecība ar vietējo audzētāju un mājražotāju pārtikas precēm, dārza un meža veltēm, stādiem, grieztiem ziediem u.tml. Ja ir brīvas tirdzniecības vietas, tad pieļaujama tirdzniecība arī ar vietējo amatnieku izstrādājumiem. Tirgus laukumā un tā apkārtnē sarīkots pirmais gadatirgus.

 

Noslēgušies projekta “Uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību A. Baumanes ģimenes ārsta praksē” ietvaros paredzēti darbi. A.Baumanes ģimenes ārsta prakses (ĢĀP) pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem Rožupes filiālei iegādāts kāpurķēžu pacēlājs, veikta ĢĀP Līvānos procedūru telpas atjaunošana, veikti ĢĀP Rožupes filiāles vienkāršotas atjaunošanas darbi un infrastruktūras pielāgošana personām ar kustību traucējumiem. Projekta kopējās izmaksas: 10 000,00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% – 8 500,00 EUR, Valsts budžeta finansējums 9% – 900,00 EUR, Līvānu novada domes līdzfinansējums 6% – 600,00 EUR.

 

Augusta sākumā tika uzstādīts un 1. septembrī atklāts rotaļu komplekss “Pirātu kuģis”  bērnu rotaļu laukumā pie Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra (Domes ielā 3). Tas ierīkots par konkursā "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība" iegūto naudas balvu 25 000 EUR un ar pašvaldības līdzfinansējumu 7 000 EUR. Nākošajā gadā tiek plānots laukumā ieklāt gumijoto segumu un ierīkot vairākus soliņus.

 

Īstenots projekts “Zvejas resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Līvānu novada ūdenstilpēs”, iegādāts binoklis, planšetdators un kvadracikls. Aprīkojums iegādāts, lai aizsargātu zivju resursus Līvānu novada ūdenstilpnēs, kontrolētu makšķerēšanas noteikumu ievērošanu, novērstu maluzvejniecību un sekmētu zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Kopējās projekta izmaksas sastāda 9 661,56 EUR, no kurām 8 695,40 EUR ir Valsts atbalsta programmas Zivsaimniecības attīstībai finansējums un 966,16 EUR ir Līvānu novada domes līdzfinansējums

 

Daudz ir bijis arī nelielāku projektu, kuri šajā periodā ir realizēti. Tā piemēram, Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” teritorijai Avotu ielā 2, Līvānos, uzstādīts jauns žogs. Draudzes  kapsētai  uzstādīti  jauni  galvenie vārti. Līvānu 1.vidusskolas bibliotēkai iegādāts un uzstādīts jauns aprīkojums un mēbeles. Veikts Līvānu 2. vidusskolas sporta zāles remonts. Aizvadīts uzņēmējdarbības veicināšanas konkurss “Līvānu novads VAR”. Pašvaldības finansējums piešķirts 4 projektiem par kopējo summu 6315,99 EUR. Pašvaldības mazo grantu projektu konkursā šogad no 16 iesniegtajiem projektu pieteikumiem finansējums piešķirts 8 projektiem.

 

Projekti un darbi, kas noslēgsies tuvākajā laikā

 

Noslēdzies iepirkums un tuvākajā laikā Fabrikas ielā (posms no Stacijas ielas līdz Dubnas upei), Parka ielā, Upmalas ielā, Liepu ielā (posms no Parka ielas līdz Stacijas ielai) un Preiļu ielā tiks uzsākti apgaismojuma izbūves darbi, ko paredzēts pabeigt šoruden. Darbu kopējās izmaksas 45 921,29 EUR.

 

1.oktobrī Līvānu novada domes 1.stāvā durvis vērs vienotais valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrs.  Tā izveidei no Līvānu novada pašvaldības budžeta atvēlēti 110 000 EUR un no valsts budžeta 50 000 EUR. Darbi ietver vienotā klientu apkalpošanas centra izbūvi, mēbeļu un aprīkojuma iegādi, administrācijas ēkas vairāku kabinetu remontu, aprīkojuma un mēbeļu iegādi, datortīklu un citu iekšējo komunikāciju pārbūvi u.c.

 

Notiek Līvānu 1.vidusskolas vecās sporta zāles Rīgas ielā 101, Līvānos, remontdarbi. Darbu izmaksas: 31 351 EUR ar PVN.

 

Parakstīts līgums un tuvākajā laikā tiks uzsākti Rudzātu vidusskolas pirmsskolas grupu divu higiēnas telpu un divu tualešu telpu remontdarbi. Darbu izmaksas 36 589 EUR ar PVN.

 

Pie Līvānu 1.vidusskolas tiek būvēta jauna velonovietne, kura paredzēta 38 velosipēdiem. Šobrīd sagatavota un nobruģēta pamatne un uzstādīts karkass. Darbus plānots pabeigt līdz septembra beigām.

 

Noslēgts līgums, un jau drīzumā Sutru ciematā laukumam pie pagasta pārvaldes ēkas atjaunos asfaltbetona segumu. Darbu izmaksas: 19 750 EUR.

 

Noslēgts līgums par skatuves tērpu iegādi Līvānu novada jauniešu deju kolektīvam "Daidala", un notiek tērpu izgatavošana. Projekta ietvaros tiks izgatavoti 12 tautas tērpu komplekti, kas nodrošinās jauniešu deju kolektīvam vienotu, atbilstošu skatuves tēlu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 6833,35 EUR, no kurām 90% ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 6150,01 EUR apmērā un 10% ir Līvānu novada pašvaldības līdzfinansējums 683,34 EUR apmērā.

 

Drīzumā noslēgsies projekts “PROTI un DARI!”. 12 mērķa grupas jauniešiem, kuri nemācās, nestrādā un neapgūst arodu, projekta aktivitāšu rezultātā tika piedāvāta iespēja attīstīt nepieciešamās prasmes, lai iekļautos darba tirgū, sniegta motivācija iesaistei izglītībā, nevalstisko organizāciju un jauniešu centru darbībā.

 

Projekti un darbi, kas turpināsies nākošgad

 

Maijā tika uzsākta projekta “Ielu pārbūve Līvānos, Līvānu novadā” (“Ubaglīča” mikrorajona ielu pārbūves darbi) būvdarbi. Paralēli AS “Sadales tīkls” šajā mikrorajonā pārbūvē zemsprieguma līnijas kabeļus, izbūvējot tos zem zemes. Šiem darbiem ir izdevies saņemt valsts aizdevumu. Kopējais projektam nepieciešamais finansējums 2 828 947,74 EUR ar PVN (t.sk. aizņēmuma daļa 2,1 milj. EUR). Darbi turpinās Dubnas, Līču, Jaunajā un Puķu ielās.

 

SIA “Līvānu siltums” teritorijā notiek veco mazuta tvertņu un veco ēku demontāžas darbi, kas tiek veikti projekta “Līvānu industriālās zonas infrastruktūras pielāgošana jaunu uzņēmumu izvietošanai un uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai 1.kārta” ietvaros. Projekts paredz SIA “Līvānu siltums” teritorijā esošo veco būvju demontāža; siltumtrases demontāžu un pārbūvi; vājstrāvas tīklu pārbūvi; noliktavu laukuma izbūvi; lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi). Projekta kopējās izmaksas: 1 168 369,86 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas 1 132 235,94 EUR, no kurām: ERAF līdzfinansējums 83,88% – 949 770,41 EUR; Valsts budžeta dotācija 4,44% – 50 265,42 EUR; Pašvaldības finansējums 10,33% – 116 973,44 EUR; Privātās attiecināmās izmaksas 1,34% – 15 226,67 EUR; Neattiecināmās izmaksas – 36 133,92 EUR.

 

2. kārtas ietvaros paredzēts izbūvēt ražošanas angāru un pievedceļu. Projektu ir apstiprinājusi Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, paredzot tam 1,5 milj. EUR. Būvdarbiem izsludināts iepirkums. Notiek darbs pie 3. kārtas (lielā ražošanas angāra izbūve) projekta sagatavošanas. Izsludināts ražošanas angāra projektēšanas iepirkums.

 

Pavasarī tika uzsākti pirmie Līvānu pussalas teritorijas labiekārtošanas projekta darbi. Tika demontētas vecās dārza mājiņas, noņemts apaugums, veikta līdzināšana un apzaļumošana. Darbu izmaksas: 34 091,51 EUR (ieskaitot PVN). Pussalas labiekārtošana tiks turpināta arī nākošajos gados. Tiek meklētas iespējas piesaistīt finansējumu estrādes būvniecībai.

 

Turpinās „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Līvānu novada iedzīvotājiem” projekta realizācija. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas: 146 351,00 EUR,  no kurām Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums  85 % – 124 398,35 EUR un valsts budžeta finansējums 15% – 21 952,65 EUR.

 

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes un atjaunošanas procesa aktivizēšanai Līvānu novadā turpinās 5 daudzdzīvokļu ēku (Rīgas 128, Rīgas 37, Lāčplēša 15, Vecticībnieku 6, Kurzemes 8) projektu virzība. Tuvākajā laikā tiks izsludināti būvdarbu iepirkumi.

 

Turpinās projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PUMPURS). Projektā iesaistījušās trīs Līvānu novada izglītības iestādes: Rudzātu vidusskola, Rožupes un Jersikas pamatskolas. Projekta ietvaros katram projektā iesaistītajam izglītojamajam, atbilstoši izstrādātajam individuālo atbalsta pasākumu plānam, tiek īstenoti nepieciešamie pasākumi, kas mazina risku pamest mācības. Atbalsta pasākumi tika nodrošināti arī attālinātā mācību procesa periodā.

 

2019.gadā tika iesniegts Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts “Stikls bez robežām”, kurš tika apstiprināts. Turpinās saskaņošanas procedūra ar Baltkrievijas partneriem. Projekta aktivitātes varētu tikt uzsāktas 2021.gadā.

 

Tiek gatavoti vairāki tehniski projekti, lai tos īstenotu, kad tam būs pieejams finansējums. Šādi projekti tiek gatavoti stāvlaukuma izveidei pie Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centra, gājēju tilta pāri Dubnai rekonstrukcijai, Draudzes kapsētas kapličas atjaunošanai, Līvānu Bērnu un jauniešu centra ēkas Rīgas ielā 4b siltināšanai, Rožupes pagasta mājas (Skolas ielā 7) siltināšanai u.c.