Izglītība

/images/news/large/5814.jpg

14.01.2019

Piecu sadraudzības skolu pedagogi vada ķīmijas un bioloģijas stundas jeb Ķīmijas diena Līvānu 1.vidusskolā

Inese Magdaļenoka,

Līvānu 1.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

 

Līvānu 1.vidusskolā notika skolotāju pieredzes apmaiņas prieka un izaicinājuma diena “Paliec savās skolotāja kurpēs, tik iekāp cita rudzupuķu pļavā”*

 

Ko tas nozīmē?

Satikās sadraudzības skolu direktori, direktoru vietnieki un galvenie dienas varoņi – ķīmijas un bioloģijas skolotāji. Katram savas sarunas, katram sava darbdiena, bet Līvānu 1.vidusskolas ķīmijas skolotājas Sandra Ziemeles kolēģi vadīja stundas mūsu skolas skolēniem pēc viņas stundu saraksta – Mārupes ķīmijas skolotāji Linda Kovaļevska un Rolands Bāliņš pārī sadarbojās ar 11.b klases audzēkņiem, Olaines 1.vidusskolas skolotāja Lelda Balode vadīja bioloģijas stundu 8.a klasē, Aizkraukles novada vidusskolas skolotāja Marina Lubgane organizēja ķīmijas mācīšanos 12.b klasē, Rīgas Juglas vidusskolas skolotājs Vlads Klepikovs ķīmijas gudrībās ienira kopā ar 9.a klasi, savukārt Līvānu 1.vidusskolas skolotāja Sandra Ziemele vadīja laboratorijas darbu 10.a klasē. Tā bija laba pieredze un laba sajūta gan  skolotājiem, vērojot kolēģu darbu, gan skolēniem, piedzīvojot dažādu pedagogu metodiskās gaumes un sadarbības veidus ķīmijas apguvē.

 

Idejas iniciētāja – Rīgas Juglas vidusskolas direktore Aija Melle.

 

Mērķis – veicināt skolu un pedagogu savstarpējo sadarbību un sniegt profesionālu atbalstu  skolotājiem  mūsdienu mācību stundas metodiskajā un kvalitatīvajā izveidē SKOLA  2030.

 

Nemitīgo pārmaiņu laikā izprotam, ka šodienas mācību stundā saprastajam un pieredzē sajustajam  ir jābūt kā ikviena skolasbērna veiksmes atslēgai nākotnē – ne tikai iegūto zināšanu kopums būs svarīgs, bet gan  arī tas, ko viņš spēs paveikt ar savām zināšanām un attieksmi. Ko darīt situācijā, kad tu nezini, ko darīt – lūk, dzīves gudrība.

 

Tiek prasīts arī pēc citādāka pedagoga stundā  – skolotājs no savu zināšanu izstāstītāja, devēja pārtop par skolēnu mācīšanās vadītāju. Kā prasmīgs diriģents, kurš profesionāli vada tik dažādu mūziķu orķestri.

 

Lūk, ķīmijas stundās ieraudzītais:

 • Plaši tiek izmantota daudzveidīga informācija, lai katrs skolēns, balstoties uz sākotnējiem priekšstatiem par tēmu, paņemtu sev nepieciešamo un veidotu izpratni, iemaņas un pieredzi jau vairāk, dziļāk un gudrāk.
 • Izvirza konkrētu un sasniedzamu mērķi mācību stundas darbam.
 •  Pedagogs izskaidro dažādus veidus, kā sasniegt mērķi, skolēni piedāvā arī savu variantu.
 • Izglītojamie pēta, diskutē, vienojas, secina paši.
 • Metožu daudzveidība. Skolēniem tiek piedāvātas dažādas mācīšanās stratēģijas.
 • Atgādnes, uzskates līdzekļu piedāvājums .
 • Pozitīva un sadarbību veicinoša mācību vide.
 • Skolotāja un skolēnu labvēlīga, ieinteresēta savstarpējā attieksme mācīšanās procesā.
 • Labi strukturēta mācību stunda. Caurviju klātesamība.
 • Pedagoga mērķtiecīgi jautājumi skolēniem, iedots laiks domāšanai, līdz paši nonāk pie atbildes.
 • Grupu darbs vērsts uz kopīgo stundas mērķi.
 • Īpašs, atbilstošs stundas sākums – veiksmes atslēga mūsdienīgam mācīšanās procesam stundā.
 • Individuāla atgriezeniskā saite kā motivācija un ieteikums, ko darīt vēl, lai būtu izaugsme un labāks rezultāts katram skolēnam individuāli.
 • Skolēnu patstāvīgais darbs, skolotājs – darba organizators, ne informācijas avots.
 • Tēmas izskaidrojums balstās uz reālās dzīves piemēriem.

 

Kad tika izvērtēts dienā piedzīvotais, pedagogi mirdzošām acīm atzina, ka šāda veida pieredzes apmaiņa ir visnoderīgākā, skolotājs gūst apliecinājumu, ka viņš ir labs, profesionāls un mūsdienīgs un ka viņš nav viens, jo draugu skolu kolēģi strādā līdzīgi, – pedagogs ir līderis un nemitīgi mācās, pilnveidojas un mācību stundu “uzbūvē” atbilstoši mūsdienu prasībām, lai skolēni būtu motivēti, aizrautīgi, lai stundas beigās būtu ne tikai sasniegts mērķis, bet arī tas “ahā!!!”prieks, ka es sapratu, izdarīju un es gribu turpināt vēl labāk.

 

Lūk, vēl dažas skolotāju atziņas:

 • Ļoti laba pieredze, jo kursos tu vari dzirdēt teoriju un “visādas metodikas”, bet reāli redzēt un sajust, kā citas skolas kolēģis vada stundu, ir tik būtiski skolotāja profesionalitātes apliecinājumā un pašapziņas stiprināšanā.
 • Vadīt stundas citas skolas izglītojamajiem bija izaicinoši, satraucoši, stimulējoši, uzmundrinoši, un prieks ieraudzīt, cik daudz enerģisku, radošu skolotāju.
 • Vērtīgākais – ieraudzīt dažādas pieejas stundu vadīšanā.

 

Sadraudzības skolu direktori savukārt bija sajūsmināti un ļoti gandarīti gan par redzēto augsto tehnoloģiju ražotnē SIA “Light Guide Optics International”, gan par  apaļā galda saruna ar  vadītāju  Daumantu Pfafrodu par izglītības kvalitāti un organizācijas kultūru uzņēmēja izpratnē.

 

Pieredzes diena “Paliec savās skolotāja kurpēs, tik  iekāp cita rudzupuķu pļavā”* jau gaidāma atkal – februāra sākumā, kad Olaines 1.vidusskolā satiksies fizikas skolotāji.

 

*Rudzupuķe – koša, skaista, vērtīga puķe kā ikviens bērns klasē un labs skolotājs