Visas ziņas

/images/news/large/4385.jpg

11.07.2017

Realizēts projekts “Mēs savai Tēvzemei Rudzātu pagasta dzimtas 100 gados”

Anita Krūmiņa-Štikāne,

Rudzātu pagasta iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Rudzētnīki” dalībniece

 

 

Šī gada 1. jūlijā Rudzātu pagastā aizvadīts Rudzātu dzimtu saiets. Dzimtu saknes šajā Latgales teritorijā ir atrastas un pētītas no 18.gs sākuma. Dzimta, kas nes pagasta vārdu – Rudzāti - spēcīgi sazarojusies pāri visam Līvānu novadam un tās atzari atrodami pat Amerikā, Anglijā un Sibīrijas plašumos. Dzimtas kokam spēcīgi zarojoties, meitām precoties, vairums atzaru ieguvuši citus uzvārdus. Projekta “Rudzātu pagasta dzimtas 100 gados” mērķis bija daudz plašāks kā tikai savstarpēja radinieku apzināšana.

 

 

 

Līvānu novada Rudzātu pagasts Latvijas vēstures kontekstā var lepoties ar ļoti bagātu kultūrvēsturisko mantojumu: vietējo folkloru, ievērojamiem novadniekiem, stiprām un kuplām dzimtām, kas cauri visiem laikiem iznesušas tautas tradīcijas un augstu turējušas kristietības ētiski morālos principus. To apzinoties, mēs vecākās paaudzes Rudzātu dzimtas atzari, rīkojām visiem iedzīvotājiem pieejamas aktivitātes. Vienlaicīgi tas bija mūžizglītības  pasākums katra dalībnieka, īpaši bērnu, prasmju un personīgās individualitātes izpausmei.

 

Dienu aizsākām ar svētbrīdi Rudzātu Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcā.

 

 

 

Pēc tam sekoja neliela ekskursija uz nozīmīgām piemiņas vietām un košumkrūmu iestādīšana. Senajā Rudzātu pagasta Vidu kapsētā, pie sentēvu Jura un Jāņa atdusas vietām kociņu piemiņai stādīja Juris un Jānis vismaz 4.paaudzē.

 

Neskatoties uz smidzinošo lietu un slapjām kājām, izdancojām un apdziedājām vienas no senākajām dzimtas mājām “Rudzētiņas”. Ir liels prieks, ka tās apdzīvo un zemīti apsaimnieko viena godājama, kupla un daudzsološa Rudzātu Jura un Veltas ģimene.

 

Tālākās aktivitātes - dzimtu radu rakstu iepazīšana, vēstures foto stāsts no muzeja un ģimenes albumiem uz ekrāna, bērnu un jauniešu radošās darbnīcas - notika Rudzātu vidusskolas telpās. Šeit neaizvietojami bija pieaicinātie ļaudis. Līvānu novadā pazīstamais novadpētnieks, daudzu pētījumu autors Jānis Būmanis un blakus pagastā dzīvojošā māksliniece ķeramike Ineta Dzirkale, kas vadīja bērnu radošās nodarbības ar mālu.

 

Vakara daļa aizritēja dziesmās no vecmāmiņu dziesmu pūra, dančos un sendienu rotaļās ar novada tautas muzikantiem. Tie gan bija jaudīgi vīri, kas apliecināja Latgales cilvēku dzīvesprieku un neizsīkstošu enerģiju.

 

Pasākumā kopumā piedalījās līdz 120 cilvēki. Vairumā, par pārsteigumu, tie bija jauni cilvēki un daudz bērnu. Tas liecina, ka jaunākajai paaudzei interesē senču kultūras mantojums, latgaliskā valoda, dzimtas saknes un savas tautas vēsture.

 

Projekta organizatori izsaka pateicību:

Līvānu novada domei par finansiālu atbalstu Mazo grantu projektu konkursa ietvaros;

Rudzātu Sv. Jēkaba Romas katoļu baznīcai, priesterim V.Bēķim un draudzei;

Rudzātu vidusskolai;

Daudziem, kas atbalstīja un veica brīvprātīgo darbu.