Visas ziņas

31.03.2020

Covid 19: drošības pasākumi Līvānu novadā ārkārtējās situācijas laikā

Saistībā ar COVID-19 12. martā valdība pieņēma lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā. Ārkārtējā situācija ir spēkā no lēmuma pieņemšanas brīža līdz šī gada 14.aprīlim ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību. Izvērtējot situācijas nopietnību, arī Līvānu novada pašvaldībā 13.,16. un 19.martā sasauktas Civilās aizsardzības komisijas sēdes un noteikti sekojoši ierobežojumi.

 

Ministru kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu skatīt ŠEIT

 

ATCELTI VISI PUBLISKIE PASĀKUMI

 

Līvānu novadā līdz 14. aprīlim atcelti (vai pārcelti) visi kultūras pasākumi, kolektīvu mēģinājumi, treniņi, semināri, kursi un jebkuri citi publiski pasākumi visās pašvaldības iestādēs.

 

No 27.marta slēgti sporta laukumi pie JIC “Kvartāls” un pie Līvānu 1.vidusskolas. Aicinām bērnu vecākus nelaist savus bērnus arī iekšpagalmu rotaļu laukumos, jo, kā norāda atbildīgie dienesti, COVID 19 vīruss izplatās ne tikai no cilvēka uz cilvēku, bet to iespējams iegūt arī no dažādām virsmām, uz kurām vīruss var saglabāties pat dienām ilgi. Īpaši daudz vīrusu var būt uz koplietojamiem objektiem. Mazi bērni biežāk spēlējoties pieskaras virsmām, sejai un cits citam, tāpēc inficēšanās risks pieaug.

 

Ņemot vērā valstī pieņemtos jaunākos ierobežojumus Covid-19 izplatības mazināšanai, arī Līvānu novada dome 30. martā izdeva rīkojumu par sekojošiem papildus ierobežojumiem Līvānu novada teritorijā:

 

1. Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā kapličas izmantot tikai cilvēku mirstīgo atlieku uzglabāšanai līdz bēru ceremonijai;

 

2. Bēru ceremonijas noturēt tikai ārtelpās, ievērojot savstarpējo 2 metru distanci starp personām un epidemioloģiskās drošības noteikumus.

 

SKOLĀS MĀCĪBAS NOTIEK ATTĀLINĀTI, PIRMSSKOLAS DEŽŪRGRUPA PII “RŪĶĪŠI”

 

Pirmsskolas izglītības grupas Līvānu novada skolās līdz 2020.gada 14.aprīlim nedarbojas. Lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu, pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” (Rīgas ielā 13) tiek organizēta dežūrgrupa. Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi vecākiem, jāvēršas PII “Rūķīši” administrācijā, kā arī reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Aicinām vecākus nopietni izvērtēt pirmsskolas grupas apmeklējumu!

 

Vecākus, kuri vēlas reģistrēt bērnus pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši”, aicinām neapmeklēt iestādi klātienē, bet sazināties pa tālr. 65307155 vai e-pastu: rukisi@livani.lv.

 

Svešvalodu centralizēto eksāmenu norise 12. klasēm pārcelta uz 2020.gada 12.-15.maiju.

Skolas netiek slēgtas, bet mācību process no 23.marta – 14.aprīlim tiek nodrošināts attālināti.

Izglītības iestādē:

· tiek izdots rīkojums par mācību darba attālinātu organizāciju,

· jāapzina un jānosaka komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem (piemēram, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas);

· jānosaka pedagogu darba organizācija un komunikācija ar izglītojamajiem;

· jānosaka atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.

Skolvadības sistēmā e-klase žurnāli tiek aizpildīti līdzīgi kā klātienes nodarbībās. Ir noteikta mācību nodarbības tēma un, ja ir saņemta atgriezeniskā saite no skolēna, tad tiek uzskatīts, ka skolēns mācību stundā ir piedalījies.

 

Vecākiem regulāri jāseko ierakstiem e-klases žurnālā un vismaz vienu reizi dienā jāiepazīstas ar skolēnam uzdoto! Vecākiem nekavējoties jāziņo skolas vadībai, ja bērns slimības dēļ nevar piedalīties mācību procesā.

 

Ārkārtējās situācijas laikā tiek pārtraukti treniņi, sacensības un mēģinājumi kultūrizglītības, sporta un interešu izglītības programmu ietvaros. J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolā un Līvānu Bērnu un jaunatnes sporta skolā mācību process tiek pārtraukts. Līvānu Bērnu un jauniešu centrā pulciņu nodarbības nenotiek.

 

Lai ārkārtējās situācijas laikā nodrošinātu bērnu drošību, vecākiem rūpīgi jāizvērtē bērnu spējas un prasmes parūpēties par sevi, jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcība konkrētā situācijā. Jebkurā gadījumā – gala atbildība par bērnu ir vecāku ziņā.

 

LĪVĀNU NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS DARBS

 

No 17. marta Līvānu novada domes administrācija apmeklētājus klātienē nepieņem, bet pašvaldības darbs tiek turpināts. Nepieciešamības gadījumā ar Līvānu novada domes administrāciju aicinām sazināties pa tālruņiem: 6 53 07250 vai 6 53 07251, rakstīt e – pastu uz: dome@livani.lv vai oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv, vai atstāt iesniegumu Līvānu novada domes administrācijas ēkas foajē (Rīgas ielā 77, Līvānos), kur no 17. marta uzstādīta pastkastīte sūtījumu nodošanai.

 

Dzīvesvietas deklarēšanai un arī citu pakalpojumu attālinātai saņemšanai aicinām izmantot portālu www.latvija.lv.

 

Līvānu novada domes Kases darbība pārtraukta līdz 14. aprīlim. Norēķinus aicinām veikt elektroniski vai arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

 

Domes deputātu plānotās iedzīvotāju pieņemšanas tiks organizētas attālināti – iedzīvotāji pieņemšanas laikā, trešdienās no 9.00 līdz 12.00, ar deputātu varēs sazināties pa tālruni: 65307110.

Līvānu novada domes komiteju, komisiju un pagasta valžu darbs tiks organizēts attālināti. Jautājumu izskatīšana, kur ir nepieciešams klātienes  kontakts, tiek atliktas līdz 14.aprīlim.

 

Līvānu novada domes sēde notiks klātienē, bet saīsinātā formātā.

 

PAGASTU PĀRVALŽU DARBS


No 17. marta Līvānu novada pagastu pārvaldes apmeklētājus klātienē nepieņems. Nepieciešamības gadījumā ar attiecīgo pagasta pārvaldi aicinām sazināties pa tālruņiem un e – pastiem. Pagastu pārvalžu kontakti: Jersikas pagasta pārvaldes tālr. 65329542, e-pasts: jersika@livani.lv; Rožupes pagasta pārvaldes tālr. 65329456, e-pasts: rozupe@livani.lv; Rudzātu pagasta pārvaldes tālr. 65326333, e-pasts: rudzati@livani.lv; Sutru pagasta pārvaldes tālr. 65329150, e-pasts: sutri@livani.lv; Turku pagasta pārvaldes tālr. 65326251, e-pasts: turki@livani.lv.

 

SOCIĀLĀ DIENESTA DARBS

 

Sociālā dienesta speciālisti iespēju robežās konsultēs klientus attālināti, zvanot pa tālruni vai rakstot uz e-pastu. Līvānu novada Sociālā dienesta kontakti: tālr.: 65307165, e-pasts: lnsd@livani.lv. Sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem tālr. 26553797 vai 65307161.   Sociālā darbinieka ar pilngadīgām personām tālr. 65307163, 65307162 vai 27803949. Sociālo darbinieku pagastos kontakti: sociālā darbiniece (Rožupes, Rudzātu un Sutru pag.) Zigrīda Rubine (tālr.: 28378410; e-pasts: zigrida.rubine@livani.lv), sociālā darbiniece (Turku un Jersikas pag.) Ināra Kokina (tālr.: 28648225, e-pasts: inara.kokina@livani.lv).

 

Iesniegumu pieņemšana tiks organizēta tos atstājot pastkastītē, kura izvietota  Līvānu novada domes administrācijas ēkas foajē (Rīgas ielā 77, Līvānos).

 

Mājas aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts kā ierasts.

 

No 16.marta biedrības “Baltā māja” Dienas aprūpes centrs ir slēgts.

 

ES atbalsta paku izsniegšana tiks nodrošināta.

 

Aicinām iedzīvotājus informēt Sociālo dienestu pa tālr. 65307165, ja jūsu rīcībā ir informācija, ka kādai personai vai ģimenei ir nepieciešama palīdzība piegādāt pārtiku, pirmās nepieciešamības preces vai medikamentus.

 

BĀRIŅTIESAS DARBS

 

Līvānu novada Bāriņtiesa līdz 2020.gada 14.aprīlim NEPIEŅEM apmeklētājus klātienē. Tiek pārceltas arī plānotās bāriņtiesas sēdes.

 

Saziņai ar bāriņtiesu aicinām izmantot tālr. 653 07271 vai 20220877 vai e-pastu: marija.jansone@livani.lv.

 

Bāriņtiesa aicina iedzīvotājus iesniegt dokumentus pa pastu – Līvānu novada bāriņtiesai, Rīgas iela 77, Līvāni, LV 5316, pa e-pastu: marija.jansone@livani.lv vai ievietot pastkastītē, , kura izvietota  Līvānu novada domes administrācijas ēkas foajē (Rīgas ielā 77, Līvānos).

 

Atgādinām, ka ārpus bāriņtiesas darba laika un brīvdienās, par bērnu tiesību pārkāpumiem, apdraudējumiem un vardarbības gadījumiem pret bērniem vai personām ar ierobežotu rīcībspēju, lūdzam informēt  Valsts policiju zvanot pa tālruni – 110!

 

Gadījumos, kad tiek apdraudēta bērna veselība, dzīvība vai drošība, Līvānu novada bāriņtiesa rīkosies likumā noteiktajā kārtībā.

 

Atgādinām, ka, sakarā ar to, ka visās izglītības iestādēs mācības uz laiku ir pārtrauktas, mācību procesu nodrošinot attālināti, bērnus līdz septiņu gadu vecumam nedrīkst atstāt vienus, bez pieaugušo uzraudzības. Bet arī tad, ja bērns ir sasniedzis septiņu gadu vecumu, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem rūpīgi jāizvērtē viņa spējas un prasmes parūpēties par sevi. Vecākiem jāpārrunā arī visi potenciālie drošības riski un rīcība apdraudējuma gadījumā, jāizskaidro bērnam, kā katrā konkrētajā gadījumā rīkoties, lai saņemtu palīdzību. Jāatceras, ka visbiežāk bērni traumas gūst tieši mājās, vecāku prombūtnes vai neuzmanības gadījumā.

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS DARBS

 

Pirms apmeklējuma, aicinām sazināties ar Dzimtsarakstu nodaļu pa tālr. 65307265 vai e-pastu: dzim@livani.lv.

 

Tiks nodrošināta dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju. Iespēju robežās aicinām reģistrāciju veikt vienpersoniski. Atgādinām, ka reģistrējot jaundzimušo, bērns nav jāņem līdzi. Tiks nodrošināta laulību reģistrācija. Aicinām izvērtēt iespēju laulības ceremoniju apmeklēt iespējami mazākam viesu skaitam.

 

BŪVVALDES DARBS

 

Līvānu novada Būvvalde būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (bis.gov.lv).  Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Būvvaldi pa tālr. 65307272 vai e-pastu: buvvalde@livani.lv

 

CITU PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBS

 

Slēgts Latgales Mākslas un amatniecības centrs, JIC “Kvartāls”, Līvānu Uzņēmējdarbības atbalsta centrs, bibliotēkas, kultūras nami.

5. aprīlī plānotais grupas "Bez PVN" koncerts pārcelts uz citu datumu (pēc 14.aprīļa), sekojiet līdzi informācijai.

 

 

PAŠVALDĪBAS KAPITĀLSABIEDRĪBU DARBS

 

SIA "Līvānu siltums" līdz 14.aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Iedzīvotāji rēķinu apmaksu par siltumapgādi var veikt internetbankā, kā arī SIA "Maxima" veikalu kasēs.

 

Aicinām saziņu ar SIA "Līvānu siltums" darbiniekiem veikt attālināti: informāciju par aprēķiniem un norēķiniem var saņemt pa tālr. 65307241; informāciju siltumapgādes parādu jautājumos var saņemt pa tālr. 65307244; tehnisko jautājumu risināšanai lūgums zvanīt pa tālr. 26465236. E-pasta adrese saziņai: lsiltums@tvnet.lv.  SIA "Līvānu siltums" e-pasta adrese vispārīgos jautājumos: livanusiltums@livanusiltums.lv

 

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” kase no 21.marta nestrādā. Iedzīvotāji rēķinu apmaksu var veikt internetbankā, kā arī SIA "Maxima" veikalu kasēs.

 

Klientu apkalpošana klātienē notiek TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta:

·  atkritumu un dzīvokļu apsaimniekošanas iecirknis un sanitārtehniķa izsaukums pa tālr. 65381819;

· ēku iekšējo siltumtīklu iecirkņa tālr. 24339141;

· ūdens skaitītāju nodošana pa tālr. 65381894 vai rakstot uz e-pastu: skaititaji@livanudzks.lv;

· dzīvokļu iecirknis nakts dežūras (17.00-08.00) tālr. 20141690.

Saziņai var izmantot arī uzņēmuma e-pastu: info@livanudzks.lv

 

LĪVĀNU SLIMNĪCĀ UN AAPC “ROŽLEJAS” NOTEIKTA KARANTĪNA

 

Līvānu slimnīcas nodaļās un aprūpes centrā “Rožlejas” apmeklētāji netiek pieņemti. Ģimenes ārstu prakses un ārsti speciālisti turpina darbu, bet pirms došanās pie ārsta iepriekš telefoniski jāsazinās.

 

Līvānu novada domes rīkojumu par drošības pasākumiem Covid-19 izplatīšanās novēršanai SKATĪT ŠEIT

 

VALSTS IESTĀDES UN NOTĀRS

 

Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz 14.aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

Valsts ieņēmumu dienests (VID) līdz 2020. gada 14.aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē un atceļ visus ieplānotos publiskos pasākumus.

Iedzīvotāji visus VID pakalpojumus var saņemt elektroniski: VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai arī uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”.

 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 14. aprīlim saziņu nodrošina tikai attālināti

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) līdz 14. aprīlim saziņu ar klientiem un sadarbības partneriem nodrošina tikai attālināti.

Iesniegumi par bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanu tiek pieņemti tikai neklātienē. Tālruņi saziņai: nodarbinātības aģenti – 20229351; nodarbinātības organizatori – 28234153. Bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206.

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) līdz 14.aprīlim pārtrauc apkalpošanu klātienē

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) līdz 14.aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Atceltas arī konsultācijas pēc iepriekšējā pieraksta.

! Pensiju un pabalstu izmaksa tiks nodrošināta bez izmaiņām

Elektroniski VSAA pakalpojumus var pieprasīt portālā www.Latvija.lv:

 

Iesniegumus VSAA var nosūtīt arī pa pastu.

! Nodaļu darba laikā no plkst. 8:30 līdz 17:00 ir iespēja atstāt iesniegumus pakalpojumu piešķiršanai tam paredzētās pasta kastītēs.

Ar VSAA Līvānu KAC var sazināties pa tālr. 28312244 un e-pastu: rezekne@vsaa.gov.lv

Konsultācijas iespējams saņemt, rakstot konsultacijas@vsaa.gov.lv vai zvanot pa tālruni 64507020.

 

Zvērināts notārs G. Daugaviete līdz 14.aprīlim pārtrauc notariālo darbību veikšanu klātienē

Latgales apgabaltiesas zvērināts notārs Gunta Daugaviete līdz 14.aprīlim pārtrauc notariālo darbību veikšanu klātienē. Aicinām izmantot notāra pakalpojumus tiešsaistē videokonferences režīmā www.latvijasnotars.lv.

 

Informācijai aicinām zvanīt pa tālr. 28329621.

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē

Visi iepriekšējie pieraksti PMLP pakalpojumu saņemšanai ir atcelti.

Saistībā ar personas apliecinošiem dokumentiem Latvijas iedzīvotājiem jāņem vērā, ka gadījumā, ja dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments ārkārtējā stāvokļa laikā ir izmantojams personas identificēšanai. PMLP var izdarīt izņēmumus attiecībā uz personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu, ja to prasa neatliekama vajadzība.

Problēmsituāciju risināšanai saistībā ar personas apliecinošiem dokumentiem (pasi, personas apliecību) lūdzam telefoniski sazināties ar tuvāko PMLP nodaļu. Kontaktinformācija: https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr.html

Jautājumos, kuri saistīti ar uzturēšanās atļaujām un vīzām, PMLP aicina telefoniski sazināties ar Pārvaldes teritoriālajām nodaļām, vai izmantot PMLP informatīvo tālruni: +371 67209400, vai sazināties pa e-pastu mn@pmlp.gov.lv.

Elektroniskai saziņai ar PMLP iedzīvotāji ir aicināti lietot oficiālo elektronisko adresi (e-adrese) vai sūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu pmlp@pmlp.gov.lv, kā arī izmantot www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.

 

Ar e-parakstu saistītajos jautājumos aicinām sazināties ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centru (LVRTC), savukārt papildus informāciju par e-paraksta izmantošanu un e-mobile aplikācijas lietošanas iespējām var iegūt tīmekļvietnē www.eparaksts.lv.

 

IZMAIŅAS AUTOBUSU KUSTĪBĀ

 

No 16.marta līdz rīkojuma atcelšanai SIA "Jēkabpils autobusu parks" autobusi kursēs pēc skolēnu brīvdienu grafika. SIA "Jēkabpils autobusu parks" lūdz par braucienu sabiedriskajā transportā laicīgi sagatavot un norēķināties ar precīzu naudu. Pasažieri tiek aicināt pirmās 2 sēdvietu rindas autobusā neizmantot!

 

Autotransporta direkcijas informē, ka no 19. marta uz ārkārtējās situācijas laiku reģionālo maršrutu reisu skaits ir samazināts. Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 1188 vai mājaslapā www.atd.lv!

 

No 2020.gada 30.marta līdz rīkojuma atcelšanai SIA “Jēkabpils autobusu parks” reģionālajos vietējās nozīmes autobusu kustības sarakstos noteiktas izmaiņas. Skatīt šeit.

 

CITI DROŠĪBAS PASĀKUMI


Visās Līvānu novada pašvaldības iestādēs tiks veikti dezinfekcijas pasākumi. Arī visās daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās tiks nodrošināta grīdu, kāpņu margu un durvju rokturu dezinfekcija.

 

Aicinām iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas saistībā ar “COVID-19” izplatības ierobežošanu, būt atbildīgiem pret sevi un citiem – pēc iespējas neapmeklēt publiskas vietas, bieži mazgāt rokas, ievērot distanci un izvairīties no kontakta ar cilvēkiem, kuriem ir elpceļu infekcija.

 

Veselības ministrijas izstrādātās rekomendācijas saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību skatīt ŠEIT

 

 

JA IR BAŽAS PAR SASLIMŠANU


Zvanot uz telefona numuru 67387661 (darba dienās, no 08:30 līdz 17:00) Slimību profilakses un kontroles centra speciālisti sniegs iedzīvotājiem atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar COVID-19, tostarp par rekomendācijām attiecīgajā situācijā un norādīs, kur var meklēt vairāk informācijas par interesējošo  tēmu.

 

Slimības simptomu gadījumā (paaugstināta temperatūra, kakla sāpes, drudzis, klepus, apgrūtināta elpošana): Ievērojiet pašizolāciju! Nedodieties paši pie ģimenes ārsta! Sazinieties ar ģimenes ārstu telefoniski vai zvaniet 8303 - ja parādījušies viegli saslimšanas simptomi. Ja parādījušies smagi saslimšanas simptomi - zvaniet 113!

 

Informāciju iedzīvotājiem par COVID-19 infekcijas uzliesmojumu skatīt ŠEIT 

 

ŠĪ INFORMĀCIJA VAR MAINĪTIES ATKARĪBĀ NO SITUĀCIJAS VALSTĪ UN VALDĪBAS PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM. LŪDZAM SEKOT AKTUĀLAJAI INFORMĀCIJAI!

AUTOBUSI KURSĒS PĒC SKOLĒNU BRĪVDIENU GRAFIKA

No 16.marta līdz rīkojuma atcelšanai SIA "Jēkabpils autobusu parks" autobusi kursēs pēc skolēnu brīvdienu grafika. SIA "Jēkabpils autobusu parks" lūdz par braucienu sabiedriskajā transportā laicīgi sagatavot un norēķināties ar precīzu naudu. Pasažieri tiek aicināt pirmās 2 sēdvietu rindas autobusā neizmantot!

Autotransporta direkcijas informē, ka no 19. marta uz ārkārtējās situācijas laiku reģionālo maršrutu reisu skaits ir samazināts. Aicinām visus iedzīvotājus, kuri uz savu iecerēto galamērķi plāno doties ar reģionālo maršrutu autobusu, pirms tam pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu 1188 vai mājaslapā www.atd.lv!