Aktualitātes

/images/news/large/7252.jpg

01.07.2020

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" rīko mutisko izsoli

Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (reģistrācijas Nr.40003294758) 2020.gada 5.augustā plkst. 13.00 Talejas ielā 1, Rīgā, rīko mutiskas izsoles ar augšupejošu soli valsts nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības:

 

3) kopā nekustamo īpašumu Lauku ielā 2A un 10A, Līvānos, Līvānu novadā (kadastra numurs 7611 005 0518), kas sastāv no zemes vienības 0,0847 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7611 005 0507) un zemes vienības 0,0837 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7611 005 0518) un nekustamo īpašumu Lauku ielā 10A, k-1, k-2, Līvānos, Līvānu novadā (kadastra numurs 7611 505 0008), kas sastāv no būves (būves kadastra apzīmējums 7611 005 0507 001) un būves (būves kadastra apzīmējums 7611 005 0507 002). Izsoles sākumcena - EUR 76 300. Izsoles solis - EUR 1000.

 

Oficiālās publikācija