Līvānu novada dome

Rīgas ielā 77, Līvāni, LV 5316

Tālrunis: 6 53 07250

Fakss: 6 53 07255
e-pasts: pastslivani.lv

www.livani.lv

 

Līvānu novada domes darba laiks:

Pirmdien 8.00-12.00/13.00-17.00

Otrdien 8.00-12.00/13.00-17.00

Trešdien 8.00-12.00/12.30-17.00

Ceturtdien 8.00-12.00/12.30-17.00

Piektdien 8.00-12.00/12.30-15.30

Sestdien - brīvs

Svētdien - brīvs

 

2020.gada 23.jūlija Līvānu novada domes izpilddirektora rīkojums par darba laiku.

 

Līvānu novada domes kases darba laiks:

Pirmdien, otrdien un ceturtdien 8.30–12.00/13.00–16.00

Trešdien 8.30–12.00/12.00–17.00

Piektdien 8.30–12.00/13.00–14.30

 

Līvānu novada domes rekvizīti:

Reģ. Nr. 90000065595

 

 

AS "Citadele banka"

Kods:PARXLV22

Norēķinu konts: LV79PARX0004642660004  

 

AS "SEB banka"

Kods:UNLALV2X

Norēķinu konts: LV14UNLA0050018690074  

 

AS “SWEDBANK"

HABALV22

LV30HABA0551035067596

 

 

 

Līvānu novada domes ziedojumu konti:

 

 

AS “SEB banka”

UNLALV2X

LV07UNLA0050002173040

 

AS „Citadele Banka”

PARXLV2X

LV36PARX0004642660002

 

AS “SWEDBANK"

HABALV22

LV62HABA0551044309180

 

 

Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns - dome, kas pieņem lēmumus, nosaka pašvaldības institucionālo struktūru, lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildi, izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

 

Novada iedzīvotāju intereses domē pārstāv 15 deputāti, kurus ievēl uz 4 gadiem.