Aktualitātes

/images/news/large/4800.jpg

09.01.2018

Paziņojums par Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018. Ikgadējo ieviešanas uzraudzības ziņojumu (Nr.5)

Līvānu novada dome informē, ka 2017.gadā tika izstrādāts Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012.-2018. Ikgadējais ieviešanas uzraudzības ziņojums (Nr.5 par 2016.gadu).

Attīstības programma ir Līvānu novada domes apstiprināts dokuments, kurā ir noteikts Līvānu novada ilgtermiņā sasniedzamais mērķis (vīzija) un vidēja termiņa prioritātes 7 gadu periodā, ko paredzēts sasniegt, īstenojot 29 uzdevumus, kas atbilstoši prioritātēm sagrupēti 6 rīcību virzienos.

 

Lai būtu iespējams sekot līdzi, vai izstrādātās attīstības programmas ieviešanas process atbilst plānotajam, ir izstrādāta dokumenta īstenošanas uzraudzības kārtība, kā ietvaros tiek izstrādāti ikgadējie ieviešanas uzraudzības ziņojumi.

 

Dokumenta izstrāde ir veikta balstoties uz statistikas datu analīzi un visu Līvānu novada pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību sniegto informāciju. Tajā ir analizētas Līvānu novada vispārīgās attīstības tendences, veikta attīstības prioritāšu sasniegšanas rezultatīvo rādītāju un teritorijas attīstības (makroietekmes) rādītāju, kā arī katra Rīcību plāna, t.sk. Investīciju plāna pasākuma ieviešanas rezultātu apkopošana un analīze, kopējais pasākumu plāna izpildes un realizēto projektu apkopojums, bet noslēgumā sniegti būtiskākie secinājumi un priekšlikumi.

 

Ar Ikgadējo ieviešanas uzraudzības ziņojumu par 2016.gadu, tiek papildināts piecu gadu perioda kopsavilkums (2012, 2013, 2014, 2015, 2016), tādējādi tiek nodrošināta iespēja izvērtēt pasākumu ieviešanas progresu vairāku gadu griezumā, kuriem paredzēts noteikts realizācijas laiks. Papildus tika apkopota arī cita veida informācija, kas atspoguļo attīstības un darbības tendences.

 

Izstrādātajam dokumentam ir informatīvs un analītisks raksturs, lai informētu sabiedrību par sasniegtajiem rezultātiem un īstenotajiem pasākumiem, identificētu nepieciešamās darbības un precizējumus Attīstības programmas Rīcību plānā, t.sk. Investīciju plānā.

 

Ar materiālu ikvienam interesentam ir iespējams iepazīties Līvānu novada pašvaldības mājas lapas www.livani.lv sadaļā, PAŠVALDĪBA, ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2012.-2018 vai spiežot uz http://livani.lv/page/666.

 

Ar 2017.gada decembri ir uzsāksies Attīstības programmas Ieviešanas uzraudzības ziņojuma Nr.6. izstrāde par 2017.gadu.