Visas ziņas

/images/news/large/4659.jpg

17.11.2017

Pasniegs Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstus

16. un 17.  novembrī novada pagastos Latvijas Republikas Proklamēšanas 99. gadadienai veltīto sarīkojumu laikā apbalvos ar Līvānu novada domes Pagodināšanas rakstu.

Jersikas pagastā: Uldi Siliņu – par aktīvu dzīves pozīciju, savu zināšanu un pētījumu nodošanu interesentiem ar grāmatu “Āderu Krusti”, par Jersikas vārda popularizēšanu visā Latvijā; Benjamiņu Skrūzmani – par atsaucību un labprātīgu brīvprātīgā darba pildīšanu Jersikas pagastā; Mihailu Stoiko, Līvānu Visu Svēto pareizticīgo draudzes mācītāju – par Jersikas vārda popularizēšanu, par garīgā un arhitektūras mantojuma saglabāšanu, par darbu pie Jersikas Kristus apskaidrošanas baznīcas atdzimšanas; Ainu Putniņu – par ilggadēju un aktīvu darbu Jersikas kultūras dzīvē (koncertmeistare 30 gadus Jersikas deju kolektīviem un 15 gadus deju kolektīva “Jersikietis” koncertmeistare); Mārīti Vaivodi – par ilggadēju darbu un atbildīgi veiktajiem pastnieces pienākumiem Jersikas pagastā; Ilonu Karpenko – par darba sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajos konkursos, par atbildīgu pienākumu veikšanu; Jeļenu un Viktoru Afanasjevus (8 bērnu ģimeni) – par atbalstu bērniem  un sadarbību ar skolu, fiziskā darba tikuma ieaudzināšanu un prasmi radīt svētkus ne tikai ģimenē, bet arī klasēs; Endiju Viktoriju Barkausku, Jersikas pamatskolas 9. klases skolnieci ekopadomes un līdzpārvaldes līderi – par uzcītību mācībās, augstu atbildības sajūtu, milzīgo uzņēmību un neatlaidību skolas pasākumu organizēšanu un skolas biedru iesaistīšanu sabiedriskajās aktivitātēs.

Rožupes pagastā: Valentīnu Ūdri – par aktīvu sabiedriskā labuma darba veikšanu; Maiguru Lietaunieku, ZS “Maiguri” īpašnieku – par aktīvu saimniecisko darbību un attīstību  lauksaimniecībā; Mariju Ancāni, Rožupes pamatskolas skolotāju – par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Rožupes pamatskolā;  Aiju Vaivodi, Rožupes pamatskolas 9. klases skolnieci – par sasniegumiem konkursos un aktīvu dalību ārpusstundu pasākumu organizēšanā; Lauru Zariņu, Rožupes pamatskolas virtuves vadītāju – par darba veikšanu ar augstu atbildības sajūtu un pienākuma apziņu; Solveigu un Ēriku Mazjāņus – par aktīvu iesaistīšanos jaunās paaudzes audzināšanas darbā; Rasmu Krūmiņu, AAPC “Rožlejas”medicīnas māsu –  par apzinīgu,  iejūtīgu un profesionālu darbu; Silviju Olksnu – AAPC “Rožlejas” aprūpētāju – par ilgstošu, taktisku un atsaucīgu darbu ar cilvēkiem.

Rudzātu pagastā: Ilgu Bernāni, Rudzātu vidusskolas lietvedi – par savu pienākumu veikšanu ar lielu atbildības sajūtu un nesavtību, un sakarā ar dzīves 50 gadu jubileju; Ādamu Arvo Brūveru, Rudzātu vidusskolas 12. klases skolnieku – par augstiem sasniegumiem mācību darbā un sabiedrisko aktivitāti; Lilitu Pastori, Rudzātu speciālās internātpamatskolas dārznieci – par izciliem darba rezultātiem un krietno ieguldījumu skolas estētiskās vides veidošanā; Sarmīti Pastari, Godu saimnieci – par profesionālu, gaumīgu un baudāmu godu galdu klāšanu; Ingūnu Prikuli – par nesavtīgu darbu un personīgo ieguldījumu Rudzātu Romas katoļu baznīcas sakopšanā.

Sutru pagastā: Janīnu Pūgu, Sutru sākumskolas skolotāju – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā; Anitu Ručevsku, Sutru sākumskolas skolotāju – par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu jaunās paaudzes izglītošanā un audzināšanā; Paulīnu Zariņu, Sutru pagasta iedzīvotāju – par līdzekļu piesaisti kultūrvēsturiska objekta uzturēšanā un  garīgo vērtību saglabāšanu; Annu Znotiņu, lauku sētas “Smilgudruvas” īpašnieci – par nesavtīgu palīdzību Kauparnieku kapsētas labiekārtošanā; Ēvaldu Znotiņu, lauku sētas “Apīņu mājas” īpašnieku – par nesavtīgu palīdzību Kauparnieku kapsētas labiekārtošanā; Aiju Smirnovu, Līvānu novada Kultūras centra vadītāju – par nozīmīgu ieguldījumu Sutru pagasta kultūras dzīves  attīstībā; Ievu Grēveli, Sutru Kultūras nama sieviešu vokālā ansambļa vadītāju – par prasmīgu un radošu darbu ar vokālo ansambli; Lidiju Pintāni, Sutru pagasta bibliotēkas vadītāju – par ilggadēju ieguldījumu bibliotēkas pakalpojumu pieejamības veicināšanā laukos un aktīvu dalību kultūras pasākumos; Teklu Pastari, lauku sētas “Dzintari” īpašnieci – par latviskās dzīvesziņas saglabāšanu un sabiedrisko aktivitāti; Indru Bormani, Sutru pagasta iedzīvotāju – par atbildīgu attieksmi sadarbības veidošanā starp skolu un ģimeni.

Turku pagastā: Viktoriju Trabšu – par aktīvu dalību Turku pagasta sabiedriskajā dzīvē un atbalstu kultūras un sporta pasākumiem; Violu Reinholdi – par veiksmīgu uzņēmējdarbību lauku teritorijā; Mariannu un Aleksandru Romanovskus – par ģimenisko vērtību stiprināšanu; Juliju Švirksti – par latviešu tautas tradīciju saglabāšanu un tālāk nodošanu, kā arī sakarā ar 90 gadu jubileju; Jāni Baltmani – par vēsturiskā mantojuma saglabāšanu un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju; Inu Pabērzu – par ieguldījumu bērnu audzināšanā un izglītošanā Jaunsilavas pamatskolā un sakarā ar darba jubileju; Lindu Čivču – par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos; Mariju Broņku – par apzinīgu un profesionālu pedagoģisko darbu un radošu pieeju darbā ar skolēniem.