Vide

/images/news/large/7068.jpg

16.04.2020

Paziņojums

Paziņojums:

 

Līvānu novada dome, pamatojoties uz 2011. gada 6. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” prasībām  VAS. ”Latvijas valsts meži” ir izsniegusi Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju Nr.4  bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei - smilts ieguvei atradnē „Kurpiņi”, kas atrodas Līvānu novada Jersikas pagastā, nekustamajā īpašumā “Valsts Meži” ar kadastra numuru 7652 001 0139, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumiem  76520050526, 76520050566.