Visas ziņas

/images/news/large/6426.jpg

23.08.2019

A. Vaivods: Mūsu novada pozīcijas netiek apšaubītas. Tas ir Līvānu novada pašvaldības, novada uzņēmēju un novada iedzīvotāju apzinīga un mērķtiecīga darba novērtējums.

Andris Vaivods,

Līvānu novada domes priekšsēdētājs

 

Labdien, Līvānu novada iedzīvotāji!

 

Vispirms vislielākais paldies visiem, kuri organizēja un piedalījās Līvānu pilsētas svētkos! Paldies svētku organizatoriskās darba grupas vadītājai Gintai Krauklei un personīgi katram no darba grupas locekļiem, kuri darīja tik daudz un strādāja paaugstinātas slodzes apstākļos! Paldies Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem un Latvijas Republikas Zemessardzei par sadarbību un atbalstu. Paldies pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darbiniekiem, paldies brīvprātīgajiem palīgiem, kuri iesaistījās svētku pasākumu organizēšanā un pilsētas sakopšanā! Paldies uzņēmējiem par svētku norisei sniegto atbalstu! Paldies daudzajiem svētku gājiena dalībniekiem, kas bija kārtējais apliecinājums tam, ka mūsu cilvēki mīl savu novadu! Paldies visiem mūsu lieliskajiem iedzīvotājiem, kuri ik brīdi atbalstīja svētku pasākumus ar savu klātbūtni un labu vārdu! Paldies pilsētas viesiem, kuru šogad bija īpaši daudz!

 

Svētki tiešām izdevās, un esmu pārliecināts ka tik lielu apmeklētāju skaitu pilsēta piedzīvoja pirmo reizi, jo kopumā 20. jūlijā pasākumus apmeklēja ap 40 000 cilvēku. Jāatzīst, ka tik lielu apmeklētāju skaitu nebijām prognozējuši, tomēr viss izdevās godam. Šis bija arī apliecinājums pirms diviem gadiem pieņemtā lēmuma (svētkus pārcelt uz Līvānu pussalu) pareizībai un tālredzībai, jo Tradīciju laukums tādu daudzumu nespētu ietilpināt. Arī pussalas labiekārtošanas projekts turpina savu virzību. Tehniskais projekts jau ir gatavs, un tagad tas tiks nodots ekspertīzei, kā to nosaka normatīvo aktu prasības. Pussala pakāpeniski tiks labiekārtota un kļūs par lielisku vietu, kur svinēt svētkus, bet ikdienā atpūsties visai ģimenei.

 

Pēdējā laikā nācies vairākkārt sastapties ar dažādām baumām un cilvēku neizpratni, tāpēc savas slejas turpinājumā gribētu ieviest skaidrību vairākos jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības darbību.

Viens no šādiem jautājumiem ir neizpratne par to, kāpēc Stacijas ielā tiek frēzēta jaunā asfalta virskārta un klāts jauns segums. Varu paskaidrot, ka tas ir par būvniecību atbildīgo pašvaldības speciālistu un objekta būvuzrauga rūpīga darba un nepiekāpības rezultāts, jo netiek pieļauts nekvalitatīvs būvnieku darbs. Iepriekš uzklātā asfaltbetona kārta neatbilda noteiktajām tehniskajām prasībām, tāpēc tika panākts, ka būvnieki to pārtaisa par saviem līdzekļiem.

 

Kopumā šis projekts jau tuvojas noslēgumam, un jau šoruden iegūsim pilnībā sakārtotas Stacijas un Fabrikas ielas. Turpinās arī citu projektu realizācija, neraugoties uz to, ka šobrīd visām pašvaldībām ir ļoti apgrūtinoši saņemt aizdevumu Valsts kasē, jo atvēlētais valsts finansējums ir ierobežots un tā piešķiršana tiek vērtēta rindas kārtībā.

 

Pēdējo nedēļu laikā ir nācies dzirdēt visdažādākās baumas par notikušo SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja nomaiņu, tāpēc vēlos īsumā izstāstīt to, kas tad patiesībā ir noticis.

 

Jūlijā manā rīcībā nonāca informācija par iespējamiem pārkāpumiem SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” kustamās mantas – traktortehnikas T-150K (1989. izlaiduma gads) un MTZ 80 (1986. izlaiduma gads) atsavināšanas (pārdošanas) procesā. Lai gan atbilstoši normatīvajiem aktiem ar kustamo mantu uzņēmums var rīkoties patstāvīgi un kapitāldaļu turētājs (pašvaldība) par to nav jāinformē, tomēr normatīvajos aktos noteiktās atsavināšanas prasības ir jāievēro. 24.jūlijā uzdevu domes izpilddirektoram Uldim Skeiveram nekavējoties uzsākt pārbaudi par attiecīgās traktortehnikas atsavināšanas likumību un atbilstību Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma tiesību normām. Izpilddirektors 24.jūlijā pieprasīja SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājam Artūram Vilcānam līdz 25.jūlija 15.00 iesniegt domei visu ar attiecīgo atsavināšanu saistīto dokumentu kopijas un sniegt paskaidrojumu par atsavināšanas veida izvēli, mantas novērtējumu un atsavināšanas procesa tiesiskajiem apsvērumiem.

 

25. jūlijā Līvānu novada domē tika reģistrēts SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja A. Vilcāna 24.jūlija iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no amata. Šajā pat dienā - 25.jūlijā - SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētājs A. Vilcāns Līvānu novada domē iesniedza vēstuli un atsavināšanas procesa dokumentu kopijas.

 

31.jūlijā domes izpilddirektors U. Skreivers iesniedza dienesta ziņojumu par kapitālsabiedrības kustamās mantas atsavināšanas likumības pārbaudi, kurā, izvērtējot saņemtos dokumentus, ir secināts, ka SIA piederošā traktortehnika ir atsavināta neievērojot Publikas personas mantas atsavināšanas likuma tiesību normas. Kā piemērs ir minēts tas, ka nebija iesniegti pierādošie dokumenti, kas apliecinātu, ka traktortehnikas pārdošanas sludinājums ticis publicēts SIA mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā izdotā laikrakstā, bet, ja pārdodamās kustamās mantas kopējā nosacītā cena pārsniedz 3500 eiro, – arī oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, lai nodrošinātu iespējami lielāku pretendentu skaitu. Mantas pārdošanai tās vērtības noteikšanai par pamatu esot ņemts tehniskā eksperta 2016.gada 1. aprīļa transportlīdzekļa apskates protokols, kura derīguma termiņš uz mantas pārdošanas brīdi jau bijis beidzies. Manta tikusi pārdota, balstoties uz SIA valdes priekšsēdētāja vienpersonisku rīkojumu. Nav konstatējams, kādā kārtībā izvēlēti pircēji, kas ir bijušas divas dažādas sabiedrības ar ierobežotu atbildību.

 

Pamatojoties uz transportlīdzekļu reģistra datiem, šobrīd pārdotā traktortehnika atrodoties SIA valdes priekšsēdētāja A. Vilcāna īpašumā, ko savā iesniegumā apliecinājis arī pats A. Vilcāns. Līdz ar to konstatējams, ka SIA mantas atsavināšanas rezultātā, faktiskais labuma guvējs esot bijis SIA valdes priekšsēdētājs Artūrs Vilcāns, izmantojot citu personu starpniecību, kas ir neatļauta darbība likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā izpratnē.

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lai konstatētu, vai atsavinot SIA piederošo mantu SIA nav nodarīts mantisks zaudējums un vai SIA valdes priekšsēdētāja rīcībā nav saskatāmas koruptīvas darbības, uzņēmumā nolemts veikt ārējo auditu. Ar 5.augustu par uzņēmuma valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju tika iecelts Andrejs Patmalnieks, kurš pēdējos gadus pildīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja palīga pienākumus, bet iepriekš bija uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. 6.augustā esmu uzdevis SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam A. Patmalniekam organizēt ārējo auditu SIA, lai veiktu saimnieciskās un finansiālās darbības pārbaudi un iegūtu objektīvu informāciju par pašvaldības komercsabiedrības finansiālo un saimniecisko situāciju uz audita veikšanas brīdi.

 

Jāpiemin, ka katru gadu pirms SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” gada pārskata apstiprināšanas uzņēmumā tiek veikts audits, piesaistot neatkarīgus, profesionālus revidentus, kuri līdz šim pārkāpumus netika konstatējuši. Gluži pretēji – līdz šim revidenti atzinuši, ka pēdējos gados uzņēmuma dokumentācija un darbība kopumā tika sakārtota.

 

SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” turpina savu darbu un nedz uzņēmuma darbiniekiem, nedz arī iedzīvotājiem satraukumam nav pamata. Ir pieņemts lēmums paplašināt uzņēmumu valdi līdz diviem valdes locekļiem, un jau šobrīd ir izsludināta pieteikšanās uz attiecīgajiem amatiem. Šo pārmaiņu rezultātā tiks izdarīts viss iespējamais, lai izraudzītos vislabāko pretendentu uzņēmuma vadītāja amatam, kas spētu uzņēmumu pacelt jaunā, mūsdienīgā līmenī. Tas tiek darīts, ņemot vērā Saeimas pieņemtos grozījumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kuri stāsies spēkā ar 2020.gada 1. janvāri, kā arī lai nodrošinātu to, ka valdes priekšsēdētājs lēmumus nevarēs pieņemt vienpersoniski. Par iepriekšējā valdes priekšsēdētāja A. Vilcāna atbildību tiks lemts pēc ārējā audita rezultātu saņemšanas un izvērtēšanas.

 

Šo nedēļu laikā arī mani pašu ir skārušas dažādas baumas, kas liek aizdomāties, vai tas netiek darīts apzināti, lai arī Līvānu novadā sāktos svārstības un nestabilitāte, kas, iespējams, kādiem spēkiem būtu izdevīgas.

 

Lai kā tas daudziem skauģiem nepatiktu, bet Līvānu novada stabilā izaugsme ir nodrošinājuši to, ka Līvānu novads ir starp 36 pašvaldībām arī precizētajā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātajā administratīvi teritoriālā iedalījuma modelī. Arī sarunās ar VARAM ministru Juri Pūci un ministrijas ierēdņiem esmu guvis apstiprinājumu, ka mūsu novada pozīcijas netiek apšaubītas. Tas ir Līvānu novada pašvaldības, novada uzņēmēju un novada iedzīvotāju apzinīga un mērķtiecīga darba novērtējums. Uz Līvānu novadu brauc strādāt un pārceļas uz dzīvi cilvēki no citiem novadiem, jo šeit ir darba vietas, jo šeit ir sakārtota vide, laba sporta, kultūras un izglītības infrastruktūra. Mūsu novada uzņēmumi rada augstas pievienotās vērtības produkciju, kura tiek eksportēta uz daudzām pasaules valstīm. Lielie novada uzņēmumi (ar nodarbināto skaitu lielāku par 50) saviem darbiniekiem maksā atalgojumu, kurš ir 12. augstākais starp visiem novadiem un lielajām pilsētām. Uzņēmumu ienākumu nodokļa aprēķinātā summa Līvānu novadam ir trešā lielākā Latgales reģionā, atpaliekot vien no Daugavpils un Rēzeknes pilsētām, bet apsteidz pat Jēkabpils pilsētu. Ne velti kādam citam novadam būtu izdevīgi mūs iekļaut savā sastāvā, tomēr tas netiks pieļauts. Arī fakts, ka Vārkavas novada Rožkalnu un Upmalas pagastu vairāku ciemu iedzīvotāji ir izteikuši vēlmi par attiecīgo teritoriju iekļaušanu Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, apliecina, ka citu novadu iedzīvotāji novērtē Līvānu novada izaugsmi.

 

Vēlos pateikties Līvānu novada domes deputātiem, kuri ar savu darbu un saviem lēmumiem atbalsta Līvānu novada izaugsmi. Esmu pārliecināts par saviem lēmumiem un savas komandas profesionalitāti. Šūpošanas un šķelšanas mēģinājumi netiks pieļauti, jo domes stabilitāte ir pamats mērķtiecīgai un prognozējamai novada attīstībai.

 

15. augustā piedalījos Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos Aglonā. Svētkus apmeklēja arī Valsts prezidents Egils Levits, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, vairāki ministri un daudzi Saeimas deputāti, kas nenoliedzami ir viņu cieņas apliecinājums mūsu Latgalei un daudzajiem tūkstošiem ticīgo.

 

Ģimenes un bērni ir novada prioritāte, jo bez laimīgām ģimenēm, kurās dzimst laimīgi bērni, nebūs nākotnes nedz Līvānu novadam, nedz Latvijai. Līvānu 1. vidusskolas “Laimiņas” skolā augusta sākumā piedalījos jaunas pirmsskolas grupiņas atklāšanā, kas ir apliecinājums tam, ka Līvānu novadu par savu dzīvesvietu izvēlas aizvien vairāk jauno ģimeņu, ko apliecināja arī sarunas ar šo bērnu vecākiem. Tuvojas jaunais mācību gads. Tūdaļ jau skolās atgriezīsies arī pārējie bērni, lai atsāktu mācības.

 

Novēlu skolēniem, viņu vecākiem, pedagogiem un skolu tehniskajiem darbiniekiem veiksmīgu un panākumiem bagātu jauno mācību gadu!