Aktualitātes

/images/news/large/7146.jpg

18.05.2020

OFICIĀLAIS PAZIŅOJUMS - Izsole

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta: Raiņa bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli …… piederošajam nekustamajam īpašumam, adrese: Avotu iela 1B-30, Līvāni, kadastra Nr. 7611 900 1300, kur nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa Nr. 30, kopplatībā 46,58 kv.m un kopīpašuma domājamā daļa no būves (kadastra apzīmējums 76110030812001), reģistrēts Līvānu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2672 H-30. Parādniece: ….., Avotu iela 1B-30, Līvāni. Piedzinēji: SIA Līvānu siltums, reģ.Nr. 40003482591; SIA Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecības, reģ.Nr. 41503010497; Līvānu novada dome, reģ.Nr. 90000065595. Īpašuma izsoles sākumcena – 3100,00 EUR. Izsoles solis - 150,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums un laiks ir 2020.gada 22.maijs plkst.13.00, un izsoles noslēguma datums un laiks - 2020.gada 22.jūnijs plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 11.jūnijam, izmantojot elektronisko vietni, jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei, jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma 310,00 eiro zvērinātas tiesu izpildītājas Žannas Osipovas, reģ. Nr. 25077712171, depozīta kontā Nr. LV43TREL9199089001000, Valsts kasē, kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā rēķina numuru. Uzziņas pa tālr. 29183199. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi.